Prinsipper for kontinuerlig forbedring

Prinsipper angir retning, og er en forutsetning for koordinert forbedringsatferd i organisasjonen. De ti prinsippene for kontinuerlig forbedring beskriver innhold i så vel som omfang av satsningen.

 

De 10 grunnleggende prinsipper for kontinuerlig forbedring angir retning for satsningen ved UNN.

Prinsippene er utviklet i et samarbeid mellom direktørens ledergruppe, brukerutvalget, foretakstillitsvalgte og -verneombud og vedtatt i styret (jf sak 5/17).

Å enes om felles prinsipper for omfang og innretning er en forutsetning for å lykkes med arbeidet. Prinsippene må imidlertid gis konkret innhold og benyttes i daglig drift om de skal få betydning for pasientens helsetjeneste.

1. Rett første gang og hver gang

Mål:
Å gjøre ting riktig første gang og hver gang. Sikre læring og kunnskapsspredning. Hindre at uheldige hendelser skjer igjen.

Må etableres: 
System der uønskede hendelser tas opp fortløpende på alle nivå.

Forutsetter:
Åpenhet og kultur for å melde avvik.

Operasjon

2. Partnerskap med pasienten


Mål:
Gi pasientene innflytelse i arbeidet.

Må etableres:
Partnerskap med pasienter og pasientorganisasjoner.

Forutsetter:
Pasientmedvirkning.

Yrkesfag sykepleier

3. Langsiktig utvikling

Mål:
Langsiktighet, ikke prosjekt fokus.

Må etableres:
Et langsiktig utviklingsarbeid.

Forutsetter:
Kulturendring i hele organisasjonen.

Ambulansehelikopter

4. Kontinuerlig forbedring


Mål: Sikre kontinuerlig forbedring.

Må etableres: 
Kultur-, ikke strukturendring.

Forutsetter:
Atferdsendring. Endre tankesett.

Harstadrevyen 2011. Foto: Christian Christiansen

Harstadrevyen 2011. Foto: Christian Christiansen

5. Forbedring for pasient, medarbeider, student og samfunn

Mål:
Skape forbedring for pasient, medarbeider, student og samfunn.

Må etableres:
Forbedringsarbeid basert på visjonen om at det er resultatet for pasienten som teller.

Forutsetter:
Knytte arbeidet til UNNs vedtatte mål og strategier.


6. Kompetente ledere og ansatte

Mål:
Ledere og ansatte skal settes i stand til å gjennomføre forbedringer.

Må etableres:
Opplæring, veiledning og øvelse.

Forutsetter:
Endring krever kompetanse. Lederne må gå foran.


7. Sømløse forløp og prosesser

Mål:
Pasientforløp og arbeidsprosesser skal i størst mulig grad være sømløse.

Må etableres:
Standardisering.

Forutsetter:
Standardisering øker pasientsikkerheten, reduserer uønsket variasjon og unødig venting.

Laboratorie

8. Medarbeiderdrevet daglig forbedring

Mål:
Rette større oppmerksomhet mot daglig drift og daglige forbedringer.

Må etableres:
Oppfølging der vi måler og følger opp resultater. Bruk av tavlemøter.

Forutsetter:
Ledere bruker mer tid på daglig drift. Leder trener og støtter medarbeiderne i det daglige forbedringsarbeidet.

Katastrofeøvelse

9. Varig virkningsfull endring

Mål:
Sikre at endringer vi foretar er forbedringer, og at tiltak som gjennomføres er virkningsfulle og varige.

Må etableres:
Aktiv bruk av kvalitetssirkelen (planlegge, gjennomføre, evaluere og justere).

Forutsetter:
At vi tar tak i den virkelige årsaken til problemet.


10. Felles pasientnær problemløsning

Mål:
Felles problemløsning omkring pasientnære arbeidsprosesser.

Må etableres:
Arenaer der ledere og ansatte på ulike nivå møtes.

Forutsetter:
Møter på tvers av fag og organisatoriske grenser.

Operasjon

Referanse:
Styresak 5/2017 Kontinuerlig forbedring – Grunnleggende prinsipper, risikovurdering av gjennomføringsplanen og konsekvenser for styrets arbeid.Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)