Nye UNN Narvik - nyhetsbrev 2/2019

Vi er kommet et stykke videre i arbeidet med å utvikle Nye UNN Narvik. Stor takk til alle som bidrar i dette arbeidet!
I tiden fram mot desember 2019 skal byggeprosjektet og organisasjonsutviklingsprosjektet (OU) samarbeide svært tett.
Målsettingen er å konkretisere planene så mye at entreprenøren kan starte byggingen av NUN før sommeren 2020. I dette arbeidet deltar også Sykehusbygg (sykehusplanleggere) og HENT (arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenør, m.m.).

Byggeprosjektet og de tekniske delene ved NUN blir mer framtredende mot desember 2019. OU-prosjektet har en sentral rolle, og er avgjørende for utformingen av NUN. Dette skjer gjennom deltakelse fra OU-gruppene og OU sin prosjektledelse i prosjekteringsgruppen. 

Dette innebærer at de delprosjektene som har arbeidet fram til påske, i mindre grad blir aktivert i denne perioden. Unntaket er delprosjektet Framtidens helsetjeneste, som vil fortsette sitt arbeid.

Oppdatering av hovedprogram og omarbeiding av skisseprosjekt (mai-juni 2019)

Her vil vi hente frem det som er beskrevet i Hovedprogrammet (2010), rapporten «Aktivitets- og kapasitetsframskrivning for UNN Narvik 2015- 2035» (Sykehusbygg, des. 2018) med innspill fra fagmiljøer, og OU-rapporten «Innspill fra organisasjonsutviklingsprosjektet til funksjoner og utforming av Nye UNN Narvik og rapporter fra delprosjektene: Arealmessige konsekvenser, overordnede nærhets- og avhengighetsbehov og overordnede prinsipper for pasient- og vareflytprosjektet» OU-prosjektet, april 2019). 

Dette vil vi sammenstille og avstemme mot de kostnadsrammene som er satt for prosjektet. Det er styringsgruppen som er beslutningsorgan på dette nivået. 

Når kapasiteter og arealbehov er avklart på overordnet nivå, vil arkitekten starte arbeidet med å se på hvordan byggene kan utformes ut fra de ulike funksjonenes størrelse, nærhetsbehov og mulighetene på tomten. Dette kalles skisseprosjekt, og her tar man også utgangspunkt i tidligere arbeider.

Delfunksjonsprogram og romlister (mai - juni 2019)

Dette er neste detaljeringsnivå. For hver funksjon i sykehuset henter vi frem det som tidligere er beskrevet, avstemmer dette mot de overordnede føringene, og lager romlister. Romlistene skal inneholde en oversikt (antall og størrelse) over alle rom som er nødvendig for å ivareta sykehusets funksjoner. Summen av alle rom må være innenfor den arealrammen som er satt i hovedprogrammet beskrevet over. 

Medvirkning og medbestemmelse fra UNN skjer gjennom OU-grupper, som er inndelt etter hovedfunksjonene: Sengeområder, poliklinikker, bildediagnostikk, ikke-medisinsk service osv. 

Brukerrepresentanter vil delta i arbeidet, og i noen av gruppene er også Narvik kommune med. I disse møtene diskuteres blant annet hvordan man ønsker driften, hva dette betyr for utforming og rom, og man ser på sambruk av rommen mellom funksjoner og prioriterer mellom alternativer og ønsker. Det er også etablert en hovedgruppe som skal koordinere arbeidet i OU-gruppene. Beslutninger om Nye UNN Narvik tas av styringsgruppen for Nye UNN Narvik.

Forprosjekt (august 2019 – desember 2019)   

Forprosjektet vil starte rett over sommeren. I denne fasen vil arkitektene plassere alle rom fra romlisten inn på tegningene, og sammen med UNN finne den mest optimale plasseringen av rommene i forhold til hverandre. Det er de funksjonsvise OU-gruppene som blir sentrale i dette arbeidet. Arkitektene vil sende ut et utkast til plantegninger før hvert møte, slik at gruppene har mulighet til å forberede seg og diskutere løsninger i sine enheter før møtene.

En annen viktig oppgave i forprosjekt er å lage romfunksjonsprogram og utstyrsprogram. For hvert enkelt rom skal man liste opp rommets bygningsmessige krav til strøm, datakontakter, gassuttak, spesiell ventilasjon osv. Og for utstyret, hvert rom sitt behov for møbler, inventar, medisinteknisk utstyr osv. Disse programmene vil ta utgangspunkt i standardrom brukt av alle sykehusprosjekter, men må kvalitetssikres av OU-gruppene. 

Øvrig informasjon

  • Karin Samuelsen er frikjøpt for å jobbe som klinisk rådgiver NUN fram til nyttår. Hun skal jobbe tett sammen med Guri Albrigtsen, som er klinisk rådgiver bygg UNN
  • Narvik kommune og UNN har laget intensjonsavtale om samarbeid om bygg, tjenester og helsetjenester
  • Medisinsk teknisk og teknisk utstyr – det er innhentet informasjon om det som er av eksisterende utstyr, og det utarbeides en oppdatert plan mht anskaffelser inn mot og til Nye UNN Narvik
Hvis dere har spørsmål så er det bare å kontakte en av oss.

Med vennlig hilsen

  • Gry Andersen, prosjekteier organisasjonsutvikling, tlf. 922 60 201
  • Tor-Arne Hanssen, prosjekteier bygg, tlf. 907 46 041
  • Viggo Søderblom, prosjektleder bygg, tlf. 909 43 498
  • Lars Rye, prosjektleder organisasjonsutvikling, tlf. 472 80 250