HELSENORGE

Nytt kurstilbud: Klinisk kommunikasjon på dagsorden

UNN er nå i gang med interne kurs der målet er å styrke legenes ferdigheter innen pasientkommunikasjon.

Tidlig i desember gjennomførte de ni første deltakerne et todagers kurs etter konseptet «Fire gode vaner».  Metodikken er utviklet i USA, og ble tatt i bruk i Norge på tidlig 2000-tall.

Utgangspunktet for det nye tilbudet ved UNN er blant annet erfaringer gjort gjennom analyser av alvorlige pasienthendelser de siste årene. Sviktende kommunikasjon er i mange av hendelsene en av de viktigste bakenforliggende årsakene.

I tillegg er kommunikasjon blitt en del av den nye læringsplanen for leger i spesialisering (LIS).

Treningsarena for klinikere
- Det nytter å trene på kommunikasjon. Akershus Universitetssykehus (Ahus) publiserte i 2010 gode resultater på metoden «Fire gode vaner», og flere norske helseforetak tilbyr nå kurs for sine ansatte. Kurset representerer fremfor alt en treningsarena for klinikere, der mye av kurset består av praktiske øvelser hvor legene får anledning til å trene på utfordrende situasjoner fra egen arbeidshverdag, sier Marte Lødemel Henriksen, som er medisinskfaglig rådgiver ved Fag og kvalitetssenteret og leder arbeidet med klinisk kommunikasjon i UNN.

Hun er selv utdannet lege, og ser stor verdi i det nye tilbudet som nå rulles ut. I første omgang retter kursene seg mot leger som er i gang med spesialistutdanningen.

Seks erfarne klinikere ved UNN er så langt utpekt som instruktører, og bidrar også i de praktiske øvelsene på kursene. Blant disse er Lødemel Henriksen selv, overlege Ragnar Joakimsen og tidligere UNN-direktør Tor Ingebrigtsen.


- Utfordret komfortsonen
Grete Haug, som er LIS 2 i generell kirurgi, var blant deltakerne som fikk utfordret seg selv i rollespill med en «vrien» pasient under det første kommunikasjonskurset denne måneden.

- Kurset var nyttig og lærerikt, med engasjerte og godt forberedte instruktører. Selve rollespillene vi gjennomførte var en god læringsform, selv om vi fikk utfordret komfortsonen. Men vi så tydelig hvordan endring på ordlyd bidro til en annen og mer effektiv kommunikasjon, sier Haug.

Hovedbudskapet i forbindelse med en pasientsamtale retter seg mot fire konkrete punkter, som er prinsippene for «Fire gode vaner»:

 • Invester i begynnelsen
 • Utforsk pasientperspektivet
 • Vis empati
 • Invester i avslutningen

Bedre pasientkommunikasjon
- Det å ha en plan for å frem riktig og effektiv kommunikasjon med pasientene bidrar også til bedre kommunikasjon på kortere tid. Det kan være nyttig i en hektisk hverdag, legger Grete Haug til.

- Hovedmålet med kursene er å heve legers kompetanse innen god pasientkommunikasjon. Trening på samvalg inngår i kurset under prinsipp fire. Jeg er spesielt glad for å ha med Tove Skjelbakken, hematolog og leder av Samvalgsenteret ved UNN i instruktørgruppa, sier Marte Lødemel Henriksen.

Det er planlagt to nye kursrunder løpet av i våren 2021. Informasjon om datoer og påmelding vil bli synliggjort på intranett og unn.no når dette foreligger.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Marte Lødemel Henriksen på e-post marte.lodemel.henriksen@unn.no

Fakta om "Fire gode vaner"
 • «Fire gode vaner» er et velprøvd kurskonsept som flere norske helseforetak har tatt i bruk for å styrke helsepersonells ferdigheter innen pasientkommunikasjon.
 • Metodikken er utviklet av Kaiser Permanente i USA, og tilpasset norske forhold av Pål Gulbrandsen og Arnstein Finseth ved Akershus universitetssykehus og Universitetet i Oslo.
 • Kurset består av korte forelesninger og praktiske øvelser i grupper.
 • Prinsippene «Invester i begynnelsen», «Utforsk pasientperspektivet», «Vis empati» og «Invester i avslutningen» er allmenne og kan brukes i ethvert møte mellom lege og pasient.
 • Kursinstruktørene tar deltakerne systematisk gjennom hver enkelt vane.
 • I mindre grupper fasiliteres praktiske øvelser. Her får deltakerne mulighet til å bruke problemstillinger fra eget fagfelt til å trene på sine ferdigheter innen effektiv og god pasientkommunikasjon.

Kursene er en del av læringsaktivitetene under «Kommunikasjon i felles kompetansemål for leger i UNN» for å...:

 • kunne bruke kommunikasjonsferdigheter som verktøy i behandlingen (terapeutisk) (Læringsmål 19)
 • kunne kommunisere om sin egen og pasientens usikkerhet på måter som skaper trygghet og forståelse (Læringsmål 21)
 • kunne formidle muntlig og skriftlig informasjon på en måte som blir forstått av mottaker (Læringsmål 22)
 • kunne kommunisere om eget fag på en måte som er tilpasset mottakere som kollegaer, samarbeidspartnere, pasienter og media (Læringsmål 23)