Koronavirus: Informasjon til ansatte, ledere, studenter og frivillige

Informasjon, prosedyrer og retningslinjer om pasientbehandling og smittevern inne på sykehuset finnes på UNNs intranettside. Tilgang til intranett har du som ansatt kun når du er på jobb eller når du jobber hjemmefra via VPN/Citrix.

Opplæring for arbeid i intensivavdeling

Kort om opplæringen

UNN Tromsø gjennomfører nå opplæring for offentlig godkjente sykepleiere som omdisponeres til å jobbe med covid-19 pasienter i en av de tre nye covid-enhetene: 

 • Akuttmottak Covid, A5
 • Avklaringspost Covid, A8
 • Intensiv Covid, A7
Opplæring før du starter i ny enhet
I noen tilfeller kan opplæringen starte før du begynner i ny enhet. Da er det viktig at du straks kommer i gang med den oppsatte opplæringen. Rådgiver ved OPIN vil tildele deg rett opplæringsplan i Kompetanseportalen, og du vil få en autogenerert e-post («Du er blitt tildelt kompetanseplanen….»). 

Følg denne planen og gjennomfør opplæringselementer før og/eller etter at du har startet i ny enhet. Noe av opplæringen skjer digitalt, noe gjennomføres som ferdighetstrening, og noe skjer ved tiltredelse i ny avdeling.

Ferdighetstrening
Les mer om opplæring og forberedelser i Pingvinavisas reportasje Intensiv opplæring skal sikre covid-19-beredskap.

Kort om roller og opplæringsnivå

OPIN har utarbeidet teamorganisering av arbeidet rundt intensivpasienten, som tar høyde for at man har mindre tetthet av intensivsykepleiere enn normalt. Teamene settes sammen av fem personer som hver har sin rolle. Opplæring blir gitt i henhold til den rollen du er tiltenkt. Rollene er: 

 • Teamleder (intensivsykepleier) 
 • Pasientansvarlig sykepleier 1 (intensivsykepleier eller sykepleier med annen spesialkompetanse)
 • Pasientansvarlig sykepleier 2 (omdisponerte)
 • Hjelper (omdisponerte)
 • Assistent (helsefagarbeider eller andre)

Roller og opplæringsnivå for omdisponert personell

Roller og opplæringsnivå for omdisponert personell

Rollen Hjelper

Oppgavene for Hjelper er tiltenkt offentlig godkjente sykepleiere som gjennom opplæring kan ivareta følgende oppgaver på intensivenheten:

 • Orientere seg raskt om de aktuelle pasientene
 • Hente utstyr til stell
 • Hjelpe til ved stell og leieendring
 • Være behjelpelig med å blande medikamenter, gjøre munnstell, ta blodgass o.l.
 • Avløse til matpauser (hvis opplært)
 • Registrere timemålinger ved avløsning (hvis opplært)
 • Rydde og rengjøre pasientenhet
 • Fylle opp arbeidsbord på pasientenheten
 • Fylle opp brukte bakker
 • Klargjøre ledige enheter i samarbeid med koordinator og assistent

Rollen Pasientansvarlig sykepleier 2

Oppgavene for Pasientansvarlig sykepleier 2 er tiltenkt offentlig godkjente sykepleiere som gjennom opplæring kan ivareta følgende oppgaver på intensivenheten når det er 2 sykepleiere på en pasient:

 • Planlegging og gjennomføring av stell
 • Munnstell
 • Leieendring
 • Blande medisiner som gis som kontinuerlige infusjoner
 • Rydde og rengjøre pasientenhet
 • Rutineskift/bandasjeskift
 • Fortløpende kommunikasjon med sykepleier nr 1 om observasjoner, gjøremål og planlegging
 • Være tilgjengelig ved sengen når sykepleier nr 1 gir rapport til påtroppende vakt


Personal: Ansatte

Psykososialt team - rådgivningstjeneste for alle UNN-ansatte

Koronasituasjonen krever mye av ansatte og avdelinger, og vil for mange føre til økt belastning. UNN HF har derfor etablert en rådgivningstjeneste for ansatte. Psykososialt team består av psykologer, spesialrådgivere og sykepleiere ved UNN. Vi tilbyr støtte og rådgivning som kan hjelpe deg å stå i arbeid og forebygge stressbelastninger. Alle UNN-ansatte kan ta kontakt, uavhengig av avdeling, funksjon og arbeidssted.

Dette kan vi hjelpe deg med

 • Rådgivning/kollegastøtte ved vanlige og forventede stress- og krisereaksjoner
 • Hjelp og råd til selvivaretagelse: Søvn, fysisk aktivitet, egenomsorg
 • Drøfting av jobbrelaterte bekymringer eller belastende problemstillinger hjemme som følge av koronasituasjonen
 • Råd om hvor du kan få psykisk helsehjelp eller annen hjelp som ligger utenfor teamets område
 • Veiledning til grupper og avdelinger om gode grep for å ivareta arbeidsmiljø og støttende fellesskap i en spesiell og krevende situasjon

Ta kontakt på vakttelefon eller epost

Vår vakttelefon har nummer 47 76 25 60 og er åpen 09:00 - 14:00 på hverdager. Du kan også kontakte oss på psykosos.stotte@unn.no, så tar vi kontakt med deg i løpet av 24 timer.

Alle samtaler med Psykososialt team er konfidensielle, og de som bemanner tjenesten har taushetsplikt. Samtalene journalføres ikke, og avdeling, kjønn og stilling blir ikke registrert. Antall henvendelser vil bli registrert, og dersom du gir samtykke til det, vil teamet også registrere type problematikk. 

Rammer for telefonsamtalen

 • Varighet inntil 30 minutter
 • Veiledning og rådgivning, ikke behandling
 • Som hovedregel tilbys ikke oppfølgingssamtaler. Hvis du trenger oppfølging inntil tre timer, gjennomføres dette som videokonsultasjon
 • Tilbudet er gratis

Lederstøtte

Psykososialt team er for alle ansatte, også ledere. Men hvis du har utfordringer som gjelder ledelse spesielt, kan du kontakte UNNs lederstøtteteam. Det er etablert av Personal- og organisasjonsavdelingen for å gi råd og veiledning til ledere, lederteam og KVAM-grupper, både når det gjelder lederrollen og egen ivaretakelse:

 • Hvordan stå stødig i lederrollen og mestre daglige utfordringer sammen med dine medarbeidere?
 • Hvordan mestre egne påkjenninger, belastninger og stress, og samtidig fungere på jobb og privat? 
Ta kontakt på PO-LOhenvendelser@unn.no eller ring Mai-Liss Larsen på 90 41 41 25 (09:00 - 20:00 på hverdager).

Problemstillinger som ikke skal håndteres av Psykososialt team

 • Psykisk sykdom og rusrelaterte lidelser som krever helsehjelp, må håndteres via fastlegen. Psykologer skal ikke skrive henvisning til spesialisthelsetjenesten på bakgrunn av kontakt med Psykososialt team.
 • Akutte kriser må håndteres via fastlegen eller legevakten
 • Spørsmål om smittevernsarbeid må rettes til Smittevernsenteret
 • Spørsmål om testing må rettes til Bedriftshelsetjenesten (BHT)
 • Spørsmål om turnus og bemanning, overtid og arbeidstidsbestemmelser må rettes til leder eller tillitsvalgte
 • Spørsmål om NAV-tjenester må rettes til NAV
 • Spørsmål om sykmelding/egenmelding må rettes til fastlegen
 • Utfordringer i det psykososiale arbeidsmiljøet som gjelder f.eks. organisering, oppgavefordeling, rutiner for drift, konflikter etc., skal håndteres av det etablerte arbeidsmiljøsystemet i UNN (leder/verneombud/KVAM/tillitsvalgte/BHT/HR)

Viktige lenker

Ivaretakelse av hjelpere (helse-nord.no)
Ivaretakelse av hjelpere (psykososialberedskap.no)

Sykefravær og egenmelding

Utvidet rett til egenmelding opphører fra 1. juni 2020

For å lempe på arbeidspresset hos primærhelsetjenesten, ble retten til bruk av egenmelding for arbeidstakere fra 16. mars 2020 utvidet til 16 dager. I forbindelse med at smittesituasjonen i Norge er endret og det rapporteres om god kapasitet i helsetjenestene, fjerner nå myndighetene retten til utvidet bruk av egenmelding i den første fasen av et lengre sykefravær.

Fra 1. juni 2020 opphører derfor reglene om utvidet rett til å bruke egenmelding. Det betyr at ansatte ikke lenger kan kreve å bruke egenmelding de 16 første dagene av et sykefravær, men at den vanlige regelen om 8 dagers egenmelding gjelder. Opptjeningstiden for å bruke egenmelding går tilbake til å være to måneder. Endringen gjelder alt sykefravær, inkludert covid-19-relatert fravær.

Dersom du blir satt i karantene eller isolasjon i ferien din, må du levere legeerklæring, jf. ferieloven § 9. Hvis du er syk, gjelder de samme reglene som ved annen sykdom, og du vil som hovedregel ha krav på sykepenger. Dersom du ikke er syk, men er pålagt hjemmekarantene (må holde deg hjemme), gjelder særskilte sykepengeregler. Les mer om dette på nav.no.

Snakk med din nærmeste leder for å avklare om du kan ha hjemmekontor. Normale regler for fravær ved syke barn gjelder også hvis barnet er koronasmittet. For øvrig gjelder normale regler for fravær ved «syk barnepasser» også ved koronasmitte. Spørsmål om sykefravær kan rettes til unn-sykelonn@unn.no.

NB: Husk å bruke koronakode i GAT. Det er fordi myndighetene har gjort et unntak i refusjonsreglene ved koronarelatert fravær. Vanligvis betaler arbeidsgiveren opptil de første 16 dagene av sykefraværet, men fra 16. mars får arbeidsgiver refundert sykepenger for dag 4-16 når sykefraværet skyldes korona. Det kan søkes om slik refusjon til og med 31. desember 2020. Se informasjon om Nye fraværskoder i GAT lengre ned på siden.

Endring i antall omsorgsdager fra 1. juli 2020

1. juli 2020 starter ny telling av antall omsorgsdager. Fra og med denne datoen har du rett til normalt antall omsorgsdager, uavhengig av hvor mange dager som ble brukt før i år.

 • I første halvår ble omsorgsdagene doblet for alle foreldre. Dager som ikke er brukt opp før 1. juli, faller bort. Dette gjelder også dager overført fra en forelder til den andre.
 • Arbeidsgiver skal dekke lønn for de 10 første omsorgsdagene i 2020. 
 • For resten av stønadsdagene forskutterer arbeidsgiver omsorgspengene, og søker NAV om refusjon.
 • Retten til omsorgspenger gjelder også når barnet må holdes hjemme på grunn av spesielle smittevernhensyn hos barnet eller et familiemedlem barnet bor sammen med. Smittevernhensynet må bekreftes av lege. Rett til omsorgspenger på slikt grunnlag gjelder ut 2020.
 • Hvis du må være hjemme med barn på grunn av lokale stenginger av barnehage eller skole, kan du bruke omsorgsdager så lenge stengingen varer. Det betyr at du kan bruke omsorgsdager i disse tilfellene selv om du har brukt opp omsorgsdagene dine. Du må levere en bekreftelse på stengingen fra barnehagen/skolen til arbeidsgiveren din. Endringen gjelder fra 15. september til 31. desember 2020.

Snakk med din nærmeste leder for å avklare om du kan ha hjemmekontor. Normale regler for fravær ved syke barn og syk barnepasser gjelder også ved koronasmitte. Spørsmål om sykefravær kan rettes til unn-sykelonn@unn.no.

Nye fraværskoder i GAT

Oppdatert informasjon om egne fraværskoder som skal brukes ved fravær som skyldes koronavirus:

Kode 118 - Korona Sykemelding

De aller fleste som er pålagt karantene vil ha krav på sykemelding. Koden brukes på alle sykemeldinger som er relatert til koronavirus.

Kode 128 - Korona Egenmelding

Brukes i tiden mellom meldt symptom til sykemelding evt. foreligger. Fra og med 1. juni 2020 kan denne koden brukes i inntil 8 dager pr. tilfelle, men "korona-egenmelding" og vanlig egenmelding kan ikke til sammen overstige 24 dager i løpet av en 12-månedersperiode.

Kode 478 - Korona Sykt barn/barnepass

Brukes ved barns eller barnepassers sykdom på grunn av koronavirus. Nå som skoler (1. til 4. trinn) og barnehager er blitt gjenåpnet, er hovedregelen at man ikke har krav på omsorgspenger («sykt barn-dager»), dersom man holder friske barn hjemme. I slike tilfeller skal ikke denne koden benyttes.

Fra og med 1. juli nullstilles antall omsorgsdager og arbeidstakere starter på nytt med vanlig antall dager ut kalenderåret. Foreldre med vedtak fra NAV om utvidet rett til omsorgspenger på grunn av kronisk syke barn, må kontakte sitt lokale NAV-kontor for å sjekke ut hvor mange antall dager ekstra de får etter de nye reglene. Hvis du må være hjemme med barn på grunn av lokale stenginger av barnehage eller skole, kan du bruke omsorgsdager så lenge stengingen varer. Det betyr at du kan bruke omsorgsdager i disse tilfellene selv om du har brukt opp omsorgsdagene dine. Du må levere en bekreftelse på stengingen fra barnehagen/skolen til arbeidsgiveren din. Endringen gjelder fra 15. september til 31. desember 2020.

Karantene

Det er to typer karantene: innreisekarantene og smittekarantene.

Innreisekarantene

Personer som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt skal i karantene i 10 døgn. Dette gjelder også dersom en person har mellomlandet i områder med karanteneplikt.

Smittekarantene

Personer som har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet smittet av covid-19 skal i karantene i 10 døgn, dersom kontakten fant sted mindre enn 48 timer før den smittede fikk symptomer.

Med nærkontakt menes:
 • kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter
 • direkte fysisk kontakt
 • direkte kontakt med sekreter fra andre personer

Utfyllende informasjon om gjennomføring av karantene og varighet finner du til enhver tid i flytskjema RL7868.

Følg alltid FHIs råd for de som er i karantene.

Nærmeste leder må vurdere om det er behov for dispensasjon fra karantenebestemmelsene for kritisk personell i egen enhet. Oversikt over ansatte som må ha dispensasjon og begrunnelse for hver enkelt dispensasjon, sendes til klinikksjef som tar dette videre til direktøren for beslutning.

Unntak fra karantene

Det er viktig å sikre forsvarlig drift. Det kan derfor bli aktuelt å la ansatte i helsetjenesten arbeide, selv om de er i hjemmekarantene. Før man gjør unntak fra karantene, bør følgende vurderes:

 • Mulighet for å allokere personell fra andre avdelinger/institusjoner 
 • Mulighet for nedjustering av aktivitet  

Dersom dette ikke er tilstrekkelig til å ivareta pasienttilbud, bør det foreligge en lokal vurdering av hvem som eventuelt bør kalles tilbake til jobb. 

Eksempler på ansatte som kan være aktuelle for arbeid i karanteneperioden: 

 • Ansatte som er i karantene etter reise
 • Ansatte som er i slutten av karanteneperioden
 • Ansatte som har vært minst smitteutsatt, etter en vurdering av eksponering

Følgende bør ikke unntas karanteneplikten: 

 • Ansatte som er husstandsmedlem eller tilsvarende nær kontakt til person med påvist covid-19.

Personell som møter på jobb i karanteneperioden skal: 

 • følge med på egen helsetilstand. Ved symptomer på luftveisinfeksjon skal de som er ansvarlig for oppfølging varsles og test utføres raskest mulig.
 • ikke gå på jobb/forlat jobben straks dersom man utvikler symptomer på luftveisinfeksjon eller tester positivt for SARS-CoV-2.
 • tilstrebe avstand (>1 meter) til medarbeidere og andre.
 • organisere arbeidet slik at nær kontakt med medarbeidere og andre begrenses.
 • være ekstra påpasselige med hoste- og håndhygiene.

Barnehager og skoler er åpne igjen

Nå som skoler og barnehager er åpnet igjen er hovedregelen at man ikke har krav på omsorgspenger («sykt barn-dager») dersom man holder friske barn hjemme. 
                 
Noen vil kunne oppleve problemer som følge av redusert åpningstid i skole og barnehager. I slike tilfeller sier loven at beslutningen om redusert åpningstid må vike for retten til barnepass for foreldre i samfunnskritiske funksjoner. Hvor omfattende tilbud barn til foreldre i samfunnskritiske funksjoner mv. skal ha, må vurderes ut fra foreldrenes behov for barnepass for å kunne ivareta den samfunnskritiske funksjonen. Vi anbefaler derfor at ansatte går i dialog med barnehage/skole.

Endring i arbeidsoppgaver

UNN kan omdisponere sine ansatte innenfor arbeidsgivers styringsrett. Det antas at styringsretten nå er noe utvidet i forhold til en normalsituasjon. Situasjonen vi er i kan resultere i at de oppgavene du vanligvis utfører faller bort eller omprioriteres i en periode og at du settes til å gjøre andre nødvendige oppgaver. UNN vil fortløpende vurdere behovet for omdisponering og du som ansatt kan bli kontaktet med forespørsel om dette.

Merarbeid og overtid

Spesielt helsepersonell i deltidsstillinger kan bli pålagt merarbeid og overtid der det er et særlig tidsavgrenset behov for dette. Dette gjelder også andre ansatte, spesielt ansatte med viktig kompetanse i forhold til oppgavene som skal løses.

UNN som arbeidsgiver har adgang til å inngå kollektive arbeidstidsavtaler som gir UNN et større handlingsrom enn det vi har i normalsituasjon. Behovet for dette og innholdet i disse avtalene arbeides det med fortløpende og de drøftes med de tillitsvalgte.

Ferie

Kan arbeidsgiver endre min innvilgede ferie?

Ja, ferielovens bestemmelser gir arbeidsgiver adgang til å endre innvilget ferie dersom det er nødvendig på grunn av uforutsette hendelser som medfører vesentlige driftsproblemer, og det ikke kan skaffes stedfortreder.
Arbeidsgiver skal drøfte en eventuell omlegging av ferie med de tillitsvalgte.

Hvilke kostnader må arbeidsgiver dekke når ferien endres av UNN som arbeidsgiver? 

Endring av fastsatt ferie kan medføre merutgifter for arbeidstaker i form av tap av verdien av reisen, avbestillingsgebyrer osv. Arbeidstaker kan kreve erstatning fra arbeidsgiver for dokumenterte merutgifter som følger av en omlegging av ferien, jf. ferieloven § 6 nr. 3. Merutgiftene som kreves dekket må skyldes at ferien blir endret.

I forbindelse med situasjonen rundt koronaviruset, har en rekke reise- og flyselskap, samt reiseforsikringsaktører tilbudt refusjon av allerede bestilte billetter og reiser. På denne bakgrunn må arbeidstaker som får sin ferie endret, først søke refusjon via disse kanalene. Dersom det ikke lykkes, eller at bare deler av beløpet dekkes, vil UNN refundere arbeidstakers merutgifter knyttet til at ferien blir endret.

Har jeg krav på å få endret fastsatt ferie?

Dersom ferien er fastsatt i tråd med reglene i ferieloven, har du i utgangspunktet ikke krav på å få endret ferien. Dersom arbeidsgiver og arbeidstaker blir enig om en endring, er dette helt i orden. Arbeidstaker over 60 år bestemmer selv tiden for avvikling av ekstraferien, med mindre annet er avtalt. Dersom arbeidstaker har varslet denne ferien minst 2 uker i forveien, anses ferien som fastsatt.

Når må ferien avvikles? 

Koronaviruset innebærer endring i ferieplanene til mange arbeidstakere. Dette kan få innvirkning på både hovedferien og restferien. Arbeidstaker kan i ifølge ferieloven kreve at hovedferien, som omfatter 18 virkedager, gis i hovedferieperioden 1. juni – 30. september. Videre sier ferieloven at restferien, som omfatter 7 virkedager, kan gis samlet innenfor ferieåret.

Det er imidlertid viktig å være klar over at man gjennom skriftlig avtale kan fravike reglene om avvikling av hovedferie og restferie. Slik skriftlig avtale kan enten inngås med tillitsvalgte eller med den enkelte arbeidstaker.

Hvilke rettigheter har jeg hvis jeg blir syk før eller i ferien? 

Dersom du blir helt arbeidsufør før ferien, kan du kreve at den utsettes til senere i ferieåret. Hvis du blir syk i løpet av ferien, kan du kreve at et tilsvarende antall dager ferie blir utsatt til senere i ferieåret. I begge situasjoner må sykdommen dokumenteres med legeerklæring og fremlegges så raskt som mulig for arbeidsgiver. Det er per i dag ingen endringer i dette knyttet til koronasituasjonen.

Hva er mine rettigheter dersom jeg blir satt i karantene eller isoleres i ferien?

Dersom du blir satt i karantene eller i isolasjon i ferien din må du levere legeerklæring, jfr. ferieloven § 9 nr. 1. Det er per nå uklart om karantene gir rett til utsatt ferie. 

Reiser

Ledelsen ved UNN har besluttet at alle ansatte som har vært på reise utenfor landets grenser - også de som ikke jobber pasientnært - skal testes og ha mottatt negativt svar før de fysisk møter opp på arbeidsplassen dersom de har vært i gule områder. Dersom ansatte har vært i røde områder, gjelder regler om karantenetid.

For øvrig gjelder (oppdatert 20. august):

1.   UNN oppfordrer alle ansatte om ikke å reise ut av landet.

Reiser/turer til røde områder:

2.   Reiser til land/områder med forhøyet smitterisiko (røde land/områder med karanteneplikt) frarådes. Dersom ansatte likevel mener de har viktige grunner for å reise til slike land/områder, ber vi om at reisen først drøftes med nærmeste leder.

3.   Hvis ansatte velger å reise til røde land/områder med karanteneplikt, ber vi om at de på forhånd redegjør for hvordan karantenetiden vil bli gjennomført slik at plikter og ansvar i arbeidsforholdet ikke rammes unødig. Karantenetiden er i dag på ti dager.

4.   Karantenetiden skal primært planlegges som en del av feriefraværet. Dersom karantenetiden ikke inngår i det avtalte feriefraværet, må ansatte gå i karantene uten lønn (ulønnet permisjon).

Reiser/turer til gule områder:

5.   All reiseaktivitet til land/områder med lav smitterisiko (gule land/områder som er unntatt karanteneplikt), skjer på eget ansvar. Dersom du har reist til et gult område, skal du informere arbeidsgiver dersom reisen har vært i løpet av siste 10 dager før du skal tilbake i jobb (oppdatert 6/8). Du må da testes for Sars-CoV-2 før oppstart i jobb, og skal ikke være fysisk på arbeidsplassen før negativt svar foreligger. Dette gjelder alle ansatte - også de som ikke jobber pasientnært - og uavhengig av hvilket land du har vært i. Det gjelder også ved korte opphold i et annet land. 

Se tidspunkter og sted for testing av ansatte under fanen "Smittevern og testing" lenger ned på denne siden.

Hvis ansatte får luftveissymptomer etter en reise - innenlands eller utenlands - skal de testes for Sars-CoV-2 og holde seg hjemme til de er symptomfrie. Det oppfordres til testing selv ved milde symptomer eller vag mistanke om smitte. 

Tjenestereiser

Tjenestereiser skal vurderes og begrenses til det som anses nødvendig, for eksempel i forbindelse med utdanning/opplæring. Alle tjenestereiser skal avklares med leder. Det oppfordres til bruk av digitale plattformer for å gjennomføre regionale og nasjonale møter.

Hjemmekontor

For å bidra til å redusere belastningen på kollektivtransport, trygg gjennomføring av smitteverntiltak på arbeidsplassen, og å redusere kontakthyppigheten i befolkningen, skal hjemmekontor brukes som virkemiddel. Bruk av hjemmekontor må tilpasses arbeidets art og den enkelte ansattes behov. 

Bruk av munnbind

Regjeringen anbefalte 14. august at passasjerer på fulle busser og tog i Oslo og Indre Østfold-regionen bruker munnbind. Det er ikke slik anbefaling for kollektivtransport i Nord-Norge, hvor avstand på én meter mellom passasjerene er det foretrukne smitteverntiltaket.

For helsepersonell i arbeidssituasjon gjorde regjeringen 14. august ikke endringer i rådene om bruk av munnbind. Helse- og omsorgspersonell skal fortsatt foreta en smittevurdering i møte med pasienter og brukere, og bruke smittevernutstyr i tråd med FHIs råd og egne rutiner.

Pensjonister og arbeid

Jeg er alderspensjonist. Kan jeg jobbe mer enn 20 % stilling uten at det blir avkorting i pensjonen?

Regjeringen har som et krisetiltak foreslått at inntekt fra frivillig eller beordret arbeid i offentlig helsetjeneste eller hos private som i henhold til lov eller avtale tilbyr helsetjenester til befolkningen, likevel ikke skal medføre avkorting eller bortfall av pensjon.

Pensjonister som engasjeres som følge av koronautbruddet har rett til den lønnen som følger av overenskomsten. De er ikke ansatt på særskilte pensjonistvilkår, og vil ikke få avkortning eller bortfall av pensjonen i denne perioden.   

De nye reglene trer i kraft straks Stortinget har vedtatt dem, og vil da få virkning for alle pensjonister som utfører arbeid i forbindelse med virusutbruddet (også arbeid utført før ikrafttredelsen). Reglene vil gjelde frem til 1. november.

Jeg er pensjonist, kan jeg bli beordret til tjeneste? 

Det kan bli aktuelt å mobilisere alderspensjonister. For å møte et slikt bemanningsbehov, legger regjeringen til rette for at det kan rekrutteres kvalifisert personell gjennom frivillig mobilisering. Dersom situasjonen tilsier det, kan det være aktuelt for myndighetene å beordre kvalifisert personell til tjeneste.

Yrkesskadeerstatning

Koronasmitte er nå inne på lista over sykdommer som kan gi rett til yrkesskadeerstatning. Les mer i pressemelding på regjeringen.no

Hvordan ivareta et godt arbeidsmiljø

Et godt arbeidsmiljø virker beskyttende mot stress, fremmer motstandsdyktighet og reduserer sannsynlighet for utbrenthet. Arbeids- og miljømedisinsk avdeling (AMA) ved UNN har utviklet en veileder til ledere med gode råd om hva som fremmer et godt arbeidsmiljø. Veilederen er basert på forskning, beste praksis og eksperters anbefalinger.

Veileder for ivaretakelse av eget personell (PowerPoint).

 

 

Personal: Ledere

Frivillig omdisponering av ansatte

Bakgrunn og formål

Noen deler av UNN trenger nå tilførsel av personell, mens andre deler av virksomheten har ansatte med ledig kapasitet eller oppgaver og ansvar som kan prioriteres bort den ekstraordinære situasjonen vi nå står i. Formålet med denne informasjonen er å gi ledere i UNN kunnskap om mulighet for omdisponering, og tips til hvordan dere skal gå frem. God og tett dialog mellom leder og ansatte er særdeles viktig i denne situasjonen.

Omdisponering

Å omdisponere personell internt i foretaket er en mulighet ved snarlig behov for tilgjengelig arbeidskraft i forbindelse med ulike beredskapssituasjoner, og også situasjonen vi står i nå. Behovet for omdisponering skal drøftes med tillitsvalgte, og den enkelte må informeres i så god tid som mulig. Omdisponering kan iverksettes i kraft av arbeidsgivers styringsrett, ut fra en fortolkning av rammene for den enkeltes arbeidsforhold.   

I arbeidsavtalene i UNN er det forsøkt inntatt formuleringer som sikrer en videst mulig adgang til styring fra arbeidsgiver mht. at arbeidstaker kan omdisponeres når det gjelder arbeidssted, arbeidsoppgaver og ansvarsområde når hensynet til driftsmessige forhold tilsier det. Dere bør se på arbeidsavtalene til aktuelle arbeidstakere og vurdere hvilke rammer den gir for omdisponering.

Det må ved omdisponeringer tas nødvendig hensyn til den enkeltes fagkompetanse, forutsetninger og individuelle forhold, herunder supplert med behovet for opplæring/innføring i arbeidsoppgaver. I det enkelte tilfelle, må omfanget av arbeidsoppgaver som arbeidstaker kan omdisponeres til, avgjøres skjønnsmessig og konkret.

Omdisponering og styringsrett i ekstraordinære tilfeller

Ved ekstraordinære tilfeller er det dessuten alminnelig antatt i juridisk teori at arbeidsgivers styringsrett vil utvides, både mht. arbeidstidens lengde og arbeidets innhold. Jo mer ekstraordinær situasjonen er, desto mer utvidelse vil aksepteres. Det vil si at arbeidstakere kan bli pålagt å utføre arbeidsoppgaver som vanligvis ligger utenfor det som normalt anses å følge av arbeidsavtalen. Dette betinger i så fall situasjoner som vanskelig kan forutses av arbeidsgiver og ikke er av for lang varighet.   

Endrede oppgaver vs. omdisponering

Mange arbeidstakere vil få endrede oppgaver under Korona-perioden, men slik at det likevel er innenfor det en kan forvente i arbeidsforholdet. For eksempel mener UNN det er innenfor dersom en sykepleier på en poliklinikk på UNN i Breivika går inn i arbeid som sykepleier på et annet sted i Breivika. Det vil også være innenfor om en rådgiver i stab som har hatt ett ansvarsområde må løse oppgaver innenfor et beslektet arbeidsfelt. Det vil i disse tilfellene ikke være snakk om omdisponering som må drøftes. Vi ønsker likevel at dere er i dialog og trygger den ansatte på de nye oppgavene.   

Eksempel på omdisponeringer kan være en rådgiver i stab med bakgrunn som sykepleier skal arbeide som sykepleier, eller en helsesekretær som må bidra med kostvertoppgaver på en enhet. Dette vil være en omdisponering som den enkelte skal informeres om i god tid, som skal drøftes med de tillitsvalgte og hvor man må se på kompetanse og opplæringsbehov. Vi ønsker i første omgang at dere kaller inn arbeidstakere som kan omdisponeres til samtale og forsøker å få til en frivillig omdisponering.

Opplæring

Leder som avgir/omdisponerer skal sikre at ansatte får forsvarlig opplæring i prosedyrer og retningslinjer i den stillingen den ansatte omdisponeres til.   

Avlønning

Ansatte som omdisponeres beholder sin opprinnelige lønn. Dersom ansatte i dagstillinger går over i turnus så gis tillegg iht. gjeldende overenskomst.

Personalansvar

Leder på sted som den ansatte omdisponeres til får personalansvar i perioden omdisponeringen gjelder.   

Praktisk tilnærming steg for steg

1. Kartlegge
Vi kan komme til å trenge mange nå, så det vi ønsker at dere gjør nå er å vurdere om du som leder har noen arbeidstakere som kan omdisponeres fordi dere har ledig kapasitet. Dersom vi ikke får utnyttet alt personell i UNN nå og noen sitter uten arbeid kan det være at vi må vurdere permitteringer. Det er derfor viktig at dere utnytter personellressursene på en god måte. Vi tror at de fleste medarbeidere vil være fleksible i den tiden vi står i.

2. Gjennomføre samtale med den ansatte som evt. skal omdisponeres
Når du har kartlagt situasjonen ber vi om at du kontakter den ansatte du vurderer kan omdisponeres og undersøke om den ansatte er villig til å la seg omdisponere. Det er viktig med god informasjon både om hva omdisponering innebærer og i overgangen til nytt arbeid.   

3. Rapportere
Klinikken rapporterer samlet via sin kontaktperson om hvem som lar seg omdisponere.    

 

Smitteverntiltak og unntak fra karanteneplikt

For ansatte og vikarer som ankommer Norge fra utlandet og ansatte som havner i kategorien «nærkontakter» skal retningslinjene i RL8255 følges.

Se også flytskjema RL7868.

Tilreisende som ankommer fra «gule» områder er unntatt karanteneplikt. Ansatte som i løpet av siste 10 dager har vært på reise i gule regioner utenfor Norge skal likevel informere arbeidsgiver før de skal gjeninntre/tiltre i jobb. Den ansatte skal da testes en gang for covid-19 og ikke være fysisk på arbeidsplassen før negativt testsvar foreligger.

Tilreisende som ankommer fra «røde» områder får karantene i 10 dager fra ankomst til Norge. Disse kan imidlertid unntas fra karanteneplikt ved to negative tester på SARS-CoV-2. Vedkommende testes så snart som mulig etter ankomst til Norge og avventer negativt prøvesvar før oppstart i jobb. Vedkommende testes på nytt 5 dager etter ankomst til Norge. Det skal være minimum 48 timers mellomrom mellom de to testene

Ofte stilte spørsmål fra utenlandske vikarer fra Schengen og EØS-området

Norge har iverksatt omfattende tiltak for å hindre spredning av koronaviruset, og dette vil kunne få betydning for vikarer fra de andre nordiske landene. Under er svar på ofte stilte spørsmål fra vikarer utenom bemanningsbyrå.

- Blir jeg satt i karantene hvis jeg kommer til Norge?

Nasjonale retningslinjer skiller mellom personer som ankommer fra «røde» og «gule» områder. Se kart og tabell over hvilke land og områder som er unntatt karanteneplikt på fhi.no.

Tilreisende som ankommer fra «gule» områder er unntatt karanteneplikt. Ansatte som i løpet av siste 10 dager har vært på reise i gule regioner utenfor Norge skal likevel informere arbeidsgiver før de skal gjeninntre/tiltre i jobb. Den ansatte skal da testes en gang for covid-19 og ikke være fysisk på arbeidsplassen før negativt testsvar foreligger. Se retningslinjene i RL8255.

Tilreisende som ankommer fra «røde» områder får karantene i 10 dager fra ankomst til Norge. Disse kan imidlertid unntas fra karanteneplikt ved to negative tester på SARS-CoV-2. Vedkommende testes så snart som mulig etter ankomst til Norge og avventer negativt prøvesvar før oppstart i jobb.  Vedkommende testes på nytt 5 dager etter ankomst til Norge. Det skal være minimum 48 timers mellomrom mellom de to testene

- Vil jeg få lønn i henhold til avtalte vakter hvis arbeidsgiver ber meg om å ikke møte likevel?

Hvis arbeidsgiver ber deg om å ikke møte til den avtalte arbeidsperioden, vil arbeidsgiver som utgangspunkt være forpliktet til å betale deg lønn for de avtalte vaktene i tråd med kontrakten din. 

Arbeidsgiver har inngått en bindende avtale med deg om vikariat for en bestemt periode. Arbeidsavtalen innebærer en arbeidsplikt for deg og en lønnsplikt for arbeidsgiver. Midlertidige arbeidsavtaler opphører som utgangspunkt ved det avtale tidsrommets utløp. Hvis arbeidsgiver skal bli fri for sin lønnsplikt må arbeidsforholdet bringes til opphør, og da vil lovens alminnelige regler om opphør være gjeldende.

- Vil jeg få refundert utgifter for allerede bestilte reiser hvis arbeidsgiver avbestiller vikariatet?

Hvis arbeidsgiver må terminere allerede avtalte vikarer, kan dette medføre at arbeidstaker har utgifter i forbindelse med allerede bestilte reiser til Norge.

Vi ber om at vikarer som må avbestille reisen til Norge, først søker om refusjon fra forsikringsselskap. Dersom det ikke lykkes, eller at bare deler av beløpet dekkes, vil UNN refundere resterende utgifter knyttet til allerede bestilte reiser i forbindelse med vikariat på UNN.

- Får jeg lønn hvis jeg blir syk eller satt i karantene under opphold i Norge? 

Sykepenger ytes til den som er arbeidsufør på grunn av en funksjonsnedsettelse som klart skyldes sykdom eller skade. Ansatte som blir syke på grunn av koronaviruset har dermed krav på sykepenger. Ansatte som helsemyndighetene har pålagt karantene, kan også ha rett til sykepenger dersom karantenen innebærer at de ikke kan jobbe.

Man må ha opptjent rettigheter til sykepenger i Norge. For å ha rett til sykepenger etter folketrygdloven § 8-18, må man ha vært ansatt i minimum 4 uker og ha tiltrådt stillingen. Unntak foreligger når man kommer direkte fra annen arbeidsgiver, og har opptjent rettigheter derfra.

Dersom ansatte er pålagt karantene fra helsemyndigheter, kan egenmelding brukes så langt det er mulig før man kontakter lege. For å benytte egenmelding må du ha opparbeidet deg rett til å bruke egenmelding. Egenmelding kan benyttes når arbeidstakeren har vært ansatt hos sin arbeidsgiver i minimum 2 måneder, jf. folketrygdloven § 8-24.

Dersom arbeidstaker isolerer seg frivillig, uten at dette skjer etter dialog med lege eller er i henhold til helsemyndighetenes karantenepålegg, vil det ikke foreligge rett på sykepenger/egenmelding.
Sykepenger og egenmelding regnes i henhold til oppsatte vakter.

Utenlandske arbeidstakere har mulighet til å søke NAV om fritak for trygdeavgift i Norge. Dette gjøres på skjema A1. Når du ikke er medlem av folketrygden har du ingen rettigheter etter folketrygdloven. Da har du ikke mulighet til å benytte egenmelding / sykemelding, dvs. at arbeidsgiver ikke betaler deg lønn ved sykdom. Den som har søkt om fritak bes opplyse arbeidsgiver om dette ved fravær. Selve skjemaet kan noen ganger komme sent til arbeidsgiver. Skjemaet lagres på personalmappen til den ansatte i Elements.

- Hvis jeg blir satt i karantene under oppholdet i Norge, vil jeg få dekket bolig frem til jeg kan reise hjem?

Dersom det er avtalt at du skal ha bolig gjennom arbeidsgiver, vil arbeidsgiver tilstrebe at du får benytte boligen dersom du blir satt i karantene eller isolasjon ut over avtaleperioden.

Hvis du frivillig oppholder deg i Norge etter avtaleperioden, dekker ikke arbeidsgiver utgifter til opphold dersom du blir satt i karantene.

Det gjøres oppmerksom på at mange forhold er usikre om dagen. Vi tar forbehold om at rettstilstanden endrer seg.  Informasjonen over er derfor basert på det vi mener er riktig per nå.

Behov for beredskapsordning – hjemmevakt

Beredskapstjeneste for helsepersonell som fra før ikke inngår i en beredskaps-/hjemmevaktordning.

I tilfelle det oppstår definerte situasjoner eller behov for personell utenfor alminnelig planlagt arbeidstid, kan det etableres en beredskapsordning/hjemmevaktsordning. Les mer om dette i Personalhåndboka

Ta kontakt med lederstøtte- og organisasjonsutvikling ved Anne-Lise Kjelkvik eller Lisbeth Tollefsen på e-post ved behov for veiledning. 

Ferieplanlegging 2020

 

Smittevern og testing

E-læring for helsepersonell 

Det er laget en rekke digitale læringsressurser i forbindelse med koronasituasjonen, og som ansatt i Helse Nord kan du ha fått tildelt nye kompetanseplaner med disse ressursene.

Du må være innlogget i Kompetansemodulen i Personalportalen for å få tilgang til dine kompetanseplaner. Du må også være innlogget på Campus for å få tilgang til digitale kurs og læringsressurser som er publisert der.

Bruke kompetanseplaner hjemmefra

 • Jobber du hjemmefra med Citrix VPN eller mobilt kontor-PC fra Helse Nord.
  Du logger da inn på Personalportalen med samme brukernavn og passord som når du er på jobb. Trykk på "Kompetanse og utvikling" for å gå til Kompetansemodulen.
 • Jobber du hjemmefra med privat PC? 
  Du kan logge inn på Personalportalen med samme brukernavn og passord som når du er på jobb. Du vil da få tilsendt et engangspassord (OTP) på SMS til din mobiltelefon som du også må oppgi før du kommer inn. Trykk på "Kompetanse og utvikling" for å gå til Kompetansemodulen.
 • Bruker du mobiltelefon?
  Du kan laste ned appen Dossier Helse, velge Helse Nord fra listen, og aktivere en ny bruker. Brukernavn må være ditt brukernavn på jobb med prefiks HN, og du får et midlertidig passord til din jobb-epost, så den må du ha tilgjengelig. Du kan så sette et annet passord for appen selv.

Bruke Campus hjemmefra

 • Jobber du hjemmefra med Citrix VPN eller mobilt kontor-PC fra Helse Nord? 
  Følg lenken fra intranett til Campus og du blir automatisk logget inn.
 • Jobber du hjemmefra med privat PC?
  Se veiledning: Brukerveiledning for innlogging på Campus hjemmefra.pdf
 • Bruker du mobiltelefon?
  Samme innloggingsmetode som med privat PC vil fungere, men merk at enkelte digitale kurs ikke er tilpasset mobiltelefoner.

Ny i Helse Nord på grunn av koronasituasjonen?

Hvis du har blitt mobilisert til å jobbe i et helseforetak i Helse Nord pga koronapandemien vil du ha fått tildelt kompetanseplaner med nødvendig opplæring.

Hvis det haster kan du starte på opplæringen før du har begynt i jobben ved å gjennomføre en hasteregistrering på vår læringsplattform Campus.

Følg ellers anvisninger fra det foretaket du kommer til å jobbe i.

Nasjonal nettside for erfaringsdeling (e-læring, podcast, scenarier m.m.)

SAFER (Stiftelsen Stavanger Acute Medicine Foundation for Education and Research) har opprettet en side hvor helsepersonell deler metoder og erfaringer til hjelp med simulering og forbedringer i prosedyrer og prosesser for å best mulig kunne ta i mot og ivareta pasienter med COVID-19 smitte på sykehusene.

Tiltak og scenarier deles på denne nettsiden (safer.net) 

Smittevern - påkledning og avkledning ved påvist smitte covid-19

   
      

Det folk lurer på om munnbind

 

Smittevern - kunnskapsbygging og opplæring

Gode smittevernrutiner har helsearbeidere i UNN hele året. I situasjonen vi nå står i, ønsker vi at alle skal repetere grunnleggende kunnskap om smittevern. Alle ansatte har derfor fått en ekstra kompetanseplan om dette i kompetansemodulen.

Trykk her for å ta kursene

Når skal jeg holde meg borte fra jobb?

 • Hvis du er syk
 • Hvis du har vært i nærkontakt med bekreftet eller sannsynlig syk med covid-19, kontakt din leder for avklaring.
 • Hvis du har reist eller mellomlandet:
   • I land utenfor Schengen/EØS/EU: karantene i 10 dager fra hjemkomst.
   • I land innenfor Schengen/EØS/EU i områder som er definert som røde områder: karantene i 10 dager fra hjemkomst.
   • I gule områder utenfor Norge: Prøve skal taes og være hjemme fra jobb inntil negativt svar foreligger.

Disse rådene kan endre seg raskt, se alltid FHI reiseråd

 • Til ledere: Det er utviklet et skjema (RL7868 ) som kan hjelpe deg å vurdere om ansatte kan komme på jobb eller må holde seg hjemme. Skjemaet ligger på intranett. Hvis du har spørsmål om vurdering av dine ansatte, kontakt Smittevernsenteret på e-post smittevern@unn.no  eller telefon til 77 66 94 50  mellom 08.00 og 15.00 på hverdager.»

Testing av ansatte

Hva er de generelle retningslinjene for når jeg skal testes?

Svar: Smittevernsenteret ved UNN har utarbeidet en prosedyre som ligger i DocMap, RL7868, som gir retningslinjer for testing av UNN-ansatte. Ansatte og ledere skal bruke denne prosedyren for avklaring av testing. RL7868 oppdateres jevnlig. Ta eventuelt kontakt med din leder hvis du har spørsmål og ikke finner svar i prosedyren. 

Hvem kan teste seg?

Alle ansatte og vikarer kan teste seg. Det kan også studenter og elever som skal eller har vært på et av UNNs behandlingssteder i forbindelse med jobb eller studier. Hvis du er student eller elev er det viktig at du kjenner navnet på lederen ved den avdelingen er på, slik at vedkommende kan få beskjed dersom kontaktsporing blir nødvendig.     

Husk å ta med UNN ID-kort. NB: Barn av ansatte skal ikke testes ved UNN, men av kommunal testenhet.     

Testing i Tromsø

Hvis du skal teste deg ved UNN Tromsø, må du melde deg på med dette skjemaet (virker ikke i Internet Explorer). Prøvetaking foregår ved A-fløya, vis-a-vis helikopterbasen i blå konteiner.

Åpningstider uke 37:
Mandag - fredag: 13.30 - 16.30

Åpningstider fra og med uke 38:
Mandag - fredag: 13.00 - 15.00

Testing i Narvik

Testenheten ved UNN Narvik er avviklet fra og med 8. juni. Liten smittespredning i samfunnet og lav pågang til testing ved UNN Narvik, gjør at testing nå kan ivaretas av Narvik kommunes bedriftshelsetjeneste. Hvis du vil teste deg, ta kontakt på telefonnummer 76 96 90 90.

 • For testing samme dag, ring mellom 09.00 – 11.00
 • For testing påfølgende testdag, ring etter 11.00

Testing foregår i Havnegata 2 (lokalene til Narvik Bedriftshelsetjeneste).

Negativt prøvesvar får du av koronakontoret i kommunen. Du har selv ansvar for å informere nærmeste leder.
Positivt prøvesvar får du av nærmeste leder.

Testing i Harstad

Ansatte som har spørsmål om testing eller skal avtale tid for testing må først ringe egen leder, deretter prøvetakingstelefonen 77 01 58 14.

Telefonen er åpen for ansatte mandag og torsdag kl 08.00 - 10.00 og testing foregår samme dager.

Ansatte får tidspunkt for oppmøte per telefon. Ledere kan ta kontakt utenom telefontiden hverdager mellom 8-15.

Oppmøte for testing er i brakke på parkeringsplassen bak sykehuset ved gamle «kjøkkeninngangen».

Dersom det haster med test (for eksempel ved behov for unntak fra karanteneplikten etter reise) må du ringe din leder som avgjør behovet for rask testing.

Leder ringer på dagtid til prøvetakingstelefonen 77 01 58 14 eller kveld/helg til koordinator i akutten (77 07 99 51) for å avtale tid.

 

Praktisk / Teknisk / IT

Hjemmekontor

Mange jobber nå hjemmefra. På siden Brukerstøtte for hjemmekontor finner du alt du trenger å vite om Mobilt kontor, Citrix, Skype for Business, sikkerhet og epost på hjemmekontoret.  

Ikke bruk video i Skype for business

Ikke bruk "kameraknappen" eller "Start min video" hvis det ikke er helt nødvendig å vise live video. Video tar nemlig svært mye kapasitet i Skype-tjenesten, og det er fare for ustabilitet på tjenesten. NB: Dette gjelder ikke samtale med pasienter.

Mobilt kontor for ansatte i karantene eller isolasjon

Ansatte i karantene eller isolasjon kan nå få utstedt midlertidig nødsertifikat for Mobilt kontor. Det er nærmeste leder som må bestille sertifikatet. Alle som får midlertidig sertifikat må huske å følge instruksjonene de har mottatt fra kortutsteder, og oppsøke kortutsteder straks de er tilbake i jobb, for å skaffe permanent sertifikat. 

Disse kan få nødsertifikat for Mobilt kontor
Ansatte i karantene eller isolasjon som:

 • ikke kan møte opp på UNN for å få permanent sertifikat til Mobilt kontor
 • ikke får logget seg på, og ikke har sertifikat for Mobilt kontor på sitt ID-kort
 • ikke får logget seg på fordi sertifikatet ikke fungerer
 • har fått utstyr for Mobilt kontor og er i en av kategoriene over

Disse trenger ikke nødsertifikat

 • Ansatte med Citrix-løsning
 • Ansatte som ikke er i karantene eller isolasjon
 • Ansatte med fungerende pålogging på hjemmekontor

Bestilling av nødsertifikat
Nærmeste leder sender bestilling til jonny.svendsen@unn.no. Bestillingen må inneholde følgende opplysninger: 

 • Den ansattes brukernavn i AD (det som brukes til daglig pålogging)
 • Den ansattes fulle navn
 • Den ansattes mobilnummer (samme som er registrert i portalen)
 • Leveringsadresse (kan være annet enn hjemmeadresse dersom noen skal bringe kortet til den ansatte). 
Når bestillingen er mottatt, utstedes et kort med midlertidig sertifikat for Mobilt kontor. Kortet sendes eller leveres til leveringsadressen sammen med instrukser for videre framgangsmåte. 

Når deaktiveres midlertidige sertifikat?

 • Når koronasituasjonen opphører
 • Når du er tilbake på jobb og får permanent sertifikat
 • Dersom instruksjonene for midlertidig sertifikat ikke følges. 

Inngang for ansatte i Breivika

I Tromsø kan ansatte gå ut hovedinngangen i A-fløya hele døgnet via en sidedør i hovedinngangen. Følg skilting på stedet.

Parkeringsavgift for ansatte gjeninnføres fra 15. juni

Fra 15. juni må UNN-ansatte igjen betale for å parkere. Dette gjelder både Tromsø, Harstad og Narvik. Samtidig opphører avtalene om parkering ved Breivikahallen, P11 sør for tannbygget, SIVA/Forskningsparken og Campus Breivika (MH2) i Tromsø. Avtalen om gratis parkering ved Heggen videregående skole i Harstad er allerede avsluttet.

Dette betyr at parkeringsreglementet for ansatte fra 15. juni klokka 00.01 er tilbake slik det var før koronautbruddet. 

 • De som har fasttrekk trenger ikke gjøre noe. Alle som betaler per dag på automat må betale fra 15. juni.
 • De som ikke har parkeringstillatelse som UNN-ansatt, månedstrekkskort eller grønnkort, må skaffe seg dette på ansatteservice innen 14. juni.
 • Fra 1. august starter parkeringstrekket igjen for alle som har fast trekk hver måned. Da vil alle ha fått kompensert for trekket som ble gjort for perioden 15. mars - 30. april.
 • De som allerede har betalt avgift for perioden 15. mars - 30. april får dette tilbakebetalt ved lønnsutbetaling for juni måned (noen fikk det allerede i mai). Det tilbakebetales et beløp tilsvarende en måned. Deretter blir det ikke noe trekk for de med fasttrekk for perioden 15. juni - 30. juni. Da har alle fått kompensert for totalt 1,5 måned, som er det som er for mye innbetalt.
Gjeninnføringa av parkeringsavgift er bestemt av ledelsen ved UNN, med bakgrunn i den generelle smittesituasjonen i området. Ferieavvikling og det faktum at mange går/sykler til jobb i sommerhalvåret gjør at belastninga både på parkeringsplasser og kollektivtransport vil være mindre enn om vinteren.

Alle som har mulighet til å spasere eller sykle mellom hjem og jobb oppfordres til å gjøre det.

Frivillighet i UNN

På grunn av situasjonen rundt koronasmitten ble bruk av frivillighet i UNN stoppet en lang periode. I august ble frivilligtjenesten gradvis gjeninnført, og frivillige er nå tilbake og fyller rollen som sykehusverter i Breivika. 

Vardesenteret har redusert tilbud for tida, men tilbyr veiledning, en samtale eller en kopp kaffe dersom avtale gjøres på forhånd via telefon 465 41 197 (betjent hverdager mellom 10.00 og 14.00).

 

Annet

Slik påvirkes forsknings- og innovasjonsprosjekter av koronasituasjonen

Har du et pågående forsknings- eller innovasjonsprosjekt finansiert av Helse Nord RHF? Det pågående utbruddet av koronavirus vil gi ringvirkninger for forskningen ved våre helseforetak.

Hele saken på helse-nord

Gebyr for "ikke møtt" gjeninnført 1. september

For perioden 1. april til 1. september var det utarbeidet en forskrift som midlertidig stanset bruken av gebyr for "ikke møtt" ved time på sykehuset. Nå er forskriften endret tilbake til normalen, og det skal igjen kreves gebyr for "ikke møtt". Pasienter oppfordres til å ta kontakt med aktuell avdeling eller poliklinikk så snart som mulig dersom de ikke kan møte til oppsatt time. 

Fant du det du lette etter?