HELSENORGE
Smittevernrutine for sykehjem

Desinfeksjonsrom (skyllerom)

​Formål og grunnlagsinformasjon

 • Skyllerommet skal være tilrettelagt for rengjøring og desinfisering av utstyr, mellomlagring av urent utstyr, skittentøy og avfall, samt prøvetaking fra urin og avføring.
 • Kombinasjon av rene og urene oppgaver gir fare for kryssmitte. Skillet mellom ren og uren side skal være merket og rommet må være logisk innredet slik at skillet opprettholdes. Rommet må holdes ryddig og rent.
 • Rommet regnes som urent. Dør ut mot korridor holdes lukket. Automatisk døråpning og lukking anbefales.
 • Lagring av utstyr på skyllerom begrenses i størst mulig grad, og nødvendig lagring bør skje i lukkede skap.
 • Desinfeksjonsrom kan være to atskilte rom; et rent rom og et urent rom med gjennomstikkskap og/eller gjennomstikksdekontaminator. Det vanligste er ett rom, inndelt i ren og uren side.
Desinfeksjonsrom - ren og uren side
​Ren side​

​Uren side

Håndvask og dispenser for hånddesinfeksjon

Benk av rustfritt materiale for kortvarig plassering av rent gods

Gjennomstikksksap til korridor og /eller rent lager

Skap som kan lukkes til rent utstyr
Låsbart skap til kjemiske desinfeksjonsmidler

​Bekkenspyler (og ev. instrumentvaskemaskin el kvern)

Benk av rustfritt stål med vask

Plass for håndtering av urin- og avføringsprøver

Oppbevaringsstativ til urent tøy

Oppbevaringsstativ til avfall (med fotpedal)

Oppbevaring av risikoavfall

​​

Daglige rutiner på desinfeksjonsrom: Alles ansvar, samt én hovedansvarlig på hver dagvakt


 • Bruk beskyttelsesfrakk ved rutinearbeid på skyllerom. Utfør håndhygiene etter all berøring med urent utstyr, og konsekvent før berøring av rent utstyr.
 • Urent utstyr håndteres så snart som mulig. Dersom søl på utstyr tørker inn, oppnås ikke tilfredsstillende rengjørings- og desinfeksjonsprosess. Urent utstyr håndteres på uren side/ uren benk. 
 • Bruk varmedesinfeksjon hvis mulig, og kjemisk desinfeksjon for utstyr som ikke tåler varmedesinfeksjon.
 • Desinfeksjonsløsninger for utstyr byttes ut minimum x 1 pr døgn, og i tillegg dersom utstyret har vært synlig tilsølt. Beholderen varmedesinfiseres før ny utblanding has i. Avkryssingsliste gir god kontroll.
 • Utstyr lagt i desinfeksjonsløsning skylles av, legges på ren benk, tørkes av og plasseres i rent skap.
 • Vaskefat kan få belegg av såperester. Dette må fjernes med manuell vasking etter at vaskefatene er varmedesinfisert. Bruk et rent papir til å skrubbe med. Varmedsinfiser på nytt når belegg er fjernet. 
 • Unngå at rent utstyr blir stående på ren benk for langvarig lufttørring. Er det fuktig tørkes det av med rent papir og plasseres i skap.
 • Skittentøy og avfall som mellomlagres på skyllerom skal lukkes og tas ut. Nye sekker plasseres i stativ.
 • Dekontaminator og instrumentvaskemaskin sjekkes etter sjekkliste (se eget punkt)   
 • Hold desinfeksjonsrommet ryddig og oversiktlig.
 • Lag avkryssingsliste for rengjøring og desinfeksjon av overflater:
​​​Daglig rengjøring og desinfeksjon av overflater som arbeidsbenker, hyller og utside på dekontaminator. Daglig rengjøring av dør og dørhåndtak, servant og armatur.
Ukentlig rengjøring av stativ for avfall og skittentøy, vegg bak arbeidsbenker, utslagsvask.
 • Rengjøring av gulv utføres daglig. Dette rommet tas til slutt i avdelingen.

Mer om desinfeksjon:

Kontroll av spyledekontaminator og instrumentvaskemaskin

 • Primært følges leverandørens anvisning for kontroll. Sjekkliste innhentes hos leverandør eller utarbeides.
 • Ved siden av maskinene henges oppslag om hvordan utstyret skal plasseres i maskinene. Noter også innstilling for temperatur på sluttdesinfisering og hvor lenge denne temperaturen skal holdes. Det gir mulighet for jevnlig sjekk av temperatur på sluttdesinfisering.
 • Ta kontakt med teknisk fagperson dersom utstyr ikke blir rent eller ikke holdes på plass i maskinen.

​​

Ofte inngår disse eleme​ntene i daglig kontroll av dekontaminator
Daglig sjekk av spyledekontaminator
(bekkenspyler):

Kontroller kammerets innside og bunn og fjern rester ved behov

Sjekk såpe/skyllemiddel (lag jevnlig et nivåmerke med dato på beholdere)

​Daglig sjekk av instrumentvaskemaskin:

Kontroller kammerets innside og bunn og fjern rester ved behov

Kammer rengjøres ved behov

Sjekk vaskearmer og rengjør ved behov

Rengjør grovsilen

Sjekk såpe/skyllemiddel (lag jevnlig et nivåmerke med dato på beholdere

Sjekk at stativ/ vogn får god kontakt med vanntilførsel

Vasketest etter leverandørens anbefaling

​Årlig:​Kontroll/vedlikehold av teknisk personell (Ev. serviceavtale med leverandør ivaretar dette)

Bruksområde spyledekontaminator, instrumentvaskemaskin og destruksjonskvern

 • Spyledekontaminator (bekkenspyler) er beregnet for vask og desinfeksjon av bekken, urinflasker, vaskefat og bøtter. Kan brukes til utslag. Er ikke beregnet for kirurgiske instrumenter og desinfeksjon av utstyr som skal autoklaveres. Spyledekontaminator skal innfri standarden EN-ISO 15883-1.
 • Er det behov for vask og desinfeksjon av mindre instrumenter og utstyr som skal autoklaveres, trengs instrumentvaskemaskin. Skal ikke brukes til utslag. Denne skal innfri standarden EN ISO 15883-2.
 • Destruksjonsmaskiner kverner engangsvaskefat, urinflasker og bekken for utslipp i kloakk.
 • Utarbeid god kravspesifikasjon før innkjøp. Sikre system for årlig teknisk kontroll.  

Vask av tekstiler på desinfeksjonsrom

 • Vår anbefaling er at man unngår all vask av pasienttøy på desinfeksjonsrom og at tørking av klær på desinfeksjonsrommet ikke bør forekomme. Det bør være egne vaskerom/ vaskerier for dette formålet som er innredet i samsvar med krav for tekstilhåndtering i helseinstitusjon.
 • Forvask av tilsølt institusjonstøy: Vi anbefaler at tekstiler tilsølt av kroppsvæsker håndteres på brukerstedet, og etter samme rutiner som ved smitte. Fjern faste partikler, f.eks avføring, med et papir, emballer tøyet som smittetøy og send direkte til vaskeri. Unngå forvask av institusjonstekstiler i avdeling i den grad det er mulig. 

Referanser

Folkehelseinstituttet (2009) Basale smittevernrutiner.
Hentet 25.08.2019

Statens Serum Institut (2014) Nationale infektionshyiejniske retningslinjerfor desinfektion i sundhedssektoren
Hentet 25.08.2019

Stordalen Jørn (2009) Den usynlige fare. 4. utg. Fagbokforlag

Vedlegg: Oppgaver på desinfeksjonsrom – sjekkliste

Sjekkliste desinfeksjonsrom (word)

 

Tilbakemelding på denne sida