HELSENORGE

Serologisk diagnostikk av Mycoplasma pneumoniae og Chlamydia pneumoniae legges ned

Avdeling for mikrobiologi og smittevern (AMS) har besluttet å legge ned Mycoplasma pneumoniae- og Chlamydia pneumoniae-serologi. Analysene har begrenset klinisk verdi da testene har lav sensitivitet og spesifisitet, og prøvesvar kommer som regel sent i infeksjonsforløpet.

Nasopharynxprøve på virustransportmedium til PCR har lenge vært anbefalt fremfor serologi og AMS tilbyr sensitive og robuste PCR-analyser som gir mer tidsriktig og sikrere diagnostikk enn serologi.

Nedleggelsen begrunnes i flere faktorer. Det er høy seroprevalens for IgG mot begge agens i befolkningen på grunn av hyppig primærinfeksjon og reinfeksjon. Sikker serologisk diagnose av aktuell infeksjon krever derfor påvisning av titerstigning i konvalesent serum sammenlignet med akutt serum. 

I praksis leveres kun akutt eller konvalesent serum og vi står igjen med en enkeltstående kvantitativ vurdering av IgM. IgM er noe uspesifikk og lite sensitiv i en setting med reinfeksjon. Vi har observert en høy andel med sannsynlig falsk positive resultater og ytelse i sammenlignende prøver har vært utilfredsstillende. 

Videre fører synkende etterspørsel til at prøver må samles opp før analyse. Dette forsinker prøvebehandlingen ytterligere. Da analysene i tillegg er svært arbeidskrevende, velger AMS å lege ned tilbudet.