Skal lede utredningen ved UNN Narvik

Odd Søreide fra Bergen er av Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) engasjert som prosjektleder for en utredning tilknyttet Nasjonal helse- og sykehusplan.  Utredningen skal leveres, etter styrebehandling i UNN HF, til Helse Nord innen 1. april 2017.

UNN har fått i oppdrag fra Helse Nord å utrede innhold og organisering av kirurgisk akuttberedskap og traumeberedskap, fødetilbud og elektiv kirurgi, og utrede løsninger for framtidig akuttberedskap ved UNN Narvik. 

Prosjektgruppe

​UNN er i gang med å etablere en prosjektgruppe som skal gjennomføre utredningen,  og har inngått kontrakt med Odd Søreide, professor i medisin og tidligere fagdirektør i Helse Vest, for å lede arbeidet på vegne av direktøren.  

​​​​

Odd Søreide, prosjektleder. Foto: fotografeneide.no

Det arbeides nå med etablering av prosjektgruppen som skal være sammensatt av representanter fra de tre UNN-sykehusene i Narvik, Harstad og Tromsø, kommunene i nedslagsområdet, tillitsvalgt/verneombud og brukerrepresentanter.  I tillegg er man i gang med å lage en prosjektplan med utgangspunkt i mandatet fra Helse Nord.

Erfaren prosjektleder

Odd Søreide har lang fartstid i norsk helsevesen. Han er spesialist i generell kirurgi og i mage-tarm-kirurgi (gastroenterologisk kirurgi). Han har i tillegg doktorgrad i ortopedi og har vært avdelingsoverlege og professor tilknyttet både Haukeland universitetssykehus og Oslo universitetssykehus.  Ved århundreskiftet gikk han over i administrative lederstillinger og var fagdirektør i Helse Vest i perioden 2005 frem til 2010.

Foruten medisinsk utdanning og erfaring, har Søreide med seg ballast fra ulike utredninger og planarbeid. Han har ledet en Norsk offentlig utredning (NOU) innenfor kreft (1997) og var med på en Norsk offentlig utredning om forskning på rusområdet (2003).  Han ledet arbeidet med regional plan for kirurgi for 2013-2017 i Helse Vest og var leder for styringsgruppen for utviklingsprosjektet ved Nordfjord sjukehus hvor”Framtidas lokalsjukehus” var arbeidstittel på det nasjonale oppdraget.

Vil ha ryddig og åpen prosess

Odd Søreide skal på vegne av Universitetssykehuset Nord-Norge lede en utredning som har stor betydning for ansatte og befolkningen. Prosessen skal baseres på åpenhet, kommunikasjon, medvirkning og involvering av mange aktører, og berørte interesser skal kunne delta i høringsprosesser før UNN gir sin anbefaling til Helse Nord RHF.

Om oppdraget sier prosjektlederen:

- Jeg skal bidra i prosjektgruppen til å få fakta på bordet og legge frem et analyse- og vurderingsgrunnlag for å få en mest mulig korrekt virkelighetsbeskrivelse av sykehuset i Narvik og hvordan befolkningen i kommunene får dekket sine behov for spesialisthelsetjenester. Det er et mål å få til en ryddig prosess med gjennomsiktighet og åpenhet som ledetråd, og jeg håper vi får en god dialog med ulike interessegrupper, sier prosjektleder Odd Søreide. 

Premisser for vedtak

Med utgangspunkt i at sykehuset i Narvik skal bestå, som fastslås i Nasjonal helse- og sykehusplan, går prosjektgruppen i gang med å samle data og fakta som grunnlag for analyser.

- Vi skal gjennom utredningsarbeidet jobbe frem et grunnlag og legge premisser for de vedtak som skal gjøres av styrene i UNN og Helse Nord. Arbeidet skal bidra til å finne gode og robuste løsninger for fremtiden, sier Søreide.