Symptomer assosiert med miljøfaktorer

Med begrepet "symptomer assosiert med miljøfaktorer" menes tilstander der ett eller flere symptomer oppfattes å være følge av faktorer i miljøet, uten at det er vitenskapelig grunnlag for "direkte årsakssammenheng" mellom eksponering og symptomer. Begrepet "direkte årsakssammenheng" sikter her til at eksponeringen ad. kjemisk, fysisk eller biologisk vei gir symptomer via toksiske, allergiske/beslektede immunbetingede eller tilsvarende mekanismer (jfr. biomedisinsk modell). Det er altså ikke tilfellet her. De aktuelle eksponeringene tolereres av folk flest. For at begrepet skal brukes er det rimelig at symptomene har omfang og varighet som gjør at personen selv opplever det som problematisk. Symptomspekteret er bredt. Tilstanden kan opptre sammen med andre tilstander/sykdommer. I begrepet symptomer assosiert med miljøfaktorer inngår tilstander som opp til nå bl.a. omtales som:  "MCS" (multippel kjemisk overfølsomhet), "luktintoleranse", "amalgam-overfølsomhet", "el-overfølsomhet", "lydoverfølsomhet" og samlebegrepet "idiopathic Environmental Intolerance" (WHO, 1996).

Jan Haanes går gjennom litteraturen på området og arbeider med ny kunnskap om hva som kan forklare at personer har symptomer assosiert med miljøfaktorer. I prosjektet har han særlig fokus på begrepsbruken og hva den innebærer for de som har symptomer, helsepersonell og samfunnet øvrig. Hovedmålsettingen er at begrepsbruk og kompetanse innen feltet skal bygge på beste tilgjengelige kunnskap og legge til rette for at de som har symptomer tas på alvor, får gode helsetjenester og møtes på en god måte i helsevesenet og samfunnet for øvrig. Han underviser leger og andre om tematikken.


Kontaktperson Jan Haanes.


Tilbake til avdelingssiden

Fant du det du lette etter?