Rett til individuell plan og koordinator i pandemitiden

Den 28.mars 2020 innførte Regjeringen midlertidige endringer i helselovgivningen. Blant annet er retten til individuell plan (IP) midlertidig opphørt. Gode planer for oppfølging og overganger må fortsatt sikres.

Individuell plan og koordinator i spesialisthelsetjenesten

Det er utarbeidet et skriv fra Helsedirektoratet, 02.04.20 om praktisering av det nye regelverket.

Hovedformålet med endringen er å gi mulighet for å avlaste helsetjenesten. Så lenge det er mulig kapasitetsmessig bør tjenestene drive ordinært.

Bestemmelsene om koordinator er ikke endret. Pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester skal fortsatt tilbys koordinator. De mest sårbare gruppene, må ivaretas så godt som mulig slik at de ikke i tillegg til å få et redusert tilbud også mister viktige kontaktpersoner i tjenestene.

At det ikke foreligger en rett til å få utarbeidet individuell plan så lenge forskriften gjelder, betyr ikke at eksisterende planer skal opphøre. Men planarbeidet kan, i likhet med annen aktivitet i tjenestene, prioriteres ned ved behov der det vurderes forsvarlig. Det må gjøres individuelle vurderinger opp mot den enkeltes behov.

Pasienter med komplekse, sammensatte behov trenger en god plan for oppfølging av fastlege og eventuelt kommunale helse- og omsorgstjenester.

Gode planer dokumentert i journal og delt med relevante samarbeidspartnere bidrar til bedre pasientforløp, sikrer at behandling følges opp og minsker dermed risiko for uønskede pasienthendelser og reinnleggelser. Her er det viktig å få frem pasientens egne ønsker og mål, samt informasjon som er gitt til både pasient og pårørende.

Gode samarbeidsrutiner mellom sykehus og kommuner kan videreutvikles gjennom økt bruk av videokonferanser og Skype.

Koordinerende enhet i UNN HF

I sykehuset kan koordinerende enhet (KE) bistå med informasjon, undervisning og veiledning i forhold til koordinator i spesialisthelsetjenesten.

Samhandlingsenhetens prosedyrer og retningslinjer for arbeid med individuell plan og koordinator

Kommunenes koordinerende enheter kan også kontaktes.