HELSENORGE

Kvalitetspris til nettverksarbeid for tykktarmskirurgi i nord

Legeforeningens kvalitetspris til spesialisthelsetjenesten for 2020 er tildelt et nettverksarbeid innenfor tykktarmskirurgi i nord. Prisen er på 50.000 kroner.

Vi er takknemlig og ser denne kvalitetsprisen som et uttrykk for at vi gjør noe riktig og viktig med arbeidet for å øke kvalitet

Vi er takknemlig og ser denne kvalitetsprisen som et uttrykk for at vi gjør noe riktig og viktig med arbeidet for å øke kvaliteten på tykktarmskirurgien i nord, sier Trond Dehli på vegne av kollegiet i Helse Nord. Foto: Jan Fredrik Frantzen

Den Norske Legeforening deler årlig ut to priser for å stimulere til kvalitetsarbeid i henholdsvis primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. For 2020 ble et prosjekt med utspring i en metode for å forbedre tykktarmskirurgien ved alle sykehus i nord, belønnet med pris for å ha startet et arbeid med kvalitetsheving i helsetjenesten.

Involverer alle sykehus i nord

Kvalitetsarbeidet er initiert av fagmiljøet innenfor tykktarmskirurgi ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), men involverer alle sykehusene i Helse Nord. Overlege ved gastrokirurgisk avdeling i UNN, Trond Dehli jobber sammen med kolleger ved Helgelandssykehuset, Nordlandssykehuset og Finnmarkssykehuset i et nettverk der målet er å øke kvaliteten på den kirurgiske behandlingen som utføres i nord.

- Kirurgien i nord er i stor grad desentralisert, med mange små sykehus langt fra hverandre. Helse Nord har et ønske om å bidra til spredning av kunnskap, bidra til forbedring og støtte til lokalsykehusene i den jobben de gjør. Det ble derfor opprettet et prosjekt der nesten alle kirurger som behandler tykktarmskreft i Helse Nord har deltatt, sier Trond Dehli.

Kirurger har besøkt hverandre

Arbeidet i nettverket har bestått i at kirurgene fra de ulike sykehusene har besøkt sine kolleger ved de andre sykehusene som utfører tykktarmskirurgi. De har både hatt besøk inne på operasjonsstua ved utføring av tykktarmskirurgi, og faglige diskusjoner. Besøkene ved hvert sykehus har bidratt til å styrke fokus på en svært viktig del av kirurgien ved sykehusene i nord.

- Med dette som basis utarbeidet kirurgene sammen tiltak til forbedring. Dette bestod blant annet av en prosedyrebeskrivelse av kirurgisk behandling i tråd med nasjonale retningslinjer, økt fokus på radiologisk utredning med kartlegging av karanatomi preoperativt, og tatovering av tykktarmsvulst ved første koloskopi. I tillegg har de sett på våre egne korttids-resultater etter kirurgisk behandling ved alle deltagende sykehus, opplyser overlege Trond Dehli.

Standardisering og retningslinjer

Dette forbedringsarbeidet er et eksempel på hvordan man i en region med et universitetssykehus som faglig drivkraft, kan heve kvaliteten på pasientbehandlingen gjennom å utarbeide forbedringstiltak i fellesskap. Gjennom prosesser initiert av fagfolk som jobber med dette til daglig, kan også metodikk standardiseres og man kan sikre at nasjonale retningslinjer følges.

Metodikk gjenbrukes

Nå jobber Dehli og hans kolleger med å gjøre ferdig studien som beskriver prosjektet og beskriver resultatene. I tillegg er de kommet i gang med en nettverksgruppe som skal fokusere på brokk-kirurgi, og som bruker samme nettverksmodell. Det kan også bli flere slike nettverksgrupper senere, med nye fokus.

-  Vi setter veldig stor pris på å få slik oppmerksomhet. Prisen er først og fremst en stor inspirasjon til å fortsette arbeidet. Vi synes prisen er en støtte for at vi gjør noe riktig og viktig med dette arbeidet, sier overlege Trond Dehli fra UNN.