God deltakelse gir bra utgangspunkt for forbedringsarbeid

ForBedring 2018

73,2 prosent av de ansatte ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) har deltatt i den nye nasjonale undersøkelsen ForBedring 2018. Svarene skal nå bearbeides og følges opp i den enkelte enhet ved UNN i ukene fremover.

Forbedringsarbeid.
Smittevern er blant temaen i ForBedring 2018. Dette jobbes det med i avdelingene, blant annet gjennom smittevernvisitter. Foto: Jan Fredrik Frantzen
- Vi vil rette en stor takk til alle som har tatt seg tid til å besvare undersøkelsen, sier konstituert administrerende direktør i UNN, Marit Lind.

Ny nasjonal undersøkelse

ForBedring er en ny felles, nasjonal undersøkelse om arbeidsmiljø, HMS og pasientsikkerhet i helseforetakene. Den er ny av året, og kan ikke sammenlignes med tidligere undersøkelser. Formålet er å få et grunnlag for å kunne forbedre arbeidsmiljøet og pasientsikkerhetskulturen ved den enkelte enhet i sykehusene.

Så langt er det bare resultater fra de fire foretakene i Helse Nord som er klare. Her scorer UNN – som det eneste universitetssykehuset i regionen – fra 0 til 3 poeng lavere enn snittet i Helse Nord på de ulike spørsmålene.

Slik leser du selve rapporten:
Til info om tallskåren som presenteres i undersøkelsen: 

Grafene viser gjennomsnittskår (poeng) langs en skala fra 0-100 (omregnet fra svaralternativene 1-5). 0 skal alltid tolkes som minst ønskelig og 100 mest ønskelig. Det er ikke prosentvise resultater basert på antall svar.

Høy arbeidsbelastning i UNN

Det som ifølge svarene oppleves som mest utfordrende ved UNN akkurat nå, retter seg mot arbeidsforhold og høy arbeidsbelastning. 

- Det er nok på dette området UNN som organisasjon må gjøre grundigst arbeid i oppfølgingen av ForBedring. Resultatene bekrefter forhold som har vært utfordrende over tid. Vi har allerede tatt tak i noe av dette, men vi må sette inn tiltak og fortsette å jobbe med forbedringer på flere områder hvor medarbeiderne melder at det ikke er godt nok, sier Marit Lind. 

- Vi registrerer også at UNN ligger klart under gjennomsnittet i Helse Nord på spørsmålet om hvordan toppledelsen støtter opp om arbeidet med pasientsikkerhet.  Vi har forsøkt å jobbe litt annerledes enn tidligere med mer tilstedeværelse ute i sykehuset. Men vi har fortsatt en vei å gå, og må bli flinkere til å synliggjøre hvordan hele toppledelsen jobber med pasientsikkerhet, sier hun.

Nulltoleranse for mobbing og trakassering

Et område hvor Lind mener det skal være nulltoleranse, er det psykososiale arbeidsmiljøet som omhandler mobbing, trakassering, diskriminering.

- Her er det ingen slingringsmonn. Det holder ikke at vi har høy skår så lenge det er noen som melder at de har opplevd noe negativt. Innenfor dette temaet må vi gjøre grundige dypdykk i tilbakemeldingene for å få frem bakgrunnen for at vi ikke oppnår det mest ønskelige utfallet. 

Positivt jobbengasjement

Utover dette skårer UNN positivt på spørsmål som retter seg mot arbeidsmiljø. Det er høyt jobbengasjement i UNN, noe som fremmer service og lojalitet overfor pasienter og pårørende. 

- Veldig bra tilbakemelding. Hvis vi klarer å bruke denne entusiasmen til å jobbe med de utfordringene som fremkommer i undersøkelsen, håper jeg at vi allerede i neste undersøkelse om et år kan se en fremgang. Det er først når ForBedring er gjennomført flere ganger at vi kan være mer konkret i vurderingene av svarene, sier Marit Lind.

Det oppleves også som nokså trygt å melde fra om avvik, et område det har vært jobbet aktivt med de siste årene. 

Interne handlingsplaner 

I løpet av tirsdag 13. mars vil resultatene for alle  enheter blir gjort tilgjengelig for alle ledere i UNN. Da skal tiden frem til midten av mai brukes til å involvere medarbeiderne i analyser og utarbeidelse av konkrete handlingsplaner som skal brukes i forbedringsarbeidet.

Kontaktinformasjon
Pressevakta UNN, tlf 482 26000