Vaksinering av beboere på Svalbard

Løpende og oppdatert informasjon om vaksinering av befolkningen på Svalbard. / Current and updated information about vaccination of Svalbard inhabitants.

Koronavaksine 

 

For å bli vaksinert må du være fastboende, og ha bostedsbevis eller alkoholkort.

​Vaksinering

21 september blir det covid- 19 vaksinering i Longyearbyen for innbyggere over 18 år. Vaksineringen vil foregå på sykehuset fra kl 16. Du kan bestille time elektronisk via Remin.

Vaksinedose 3

Hvis du har alvorlig svekket immunforsvar, er under nylig/pågående kreftbehandling, organtransplantert mv, kan du være i målgruppen for dose nr. 3 av koronavaksine. Ta kontakt med sykehuset i ordinær åpningstid, så setter vi deg på venteliste. Du vil bli kontaktet når endelig dato for vaksinering er bestemt.​

Registrering av vaksiner tatt i utlandet

Etterregistrering av vaksiner skal primært gjøres hos fastlegen din på fastlandet. Hvis du ikke har fastlege, og er fysisk tilstede på Svalbard, kan Longyearbyen Sykehus hjelpe deg med registrering. Dette koster 500 kroner og kan ta noe tid, avhengig av bemanning og arbeidsmengde. 


Vi må ha følgende dokumentasjon: 

 • Identifikasjonsnummer
 • Vaksinasjonsdato
 • Vaksinetype
 • Batchnummer (viser hvilket parti av vaksinen du har fått)

​Vi bør også ha: 

 • Navn på vaksinatør 
 • Signatur/stempel
​NB: Du må i tillegg levere en papirkopi av opplysningene. Disse vil bli scannet inn i din pasientjournal. 


Information in English

​To be vaccinated, you must be a registered Svalbard resident, and have a proof of residence or alcohol card.​

Vaccination

On 21 September, there will be covid-19 vaccination in Longyearbyen for residents over 18 years of age. The vaccination will take place at the hospital from 4pm. Please use this link to book an appointment and register.

You must use BankID to log in. Those who do not have a BankID and social security number can contact Longyearbyen Hospital on telephone 79 02 42 00 to book an appointment and register.​

Vaccine dose no. 3

​If you have a severely weakened immune system, receive recent/ongoing cancer treatment, organ transplants, etc., you may be in the target group for dose no. 3 of corona vaccine. Contact the hospital during regular opening hours, and we will put you on a waiting list. You will be contacted when the final date for vaccination has been determined.​

Registration of vaccines taken abroad

Post-registration of vaccines should primarily be done by your GP on the mainland. If you do not have a GP, and are physically present at Svalbard, Longyearbyen Hospital can help you with registration. This costs 500 kroner and can take some time, depending on staffing and workload.


We must have the following documentation:

 • Identification number
 • Vaccination date
 • Vaccine type
 • Batch number (shows which batch of vaccine you have received)

We should also have:

 • ​Name of vaccinator
 • Signature/stamp
NB: You must also submit a hard copy of the information. These will be scanned into your patient journal.

Vaccination card and ID

If you do not have access to helsenorge.no because you do not have a birth number, D-number og DUF-number, you can get a printed vaccine sertificate after your last vaccine.

We do not have the opportunity to update vaccine books. For details, see information from FHI.