HELSENORGE

Vaksinering av beboere på Svalbard

Løpende og oppdatert informasjon om vaksinering av befolkningen på Svalbard. / Current and updated information about vaccination of Svalbard inhabitants.

Koronavaksine 

 

For å bli vaksinert må du være fastboende, og ha bostedsbevis eller alkoholkort.

​​Vaksinering

Vi har ingen planlagt vaksinering foreløpig. 

Hvis du ønsker vaksine, ta kontakt med sykehuset og skriv deg på liste: 

79 02 42 00 mellom klokken 09.00 - 12.00 og 13.00 - 15.00 eller ​post@unn.no ​

Når mange nok har meldt interesse, vil vi arrangere mindre vaksineringer. 

Registrering av vaksiner tatt i utlandet

Etterregistrering av vaksiner skal primært gjøres hos fastlegen din på fastlandet. Hvis du ikke har fastlege, og er fysisk tilstede på Svalbard, kan Longyearbyen Sykehus hjelpe deg med registrering. Dette koster 500 kroner og kan ta noe tid, avhengig av bemanning og arbeidsmengde. 


Vi må ha følgende dokumentasjon: 

 • Identifikasjonsnummer
 • Vaksinasjonsdato
 • Vaksinetype
 • Batchnummer (viser hvilket parti av vaksinen du har fått)

​Vi bør også ha: 

 • Navn på vaksinatør 
 • Signatur/stempel
​NB: Du må i tillegg levere en papirkopi av opplysningene. Disse vil bli scannet inn i din pasientjournal. 


Information in English

​To be vaccinated, you must be a registered Svalbard resident, and have a proof of residence or alcohol card.​

Vaccination​​

No vaccinations are planned at the moment.

If you want a vaccine, contact the hospital and sign up for a list:

79 02 42 00 between 09.00 - 12.00 and 13.00 - 15.00 or post@unn.no​.

When enough people have expressed interest, we will arrange smaller vaccinations. 

​Registration of vaccines taken abroad

Post-registration of vaccines should primarily be done by your GP on the mainland. If you do not have a GP, and are physically present at Svalbard, Longyearbyen Hospital can help you with registration. This costs 500 kroner and can take some time, depending on staffing and workload.


We must have the following documentation:

 • Identification number
 • Vaccination date
 • Vaccine type
 • Batch number (shows which batch of vaccine you have received)

We should also have:

 • ​Name of vaccinator
 • Signature/stamp
NB: You must also submit a hard copy of the information. These will be scanned into your patient journal.

Vaccination card and ID

If you do not have access to helsenorge.no because you do not have a birth number, D-number og DUF-number, you can get a printed vaccine sertificate after your last vaccine.

We do not have the opportunity to update vaccine books. For details, see information from FHI.