UNN HF styremøte 10.02.2016

Innkalling og presseprotokoll er vedlagt.

Tidspunkt
10.02.2016 08:00
10.02.2016 15:00 

Sted
UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 


ST 3/2016 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksnr. Innhold

ST 3/2016 Godkjenning av innkalling og saksliste

ST 4/2016 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 16.12.2015 og 27.1.2016

ST 5/2016 Kvalitets- og virksomhetsrapport for desember 2015

ST 6/2016 Revisjon og oppdatering av regional inntektsfordelingsmodell for Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og psykisk helse (PH)

ST 7/2016 Status i planlegging av Vardesenter og LMS

ST 8/2016 Oppsummering av styresaker 2015

ST 9/2016 Evaluering av styrets arbeid

ST 10/2016 Oppdragsdokument 2016

ST 11/2016 Styrets dialogavtale med direktøren

ST 12/2016 Fastsetting av direktørens lønn

ST 13/2016 Orienteringssaker

Skriftlige orienteringer
1. Informasjonssikkerhet ved UNN - unntatt fra offentlighet i medhold av offl. §13, jf. Fvl. § 13.
2. Innsatsstyrt finansiering (ISF) – avregning 2014

Muntlige orienteringer
​3. Endringer ISF 2016
4. Domsavsigelse vedrørende anskaffelse av leielokaler for ambulansevirksomhet
5. Utvidet revisjon av utbyggingsprosjektene 2016
6. Protonsenter – konseptfaseutredning
7. Svar på søknad om investering i SPECT/CT-skanner
8. Alvorlig hendelse ved UNN - unntatt fra offentlighet i medhold av offl. § 13 jf. Hpl. § 21 jf. 23.

ST 14/2016 Referatsaker

1. Referat fra Ungdomsrådet UNN, datert 7.12.2015
2. Brev fra Helse Nord RHF, vedrørende Svar på søknad om investering i SPECT/CT-scanner, datert 14.12.2015
3. Brev fra Fylkesmannen i Troms, vedrørende Anmodning om opplysninger – utskrivningsklare pasienter ved UNN, datert 6.1.2016
4. Referat fra møte mellom Nord-Troms-kommunene, Helse Nord RHF og UNN, datert 8.1.2016
5. Brev fra arbeidstilsynet vedrørende Røntgenavdelingen, Diagnostisk klinikk, datert 11.1.2016 - unntatt fra offentlighet i medhold av offl. § 13, jf. Fvl. § 13.
6. Melding fra Helse Nord RHF om at Hanne Iversen er innvilget fritak fra styrevervet ved UNN, datert 11.1.2016
7. Protokoll fra foretaksmøtet mellom HOD og Helse Nord RHF om Oppdragsdokument 2016, datert 12.1.2016
8. Felles høringssvar fra UNN og Helsefak - Strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord 2016-2020, datert 19.1.2016
9. Referat fra Brukerutvalgets arbeidsutvalg 26.1.2016
10. Protokoll fra drøftingsmøte med tillitsvalgte og vernetjenesten 26.1.2016
11. Referat fra Kvalitetsutvalgets møte 26.1.2016
12. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget 27.1.2016
​13. Nye vedtekter for UNN – besluttet av foretaksmøte 3.2.2016
14. Signert protokoll fra foretaksmøte UNN 3.2.2016

ST 15/2016 Eventuelt​

Vedle​gg​​


Fant du det du lette etter?