HELSENORGE

Løsningsforslagene i utredningen om UNN Narvik skal vurderes for risiko og muligheter

Som del av oppfølgingen av Nasjonal helse- og sykehusplan, skal Universitetssykehuset Nord-Norge HF gjennomføre en risiko- og mulighetsanalyse knyttet til løsningsforslagene som framkommer i utredningen om fremtidig organisering av kirurgisk akuttberedskap, fødevirksomhet og elektiv kirurgi ved UNN Narvik.

​I mandatet fra Helse Nord fremkommer det at ulike alternativ eller løsninger for fremtidig akuttkirurgisk beredskap og fødetilbud, skal risikovurderes. Formålet med risiko- og mulighetsanalysen er å gi et best mulig beslutningsgrunnlag for styret i Helse Nord. Analysen vil sammen med utredningens ulike løsningsforslag og høringsuttalelser utgjøre det totale beslutningsgrunnlag i saken.

Minimumsinnhold
Risikoanalysen skal som minimum inneholde en beskrivelse av hva som kan gå galt, sannsynligheten for at det inntreffer og hvilke konsekvenser det kan medføre.

Mulighetsanalysen skal som minimum beskrive mulighetene som oppstår og hvordan disse kan brukes. Analysen skal beskrive både dagens situasjon og de ulike alternative løsninger knyttet til akuttfunksjoner, og den skal dekke pasientenes, fastlegenes, kommunenes og helseforetakets perspektiv.

Løsningsforslagene vurderes
Prosjekteier for utredningen ved UNN Narvik, administrerende direktør ved UNN, Tor Ingebrigtsen vil benytte eksterne konsulenter utenfor Helse Nord som tilretteleggere for risiko- og mulighetsanalysen.   
Analysen gjennomføres 21. februar og sendes på høring sammen med utredningen 3. mars 2017.

Bredt sammensatt analysegruppe
Prosjekteier har ansvar for å sette sammen analysegruppen. For å få troverdighet til resultatet i en så viktig utredning, tilstrebes en størst mulig grad av objektiv vurdering av løsningsforslagene. Det er derfor opprettet en analysegruppen bestående av medlemmer fra ulike parter, deriblant berørte fagmiljø i helseforetaket, kommunal helsetjeneste, brukerrepresentant og ansatterepresentant.  

Gruppen som skal gjennomføre analysen består av:

Margrethe H Larsen, brukerrepresentant

Niels Krum-Hansen, overlege K3K, UNN Harstad

Tonje AM Drecker, kvalitetsrådgiver OPIN, UNN Tromsø

Jon Harr, overlege OPIN, UNN Narvik

Bjørn Bremer, kommunehelsetjenesten

Ulla Dorte Mathisen, foretakstillitsvalgt UNN HF