Pasient- og personvern

Et sykehus registrerer, behandler og lagrer en betydelig mengde personopplysninger, både for å gi helsehjelp og for å forske. Pasienten har rettigheter i forhold til personvernet, og sykehuset har forpliktelser i oppfyllelsen av dem.

​Sykehuset skal sikre at dine helseopplysninger blir behandlet konfidensielt, samtidig som de skal være tilgjengelige når det er nødvendig for å gi deg helsehjelp. Du har rett til innsyn i egen journal, og har rett til å sperre hele eller deler av journalen din for utlevering til samarbeidende personell.

Helsepersonell er pålagt å utlevere utdrag av identifiserbare helseopplysninger til sentrale helseregistre, for eksempel til Norsk pasientregister.

Du har rett til å reservere deg mot forskning på biologisk materiale (blodprøver, vevsprøver, serum,DNA etc.) som samles inn når du mottar helsehjelp. Skjema og mer informasjon om dette finner du hos Folkehelseinstituttet. 

På helsenorge.no finner du mer informasjon om hvordan du forholder deg til:

  • Medisinsk forskning
  • Rettigheter ved deltakelse i forskning
  • Reservasjon mot bruk av biologisk materiale til forskning

 Pasienter og personvern på helsenorge.no

Personvernombudet i UNN

De fleste sykehus har også eget Personvernombud som skal se til at opplysninger som forvaltes i sykehuset forvaltes i tråd med regelverket og se til at den enkelte pasients rettigheter blir ivaretatt. 

Personvernombudet kan kontaktes dersom du har spørsmål eller lurer på noe om forvaltningen av dine opplysninger.​

Personvernomb​udet​@unn.no​