HELSENORGE

Sommerdrift ved fødeavdelingene i Harstad og Narvik

Universitetssykehuset Nord-Norge skal også i år ha sommerdrift ved fødeavdelingene i Harstad og Narvik. Disse vil være stengt hver sin periode gjennom sommeren. Dette gir oss større stabilitet i bemanningen, og vi sikrer en bedre kvalitet på tilbudet.

UNN Narvik

Bakgrunnen for beslutningen

UNN ønsker i størst mulig grad å ha fødeavdelingene i helseforetaket bemannet med fast ansatte, også om sommeren. Våre ansatte representerer kvaliteten i tilbudet vi gir, og har nødvendig kunnskap om interne rutiner og forhold.

Beslutningen om sommerstenging er gjort med bakgrunn i kravene som fremkommer i den nasjonale veileder «Et trygt fødetilbud - kvalitetskrav i fødselsomsorgen». Den stiller større krav til beredskap og en høyere bemanning, også i sommerferien. Beslutningen er tatt på et overordnet nivå i samarbeid med de tillitsvalgt.

Sommeren 2022 blir fødeavdelingen ved UNN Harstad stengt i fire uker fra 27. juni til 25. juli, mens fødeavdelingen ved UNN Narvik blir stengt i fire uker fra 25. juli til 22. august.

Stengeperiode Harstad

  • Fødeavdelingen er bemannet til søndag 26.06.22 kl. 22:00
  • Siste inntak av pasienter blir søndag 26.06.22 kl. 15:00
  • Avdelingen åpner igjen mandag 25.07.22 kl. 08:00

Gravide og fødende med naturlig fødested Harstad skal i stengeperioden henvende seg til UNN Narvik på telefon 76 96 84 80

Stengeperiode Narvik

  • Fødeavdelingen er bemannet til mandag 25.07.22 kl. 08:00
  • Avdelingen åpner igjen mandag 22.08.22 kl. 08:00

Gravide og fødende med naturlig fødested Narvik skal i stengeperioden henvende seg til UNN Harstad på telefon 77 01 52 90

Følge- og vurderingsberedskap

Det etableres følge- og vurderingsberedskap i stengeperioden ved begge sykehus.

Dersom fødsel starter samme dag som stengeperioden begynner, blir det gjort en individuell vurdering om hvor det er mest hensiktsmessig at fødselen finner sted. Alle som føder rett i forkant av stengeperiode, og som har behov for lengre barselopphold, må påregne overflytting til den åpne fødeavdelingen.

Beredskapstjenesten består av døgnkontinuerlig jordmorberedskap, som vil kunne vurdere kvinner som er usikre på hvor langt de er kommet i begynnende fødsel, om de har tid til å reise i egen bil til fødested, om de trenger ambulanse eller om fødselen er umiddelbart forestående. Vurderinger av akutte situasjoner som spørsmål om vannavgang, blødninger eller for tidlige rier kan også gjøres lokalt. 

Gravide som har spørsmål skal kontakte den åpne fødeavdelingen. Jordmor ved åpen fødeavdeling vil kontakte jordmor i beredskap som kontakter den gravide direkte og avtaler videre oppfølging, vurdering og eventuelt følge til fødested. 

Fødepoliklinikk/gynekologisk poliklinikk

Begge seksjoner vil ha poliklinisk tilbud hele sommeren, også i stengeperiodene. Gynekolog vil være tilstede på poliklinikken dagtid gjennom hele sommeren. 

Det polikliniske tilbudet vil bestå av:

  • Planlagte vurderinger av risikogravide
  • Rutinemessige ultralydundersøkelser av gravide samt trivselskontroller
  • Gynekologiske undesøkelser og øyeblikkelig hjelp

Barselpoliklinikk

Det etableres en barselpoliklinikk på begge seksjoner som ivaretar oppfølging ved tidlig hjemreise etter fødsel. Vektkontroll av den nyfødte, nyfødtscreening og hørselstest tilbys i tillegg til ammeveiledning. Rutinemessig barneundersøkelse av lege vil også kunne utføres. Personalet ved aktuelt forløsningssted vil bestille time for dette på vegne av mor og barn.

Pasienthotell, transport og reiseregning

Reise og oppholdsutgifter dekkes etter gjeldende satser. Som pasient får du dekket billigste reisemåte. Det kan være egen bil, og for noen rutegående transport. Ved særskilt behov dekkes drosje.

Du må selv forskuttere for rutegående transport, privatbil samt eventuelt hotellopphold.

Du sender i ettertid inn reiseregning til pasientreiser med krav om refusjon.

I akutte situasjoner vil ambulansetransport være aktuelt. Ambulansepersonell er særlig forberedt på denne oppgaven i perioden.

Hvis du er usikker på valg av transport til fødested kontakter du den avdelingen hvor du skal føde for veiledning og eventuelt hjelp til vurderinger.

Fødende som føler seg utrygg og har behov for mer informasjon, er velkommen til å ta kontakt med sin jordmor eller fødeavdelingen i Harstad eller Narvik for samtale og eventuelt omvisning. Det er viktig for oss at du føler deg godt ivaretatt!

Viktige telefonnumre:

Medisinsk nødtelefon: 113

Sentralbord UNN: 77 62 60 00

UNN Harstad: Vaktrom fødeavdelingen 77 01 52 90

UNN Narvik: Vaktrom fødeavdelingen 76 96 84 80

UNN Tromsø: Vaktrom fødeavdeling 77 62 64 70

Fødestua i Midt-Toms; Finnsnes: 77 87 14 90