Godt utgangspunkt for forbedringsarbeid

ForBedring 2018

73,2 prosent av ansatte ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) har deltatt i den nasjonale undersøkelsen ForBedring 2018. Svarene fra medarbeiderne følges nå opp i den enkelte enhet i sykehusene.

Forbedringsarbeid.
Smittevern er blant temaen i ForBedring 2018. Dette jobbes det med i avdelingene, blant annet gjennom smittevernvisitter. Foto: Jan Fredrik Frantzen

Ny nasjonal undersøkelse

ForBedring er en ny felles, nasjonal undersøkelse om arbeidsmiljø, HMS og pasientsikkerhet i helseforetakene, og kan ikke sammenlignes med tidligere undersøkelser. Formålet er å få et grunnlag for å kunne forbedre arbeidsmiljøet og pasientsikkerhetskulturen ved den enkelte enhet i sykehusene.
På nasjonalt nivå viser resultatene at det er stort engasjement og godt teamarbeidsklima blant medarbeiderne i alle enheter som har deltatt i undersøkelsen.


Til leseforståelsen av rapporten:
Til info om tallskåren som presenteres i undersøkelsen: Grafene viser gjennomsnittskår (poeng) langs en skala fra 0-100 (omregnet fra svaralternativene 1-5). 0 skal alltid tolkes som minst ønskelig og 100 mest ønskelig. Det er ikke prosentvise resultater basert på antall svar.

Høy arbeidsbelastning i UNN
Det som ifølge svarene fra UNNs medarbeidere oppleves som mest utfordrende nå, retter seg mot arbeidsforhold og høy arbeidsbelastning. 

- Det er nok på dette området UNN som organisasjon må gjøre grundigst arbeid i oppfølgingen av ForBedring. Resultatene bekrefter forhold som har vært utfordrende over tid. Vi har allerede tatt tak i dette, men vi må sette inn ytterligere forbedringstiltak på flere områder hvor medarbeiderne melder at det ikke er godt nok, sier konstituert administrerende direktør i UNN, Marit Lind.

- Vi registrerer også at UNN ligger klart under gjennomsnittet både nasjonalt og i Helse Nord på spørsmålet om hvordan toppledelsen støtter opp om arbeidet med pasientsikkerhet.  Vi har fra sykehusledelsens side forsøkt å jobbe annerledes enn tidligere med mer tilstedeværelse ute i sykehuset. Men vi har fortsatt en vei å gå, og må bli flinkere til å synliggjøre hvordan hele toppledelsen jobber med pasientsikkerhet, sier hun.

Nulltoleranse for mobbing og trakassering
Et område hvor Lind mener det skal være nulltoleranse, er det psykososiale arbeidsmiljøet som omhandler mobbing, trakassering, diskriminering.

- Dette skal ikke forekomme. Det holder ikke at vi har høy skår så lenge noen likevel melder at de har opplevd noe negativt. Innenfor dette temaet må vi gjøre grundige dypdykk i tilbakemeldingene for å finne årsaken til at vi ikke oppnår ønskelig resultat.

Positivt jobbengasjement
Utover dette skårer UNN positivt på spørsmål som retter seg mot arbeidsmiljø. Det er høyt jobbengasjement i UNN, noe som fremmer service og lojalitet overfor pasienter og pårørende. 

- Veldig bra tilbakemelding. Hvis vi klarer å bruke denne entusiasmen til å jobbe med de utfordringene som fremkommer i undersøkelsen, håper jeg at vi allerede i neste undersøkelse om et år kan se en fremgang, sier Marit Lind.

Det oppleves også som nokså trygt å melde fra om avvik, et område det har vært jobbet aktivt med de siste årene. 

- Det betyr ikke at vi er i mål på dette området. Vi ser av denne undersøkelsen at vi fortsatt må gi dette oppmerksomhet.  Vi ønsker at ansatte skal oppleve at det er trygt å si fra om kritikkverdige forhold samt å melde avvik.

Interne handlingsplaner
Etter at resultatene ble gjort tilgjengelig for alle enheter i UNN tidligere i år, er det jobbet med analyser og konkrete handlingsplaner som skal brukes i forbedringsarbeidet.

Kontaktinformasjon:

Personalsjef Mai-Liss Larsen, tlf 904 14 125

Pressevakta UNN, tlf 48226000