HELSENORGE

Nytt sykehusbygg for psykisk helse og rus i Tromsø

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF har vedtatt at nytt sykehusbygg for psykisk helse og rus skal plasseres i Breivika.

Bilde av aktuell tomt
Dagens bygningsmasse på Åsgård er utslitt, og det er ikke mulig å renovere byggene som delvis er verneverdige. Det har derfor lenge vært klart at det må bygges nytt.

 
Onsdag 19. mai behandlet UNN-styret sak om hvor det nye hovedsykehuset for psykisk helse og rus (skulle) skal plasseres. Tre alternativer har vært utredet i løpet av de siste årene:

  • Nybygg tilknyttet eksisterende bygningsmasse på Åsgård.
  • Nybygg i Breivika.
  • En delt løsning, med nybygg begge steder.
Innstillinga til administrerende direktør var å legge sykehuset til Breivika. Styremedlem og ansattrepresentant Jan Eivind Pettersen fremmet i styremøtet forslag om å legge sykehuset til Åsgård. Åtte av de 12 stemmeberettigede i styret støttet direktørens innstilling. De fire ansattrepresentantene stemte for Pettersens forslag. Styret vedtok også å legge inn et ekstra punkt der de ber prosjektet om å sørge for kompenserende tiltak for håndtering av de usikkerheter som er beskrevet i saken.

 
Følgende vedtak ble gjort:

 
  1. Styret ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF slutter seg til prosjektets innstilling for plassering av framtidig bygg for psykisk helse- og rusbehandling, og vedtar at alternativ B, nybygg Breivika tas videre til steg 2 i konseptfasen, utdyping av hovedalternativ. Det er en forutsetning for styrets vedtak at en i dette alternativet finner egnet tomt til sikkerhetspsykiatri.
  2. Styret vektlegger viktigheten av å få et kvalitativt godt tilbud innen kjernevirksomheten psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Styret vektlegger viktigheten av å få forbedret samhandlingen og pasientforløpene mellom psykisk helse-, rusbehandling og somatiske tjenester. Styret ber om at prosjektet jobber frem kompenserende tiltak for håndtering av de usikkerheter som er beskrevet i saken.
  3. Styret ber om at endelig konseptfaserapport legges fram for styrebehandling senest november 2021.
  4. Styret oversender sin innstilling til plassering for videre behandling og endelig beslutning i Helse Nord RHF.
Går alt etter planen, står et nytt sykehusbygg klart til bruk siste halvdel av 2027. Prislappen er beregnet til å ligge på rundt 2,7 milliarder kroner.