UNN inviterer til innspill og høringsprosess

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) forbereder nå interessenter og samarbeidspartnere på at det i begynnelsen av mars kommer en formell høringsrunde knyttet til det pågående utredningsarbeidet ved UNN Narvik. Samarbeidspartnere, ansatte og andre oppfordres til å benytte seg av muligheten til involvering og medvirkning.

Ambulanse, Narvik
 
Utredningen fra prosjektgruppen samt en risiko-og mulighetsanalyse skal etter planen foreligge tidlig i mars 2017. 

Formell høringsprosess

I perioden 3. – 16. mars vil UNN invitere til en formell høring, der utredningen fra prosjektgruppen og risiko- og mulighetsanalysen sendes til interessenter og samarbeidspartnere, herunder kommuner, fylkeskommuner, Fylkesmannen, helseforetak, universitet, brukerorganisasjoner, tillitsvalgte m.fl. 

Gitt en noe kort høringsperiode bebuder UNN høringen allerede nå, og oppfordrer interessenter til å bruke nettsiden for å sette seg inn i saksområdet. 

Informasjon på nett

Det er tilrettelagt for å ta imot innspill og høringssvar, der enkeltindivider, organisasjoner og institusjoner kan ytre sin mening. Det ligger også informasjon om fremgangsmåte og prosess på UNNs internettside.  

Det finnes i tillegg informasjon om oppdraget, bakgrunnsmateriale og prosjektgruppens arbeid på denne nettsiden.

Høringskonferanse 16. mars
Som en del av høringsprosessen planlegger UNN også en høringskonferanse i Narvik 16. mars. Her skal administrerende direktør, Tor Ingebrigtsen og styreleder i UNN, Jorhill Andreassen lytte til høringsinstanser og enkeltpersoner som ønsker å utdype og begrunne egne høringssvar. Tid og sted vil bli annonsert på UNNs nettsider. 

Internt i UNN HF skal saken drøftes og behandles i ulike organer (direktørens ledermøte, brukerutvalget, AMU og med tillitsvalgte/vernetjenesten) i perioden 7. -14. mars.

Saken skal deretter styrebehandles ved UNN 29. mars, før styret i Helse Nord RHF sluttbehandler saken 29. april 2017. 

Benytt muligheten

Universitetssykehuset Nord-Norge oppfordrer ansatte, samarbeidspartnere og andre interessenter til å bruke mulighetene for å påvirke for best mulig løsninger. Ikke vent på å bli spurt. Benytt e-postadressen ovenfor og send oss dine innspill. 

Vedlegg: