Prinsipper for kontinuerlig forbedring

Prinsipper angir retning, og er en forutsetning for koordinert forbedringsatferd i organisasjonen. De ti prinsippene for kontinuerlig forbedring beskriver innhold i så vel som omfang av satsningen.

 

De 10 grunnleggende prinsipper for kontinuerlig forbedring angir retning for satsningen ved UNN.

Prinsippene er utviklet i et samarbeid mellom direktørens ledergruppe, brukerutvalget, foretakstillitsvalgte og -verneombud og vedtatt i styret (jf sak 5/17).

Å enes om felles prinsipper for omfang og innretning er en forutsetning for å lykkes med arbeidet. Prinsippene må imidlertid gis konkret innhold og benyttes i daglig drift om de skal få betydning for pasientens helsetjeneste.

1. Rett første gang og hver gang

Mål:
Å gjøre ting riktig første gang og hver gang. Sikre læring og kunnskapsspredning. Hindre at uheldige hendelser skjer igjen.

Må etableres: 
System der uønskede hendelser tas opp fortløpende på alle nivå.

Forutsetter:
Åpenhet og kultur for å melde avvik.

Operasjon

2. Partnerskap med pasienten


Mål:
Gi pasientene innflytelse i arbeidet.

Må etableres:
Partnerskap med pasienter og pasientorganisasjoner.

Forutsetter:
Pasientmedvirkning.

Yrkesfag sykepleier

3. Langsiktig utvikling

Mål:
Langsiktighet, ikke prosjekt fokus.

Må etableres:
Et langsiktig utviklingsarbeid.

Forutsetter:
Kulturendring i hele organisasjonen.

Ambulansehelikopter

4. Kontinuerlig forbedring


Mål: Sikre kontinuerlig forbedring.

Må etableres: 
Kultur-, ikke strukturendring.

Forutsetter:
Atferdsendring. Endre tankesett.

Harstadrevyen 2011. Foto: Christian Christiansen

Harstadrevyen 2011. Foto: Christian Christiansen

5. Forbedring for pasient, medarbeider, student og samfunn

Mål:
Skape forbedring for pasient, medarbeider, student og samfunn.

Må etableres:
Forbedringsarbeid basert på visjonen om at det er resultatet for pasienten som teller.

Forutsetter:
Knytte arbeidet til UNNs vedtatte mål og strategier.


6. Kompetente ledere og ansatte

Mål:
Ledere og ansatte skal settes i stand til å gjennomføre forbedringer.

Må etableres:
Opplæring, veiledning og øvelse.

Forutsetter:
Endring krever kompetanse. Lederne må gå foran.


7. Sømløse forløp og prosesser

Mål:
Pasientforløp og arbeidsprosesser skal i størst mulig grad være sømløse.

Må etableres:
Standardisering.

Forutsetter:
Standardisering øker pasientsikkerheten, reduserer uønsket variasjon og unødig venting.

Laboratorie

8. Medarbeiderdrevet daglig forbedring

Mål:
Rette større oppmerksomhet mot daglig drift og daglige forbedringer.

Må etableres:
Oppfølging der vi måler og følger opp resultater. Bruk av tavlemøter.

Forutsetter:
Ledere bruker mer tid på daglig drift. Leder trener og støtter medarbeiderne i det daglige forbedringsarbeidet.

Katastrofeøvelse

9. Varig virkningsfull endring

Mål:
Sikre at endringer vi foretar er forbedringer, og at tiltak som gjennomføres er virkningsfulle og varige.

Må etableres:
Aktiv bruk av kvalitetssirkelen (planlegge, gjennomføre, evaluere og justere).

Forutsetter:
At vi tar tak i den virkelige årsaken til problemet.


10. Felles pasientnær problemløsning

Mål:
Felles problemløsning omkring pasientnære arbeidsprosesser.

Må etableres:
Arenaer der ledere og ansatte på ulike nivå møtes.

Forutsetter:
Møter på tvers av fag og organisatoriske grenser.

Operasjon

Referanse:
Styresak 5/2017 Kontinuerlig forbedring – Grunnleggende prinsipper, risikovurdering av gjennomføringsplanen og konsekvenser for styrets arbeid.Fant du det du lette etter?