Disputas Øystein Robertsen

Master i psykologi Øystein Robertsen disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap.

Master i psykologi Øystein Robertsen disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen:

“An Assessment of Factors Influencing Use of Respiratory Protective Equipment in the Norwegian Smelter Industry and the Effect of a Knowledge-based Intervention”

Kort sammendrag av avhandlingen:

Denne avhandlingen er en del av et større prosjekt som undersøkte dannelsen, spredningen og effekten av, samt beskyttelsesatferd i sammenheng med eksponering for nano-partikler i den Norske smelteverksindustrien. Ansatte i Norsk tungindustri har historisk sett vært utsatt for eksponering av skadelige partikler. Den teknologiske utviklingen har i løpet av de siste 20-30 årene sørget for et renere arbeidsmiljø for mange ansatte i smelteverksindustrien. I visse områder og for visse arbeidsoppgaver er fremdeles såpass høye eksponeringsverdier at åndedrettsvern er nødvendig for å oppnå et tilfredsstillende nivå av beskyttelse.

Denne avhandlingen utforsket sammenhengen mellom holdninger og atferd når det kommer til bruken av verneutstyr i den norske smelteverksindustrien. I tillegg ble det gjennomført kursing og tetthetstesting av åndedrettsvern for å se om det kunne øke bruken. Om lag 600 ansatte deltok i prosjektet som gikk over 2 år. Resultatene viste at bruken av verneutstyr er påvirket av det sosiale miljøet rundt brukeren i større grad enn brukerens egne holdninger til åndedrettsvern. Ansatte som fikk opplæring i eksponering, helseeffekter og åndedrettsvern rapporterte bedre holdninger til og kunnskap om åndedrettsvern.

Les mer på Tavla - UiT

Denne PhDen var en del av DeMaskUs-prosjektet.

Fant du det du lette etter?