Invitasjon til høring - akuttberedskap, fødevirksomhet og elektiv kirurgi

Administrerende direktør ved UNN HF inviterer til en bred høring av rapporten fra prosjektgruppa og risiko- og mulighetsanalysen. Begge dokumentene finner du inne i denne artikkelen. Dette er en elektronisk høring i løpet av perioden 3. -16. mars 2017.
UNN Narvik
 
Som oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan har Helse Nord bedt UNN om å utrede løsninger for kirurgisk akuttberedskap, fødetilbud mv ved UNN Narvik som kan være bærekraftige over tid. Arbeidet skal bidra til at utformingen av tjenestetilbudet blir framtidsrettet og at løsningene som foreslås ivaretar faglig kvalitet og utvikling, pasientsikkerhet og økonomiske rammer. 

En bredt sammensatt prosjektgruppe ledet av professor i medisin, Odd Søreide ble opprettet for å gjøre utredningsarbeidet.

Som minimum skulle det utredes et døgnkontinuerlig generelt akuttkirurgisk tilbud (på nivå med dagens) og et døgnkontinuerlig akuttkirurgisk tilbud som minimum har vurderings- og stabiliseringskompetanse og kompetanse til å håndtere komplikasjoner etter egen planlagt kirurgi. 

Utredningen skulle vise hvordan befolkningens behov for slike tjenester skal ivaretas, inklusiv traumeberedskap. Fødetilbudet inngår i det akuttkirurgiske tilbudet og skulle også vurderes. Dagens forslag til framtidig elektiv kirurgisk virksomhet likeså. Konsekvenser av eventuelle foreslåtte endringer i tilbudet skulle analyseres og vurderes, særlig med hensyn til prehospitale-  og kommunale tjenester. 

Utredningen fra prosjektgruppen samt en risiko- og mulighetsanalyse ble overlevert administrerende direktør Tor Ingebrigtsen 2. mars 2017.

Administrerende direktør ved UNN HF inviterer til en bred høring av prosjektrapporten og risiko- og mulighetsanalysen. 


Elektronisk høring

Dette er en elektronisk høring, og innspill i løpet av perioden 3. -16. mars 2017

Høringskonferanser

I tillegg til en tradisjonell høring, arrangeres det to høringskonferanser lokalt i Narvik. Torsdag 16. mars kl 1600 (NB - nytt tidspunkt) inviteres eksterne samarbeidspartnere til å møte direktør og styreleder for å underbygge og utdype egne høringsinnspill. Mandag 20. mars kl 1300 gis de ansatte ved UNN Narvik en tilsvarende mulighet. 

Videre prosess

Prosjektrapport, risiko- og mulighetsanalyse og høringsinnspill vil utgjøre grunnlaget for direktørens anbefaling ovenfor UNN sitt styre. Styret skal gi sin anbefaling til Helse Nords styre 29. mars 2017. Helse Nords styremøte er satt til 18. april. 

Arbeidet har stor betydning for befolkningen, og skal baseres på åpenhet, kommunikasjon, medvirkning og involvering. 

Vi oppfordrer alle som har en mening om å benytte seg av denne muligheten.


På vegne av adm. direktør Tor Ingebrigtsen,


Hege Andersen 
rådgiver direktørens stab UNN HF
telefon 776 26155