Koronavirus: Informasjon til ansatte, ledere, studenter og frivillige

Informasjon, prosedyrer og retningslinjer om pasientbehandling og smittevern inne på sykehuset finnes på UNNs intranettside. Tilgang til intranett har du som ansatt kun når du er på jobb eller når du jobber hjemmefra via VPN/Citrix.

Personal

Brev fra direktøren: - Dette skal vi klare sammen!

Anita Schumacher ved kontorpulten

Kjære medarbeider i UNN!

Vi har i UNN de siste ukene forberedt oss godt på å håndtere pasienter med Covid-19. Som direktør er min høyeste prioritet å ivareta sikkerheten og helsen til deg som medarbeider, pasientene og samfunnet vårt.


Til ledere: Omdisponering av ansatte

Første steg: Frivillig omdisponering

Bakgrunn og formål

Noen deler av UNN sin virksomhet trenger nå tilførsel av personell, mens andre deler av virksomheten har ansatte som har ledig kapasitet eller oppgaver og ansvar som kan prioriteres bort den ekstraordinære situasjonen vi nå står i. Formålet med denne informasjonen er å gi ledere i UNN kunnskap om mulighet for omdisponering og tips til hvordan dere skal gå frem. God og tett dialog mellom leder og ansatte er særdeles viktig i denne situasjonen.

Omdisponering

Å omdisponere personell internt i foretaket er en mulighet ved snarlig behov for tilgjengelig arbeidskraft i forbindelse med ulike beredskapssituasjoner, og også situasjonen vi står i nå. Behovet for omdisponering skal drøftes med tillitsvalgte, og den enkelte må informeres i så god tid som mulig. Omdisponering kan iverksettes i kraft av arbeidsgivers styringsrett, ut fra en fortolkning av rammene for den enkeltes arbeidsforhold.

I arbeidsavtalene i UNN er det forsøkt inntatt formuleringer som sikrer en videst mulig adgang til styring fra arbeidsgiver mht. at arbeidstaker kan omdisponeres når det gjelder arbeidssted, arbeidsoppgaver og ansvarsområde når hensynet til driftsmessige forhold tilsier det. Dere bør se på arbeidsavtalene til aktuelle arbeidstakere og vurdere hvilke rammer den gir for omdisponering.

Det må ved omdisponeringer tas nødvendig hensyn til den enkeltes fagkompetanse, forutsetninger og individuelle forhold, herunder supplert med behovet for opplæring/innføring i arbeidsoppgaver. I det enkelte tilfelle, må omfanget av arbeidsoppgaver som arbeidstaker kan omdisponeres til, avgjøres skjønnsmessig og konkret.

Omdisponering og styringsrett i ekstraordinære tilfeller

Ved ekstraordinære tilfeller er det dessuten alminnelig antatt i juridisk teori at arbeidsgivers styringsrett vil utvides, både mht. arbeidstidens lengde og arbeidets innhold. Jo mer ekstraordinær situasjonen er, desto mer utvidelse vil aksepteres. Det vil si at arbeidstakere kan bli pålagt å utføre arbeidsoppgaver som vanligvis ligger utenfor det som normalt anses å følge av arbeidsavtalen. Dette betinger i så fall situasjoner som vanskelig kan forutses av arbeidsgiver og ikke er av for lang varighet.

Endrede oppgaver vs. omdisponering

Mange arbeidstakere vil få endrede oppgaver under Korona-perioden, men slik at det likevel er innenfor det en kan forvente i arbeidsforholdet. For eksempel mener UNN det er innenfor dersom en sykepleier på en poliklinikk på UNN i Breivika går inn i arbeid som sykepleier på et annet sted i Breivika. Det vil også være innenfor om en rådgiver i stab som har hatt ett ansvarsområde må løse oppgaver innenfor et beslektet arbeidsfelt. Det vil i disse tilfellene ikke være snakk om omdisponering som må drøftes. Vi ønsker likevel at dere er i dialog og trygger den ansatte på de nye oppgavene.

Eksempel på omdisponeringer kan være en rådgiver i stab med bakgrunn som sykepleier skal arbeide som sykepleier, eller en helsesekretær som må bidra med kostvertoppgaver på en enhet. Dette vil være en omdisponering som den enkelte skal informeres om i god tid, som skal drøftes med de tillitsvalgte og hvor man må se på kompetanse og opplæringsbehov. Vi ønsker i første omgang at dere kaller inn arbeidstakere som kan omdisponeres til samtale og forsøker å få til en frivillig omdisponering.

Opplæring

Leder som avgir/omdisponerer skal sikre at ansatte får forsvarlig opplæring i prosedyrer og retningslinjer i den stillingen den ansatte omdisponeres til.

Avlønning

Ansatte som omdisponeres beholder sin opprinnelige lønn. Dersom ansatte i dagstillinger går over i turnus så gis tillegg iht. gjeldende overenskomst.

Personalansvar

Leder på sted som den ansatte omdisponeres til får personalansvar i perioden omdisponeringen gjelder.

Praktisk tilnærming steg for steg

1. Kartlegging

Vi kan komme til å trenge mange nå, så det vi ønsker at dere gjør nå er å vurdere om du som leder har noen arbeidstakere som kan omdisponeres fordi dere har ledig kapasitet. Dersom vi ikke får utnyttet alt personell i UNN nå og noen sitter uten arbeid kan det være at vi må vurdere permitteringer. Det er derfor viktig at dere utnytter personellressursene på en god måte. Vi tror at de fleste medarbeidere vil være fleksible i den tiden vi står i.

2. Gjennomføre samtale med den ansatte som evt. skal omdisponeres

Når du har kartlagt situasjonen ber vi om at du kontakter den ansatte du vurderer kan omdisponeres og undersøke om den ansatte er villig til å la seg omdisponere. Det er viktig med god informasjon både om hva omdisponering innebærer og i overgangen til nytt arbeid.

3. Rapportering

Klinikken rapporterer samlet via sin kontaktperson om hvem som lar seg omdisponere.    

Vikarer fra utlandet som ikke kommer via byrå

Norge har iverksatt omfattende tiltak for å hindre spredning av koronaviruset, og dette vil kunne få betydning for vikarer fra de andre nordiske landene. Under er svar på ofte stilte spørsmål fra vikarer utenom bemanningsbyrå.

1. Blir jeg satt i karantene hvis jeg kommer til Norge?
De nasjonale retningslinjene sier at personer som har oppholdt seg utenfor Norge de siste 14 dagene, får karantene i 14 dager fra ankomst til Norge og må dermed holde seg borte fra jobb.

Det er imidlertid åpnet for at det kan gjøres unntak for å opprettholde forsvarlig drift i spesialisthelsetjenesten. Personer som er helt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift kan bli unntatt fra karanteneplikten etter en nøye vurdering og med tiltak for å hindre eventuell smittespredning. Lokal myndighet har fullmakt til å gjøre et slikt unntak. På UNN er dette delegert til klinikksjef/senterleder.

Følgende bør ikke gis unntak for karantenereglene:

- Ansatte som har luftveissymptomer eller feber. Disse skal isoleres og dermed ikke jobbe.
- Ansatte som over tid har hatt nær kontakt med bekreftet tilfelle med symptomer og ikke benyttet personlig beskyttelsesutstyr.
- Ansatte som har husstandsmedlem/ partner som har fått påvist covid-19.

Før du eventuelt kommer til Norge er det viktig at du kontakter din nærmeste leder, slik at arbeidsgiver (klinikksjef) kan vurdere om du skal gis unntak fra karantenereglene.

2. Vil jeg få lønn i henhold til avtalte vakter hvis arbeidsgiver ber meg om å ikke møte likevel

Hvis arbeidsgiver ber deg om å ikke møte til den avtalte arbeidsperioden, vil arbeidsgiver som utgangspunkt være forpliktet til å betale deg lønn for de avtalte vaktene i tråd med kontrakten din. 

Arbeidsgiver har inngått en bindende avtale med deg om vikariat for en bestemt periode. Arbeidsavtalen innebærer en arbeidsplikt for deg og en lønnsplikt for arbeidsgiver. Midlertidige arbeidsavtaler opphører som utgangspunkt ved det avtale tidsrommets utløp. Hvis arbeidsgiver skal bli fri for sin lønnsplikt må arbeidsforholdet bringes til opphør, og da vil lovens alminnelige regler om opphør være gjeldende.

3. Vil jeg få refundert utgifter for allerede bestilte reiser hvis arbeidsgiver avbestiller vikariatet?
Hvis arbeidsgiver må terminere allerede avtalte vikarer, kan dette medføre at arbeidstaker har utgifter i forbindelse med allerede bestilte reiser til Norge.

Vi ber om at vikarer som må avbestille reisen til Norge, først søker om refusjon fra forsikringsselskap. Dersom det ikke lykkes, eller at bare deler av beløpet dekkes, vil UNN refundere resterende utgifter knyttet til allerede bestilte reiser i forbindelse med vikariat på UNN.

4. Får jeg lønn hvis jeg blir syk eller satt i karantene under opphold i Norge? 
Sykepenger ytes til den som er arbeidsufør på grunn av en funksjonsnedsettelse som klart skyldes sykdom eller skade. Ansatte som blir syke på grunn av koronaviruset har dermed krav på sykepenger. Ansatte som helsemyndighetene har pålagt karantene, kan også ha rett til sykepenger dersom karantenen innebærer at de ikke kan jobbe.

Man må ha opptjent rettigheter til sykepenger i Norge. For å ha rett til sykepenger etter folketrygdloven § 8-18, må man ha vært ansatt i minimum 4 uker og ha tiltrådt stillingen. Unntak foreligger når man kommer direkte fra annen arbeidsgiver, og har opptjent rettigheter derfra.

Dersom ansatte er pålagt karantene fra helsemyndigheter, kan egenmelding brukes så langt det er mulig før man kontakter lege. For å benytte egenmelding må du ha opparbeidet deg rett til å bruke egenmelding. Egenmelding kan benyttes når arbeidstakeren har vært ansatt hos sin arbeidsgiver i minimum 2 måneder, jf. folketrygdloven § 8-24.

Dersom arbeidstaker isolerer seg frivillig, uten at dette skjer etter dialog med lege eller er i henhold til helsemyndighetenes karantenepålegg, vil det ikke foreligge rett på sykepenger/egenmelding.
Sykepenger og egenmelding regnes i henhold til oppsatte vakter.

Utenlandske arbeidstakere har mulighet til å søke NAV om fritak for trygdeavgift i Norge. Dette gjøres på skjema A1. Når du ikke er medlem av folketrygden har du ingen rettigheter etter folketrygdloven. Da har du ikke mulighet til å benytte egenmelding / sykemelding, dvs. at arbeidsgiver ikke betaler deg lønn ved sykdom. Den som har søkt om fritak bes opplyse arbeidsgiver om dette ved fravær. Selve skjemaet kan noen ganger komme sent til arbeidsgiver. Skjemaet lagres på personalmappen til den ansatte i Elements.


5. Hvis jeg blir satt i karantene under oppholdet i Norge, vil jeg få dekket bolig frem til jeg kan reise hjem?
Dersom det er avtalt at du skal ha bolig gjennom arbeidsgiver, vil arbeidsgiver tilstrebe at du får benytte boligen dersom du blir satt i karantene eller isolasjon ut over avtaleperioden.

Hvis du frivillig oppholder deg i Norge etter avtaleperioden, dekker ikke arbeidsgiver utgifter til opphold dersom du blir satt i karantene.


Det gjøres oppmerksom på at mange forhold er usikre om dagen. Vi tar forbehold om at rettstilstanden endrer seg.  Informasjonen over er derfor basert på det vi mener er riktig per nå.

Sykefravær og egenmelding

Myndighetene har oppfordret arbeidsgiver til å åpne for å bruke egenmelding de 16 første dagene av fraværet, såkalt utvidet egenmelding. Målet med dette er å frigjøre mest mulig kapasitet hos fastlegene til de mest prekære oppgavene. UNN legger til rette for dette.  Det åpnes ikke for egenmelding ut over rammene på 24 dager på en periode på 12 måneder. 

Dersom du blir satt i karantene eller i isolasjon i ferien din må du levere legeerklæring, jf ferieloven § 9. 
Dersom du er syk, gjelder de samme reglene som ved annen sykdom, og du vil som hovedregel ha krav på sykepenger. Dersom du ikke er syk, men er pålagt hjemmekarantene (må holde deg hjemme), gjelder særskilte sykepengeregler. Les mer om dette på nav.no.
Snakk med din nærmeste leder for å avklare om du kan ha hjemmekontor.
Normale regler for fravær ved syke barn gjelder også hvis barnet er koronasmittet.
For øvrig gjelder normale regler for fravær ved «syk barnepasser» også ved koronasmitte. Spørsmål om sykefravær kan rettes til Personal- og organisasjonssjef Gøril Bertheussen: 976 00 837.

Hvilke konsekvenser kan situasjonen få for mine arbeidsoppgaver?

UNN kan omdisponere sine ansatte innenfor arbeidsgivers styringsrett. Det antas at styringsretten nå er noe utvidet i forhold til en normalsituasjon. Situasjonen vi er i kan resultere i at de oppgavene du vanligvis utfører faller bort eller omprioriteres i en periode og at du settes til å gjøre andre nødvendige oppgaver. 

UNN vil fortløpende vurdere behovet for omdisponering og du som ansatt kan bli kontaktet med forespørsel om dette.

Må jeg arbeide merarbeid og overtid?

Spesielt helsepersonell i deltidsstillinger kan bli pålagt merarbeid og overtid der det er et særlig tidsavgrenset behov for dette. Dette gjelder også andre ansatte, spesielt ansatte med viktig kompetanse i forhold til oppgavene som skal løses.

UNN som arbeidsgiver har adgang til å inngå kollektive arbeidstidsavtaler som gir UNN et større handlingsrom enn det vi har i normalsituasjon. Behovet for dette og innholdet i disse avtalene arbeides det med fortløpende og de drøftes med de tillitsvalgte.

Ferie og reiser

Kan arbeidsgiver endre min innvilgede ferie?

Ja, ferielovens bestemmelser gir adgang for arbeidsgiver å endre innvilget ferie dersom dette er nødvendig på grunn av uforutsette hendelser som medfører vesentlige driftsproblemer, og det ikke kan skaffes stedfortreder.

Arbeidsgiver skal drøfte en eventuell omlegging av ferie med de tillitsvalgte.

Hvilke kostnader må arbeidsgiver dekke når ferien endres av UNN som arbeidsgiver? 
Endring av fastsatt ferie kan medføre merutgifter for arbeidstaker i form av tap av verdien av reisen, avbestillingsgebyrer osv. Arbeidstaker kan kreve erstatning fra arbeidsgiver for dokumenterte merutgifter som følger av en omlegging av ferien, jf. ferieloven § 6 nr. 3. Merutgiftene som kreves dekket må skyldes at ferien blir endret. 

I forbindelse med situasjonen rundt koronaviruset, har en rekke reise- og flyselskap, samt reiseforsikringsaktører tilbudt refusjon av allerede bestilte billetter og reiser. På denne bakgrunn må arbeidstaker som får sin ferie endret, først søke refusjon via disse kanalene. Dersom det ikke lykkes, eller at bare deler av beløpet dekkes, vil UNN refundere arbeidstakers merutgifter knyttet til at ferien blir endret.

Har jeg som arbeidstaker krav på å få endret fastsatt ferie? 
Dersom ferien er fastsatt i tråd med reglene i ferieloven, har du i utgangspunktet ikke krav på å få endret ferien. Dersom arbeidsgiver og arbeidstaker blir enig om en endring, er dette helt i orden. UNN vil forsøke å utvise skjønn her, hvis det er driftsmessig mulig. 

Arbeidstaker over 60 år bestemmer selv tiden for avvikling av ekstraferien, med mindre annet er avtalt. Dersom arbeidstaker har varslet denne ferien minst 2 uker i forveien, anses ferien som fastsatt. UNN vil også utvise skjønn også for denne gruppen, dersom driftssituasjonen tillater det.

Når må ferien avvikles? 
Koronaviruset innebærer endring i ferieplanene til mange arbeidstakere. Dette kan få innvirkning på både hovedferien og restferien. Arbeidstaker kan i ifølge ferieloven kreve at hovedferien, som omfatter 18 virkedager, gis i hovedferieperioden 1. juni – 30. september. Videre sier ferieloven at restferien, som omfatter 7 virkedager, kan gis samlet innenfor ferieåret.

Det er imidlertid viktig å være klar over at man gjennom skriftlig avtale kan fravike reglene om avvikling av hovedferie og restferie. Slik skriftlig avtale kan enten inngås med tillitsvalgte eller med den enkelte arbeidstaker.

Hvilke rettigheter har arbeidstaker dersom vedkommende blir syk før ferien eller syk i ferien? 

Dersom en arbeidstaker blir helt arbeidsufør før ferien, kan vedkommende kreve at ferien utsettes til senere i ferieåret. Arbeidstaker som blir syk i løpet av ferien, kan kreve at et tilsvarende antall dager ferie blir utsatt til senere i ferieåret. I begge situasjoner må sykdommen dokumenteres med legeerklæring og fremlegges så raskt som mulig for arbeidsgiver. Det er per i dag ingen endringer i dette knyttet til koronasituasjonen. 

Hva er mine rettigheter dersom jeg blir satt i karantene eller isoleres i ferien?

Dersom du blir satt i karantene eller i isolasjon i ferien din må du levere legeerklæring, jfr. ferieloven § 9 nr. 1. Det er per nå uklart om karantene gir rett til utsatt ferie. 

Kan UNN nekte meg som ansatt å reise (ferie eller andre reiser) slik som situasjonen er nå? 
Nasjonalt er det litt ulike regler for helsepersonell og andre ansattegrupper.
Helsepersonell som jobber med pasientbehandling, forbys av Helsedirektoratet å reise til utlandet. Forbudet mot å foreta utenlandsreiser for helsepersonell som jobber med pasientbehandling gjelder fra 12. mars kl. 18.00 og foreløpig ut april 2020 med mulighet for forlengelse.

I UNN er det restriksjoner for både helsepersonell og andre yrkesgrupper
På UNN er det innført reiserestriksjoner for alle til både utlandet og Sør-Norge. Ledelsen i UNN innførte 12. mars reiserestriksjoner for ansatte til utlandet. Dette i tråd med Folkehelseinstituttets anbefalinger. 

På FHIs nettsider står det: «Norske myndigheter fraråder fra 14. mars 2020 reiser som ikke er strengt nødvendige. Det gjelder reiser til alle land. Reiserådet gjelder i første omgang til 14. april».

Fra 15. mars 2020 har kommuneledelsen i Harstad, Narvik og Tromsø ilagt hjemmekarantene for mange av de som har vært på reise i fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold, Telemark, Innlandet og Vestland.

Med bakgrunn i dette ber UNNs ledelse alle ansatte fra 16. mars om å la være å reise til de nevnte fylkene i Sør-Norge dersom det ikke er helt nødvendig.

Klinikksjef må i samråd med personal- og organisasjonssjef vurdere om det er behov for dispensasjon fra UNNs bestemmelser om å unngå å reise til disse områdene.  

Begrunnelse for denne bestemmelsen er:

 • Reiser innenlands med kollektive transportmidler kan føre til økt smittespredning
 • Begrensing i reisevirksomhet vil bidra til å sikre at ansatte i UNN er tilgjengelig, og at smitte blant medarbeidere unngås i størst mulig grad.
 • Reiser med kollektive transportmidler f.eks tog, buss og fly, bør begrenses til det som er helt nødvendig.

Utgiftsdekning ved kansellerte private reiser
Ansatte i UNN vil få dekket økonomisk tap og utgifter knyttet til private reiser som ikke dekkes av privat forsikringsselskap. 

Dette gjelder for reiser som ikke kan gjennomføres i perioden fra 12. mars til 30. april, og som er bestilt før 12. mars. 

Dekning vil gjelde for den ansatte og nær familie. Kostnadene knyttet til avbestilling av private reiser som allerede er bestilt må den ansatte først søke om å få refundert fra eget forsikringsselskap. Det vil være et krav om fremleggelse av skriftlig dokumentasjon på avslag fra privat forsikring før ev. kompensasjon fra det UNN kan gis. Krav om refusjon fremsettes gjennom å sende reiseregning på vanlig måte i personalportalen. Kravet merkes med prosjektnr. 92503 (Corona-virus).

Ansatte i helseforetakene har et stort samfunnsansvar og en sentral rolle i å bidra til at koronautbruddet ikke eskalerer.

Les reiseråd etablert 9. mars 2020 for hele Helse Nord.

Her er et skriv du kan legge ved til Forsikringsselskapet ditt dersom du må kansellere din reise på grunn av reiseforbudet for helsepersonell. 

Utenlandsreise:

Innenlandsreise:

Bør jeg avlyse planlagt reise til utlandet? 

Følg de til enhver tid gjeldende reiseråd fra myndighetene. Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder i første omgang fra 14. mars til 14. april.

Merk at helsepersonell i pasientbehandling har reiseforbud ut april 2020, se over.

Ferieplanlegging 2020

Behov for beredskapsordning – hjemmevakt

Beredskapstjeneste for helsepersonell som fra før ikke inngår i en beredskaps-/hjemmevakt-/vaktordning.

I tilfelle det oppstår definerte situasjoner eller behov for personell utenfor alminnelig planlagt arbeidstid, kan det etableres en beredskapsordning/hjemmevaktsordning. Les mer om dette i Personalhåndboka

Ta kontakt med lederstøtte- og organisasjonsutvikling ved Anne-Lise Kjelkvik eller Lisbeth Tollefsen på e-post ved behov for veiledning. 

Pensjonister

Jeg er alderspensjonist. Kan jeg jobbe mer enn 20 % stilling uten at det blir avkorting i pensjonen?

Regjeringen har som et krisetiltak foreslått at inntekt fra frivillig eller beordret arbeid i offentlig helsetjeneste eller hos private som i henhold til lov eller avtale tilbyr helsetjenester til befolkningen, likevel ikke skal medføre avkorting eller bortfall av pensjon.

Pensjonister som engasjeres som følge av koronautbruddet har rett til den lønnen som følger av overenskomsten. De er ikke ansatt på særskilte pensjonistvilkår, og vil ikke få avkortning eller bortfall av pensjonen i denne perioden.   

De nye reglene trer i kraft straks Stortinget har vedtatt dem, og vil da få virkning for alle pensjonister som utfører arbeid i forbindelse med virusutbruddet (også arbeid utført før ikrafttredelsen). Reglene vil gjelde frem til 1. november.

Jeg er pensjonist, kan jeg bli beordret til tjeneste? 
Det kan bli aktuelt å mobilisere alderspensjonister. For å møte et slikt bemanningsbehov, legger regjeringen til rette for at det kan rekrutteres kvalifisert personell gjennom frivillig mobilisering. Dersom situasjonen tilsier det, kan det være aktuelt for myndighetene å beordre kvalifisert personell til tjeneste.

Barnehage og skole stengt - hva skjer for min del?

Hovedregelen er at barnehager og skoler er stengt for å hindre spredning av smitte. Terskelen for å få tilbud om barnehage-/skoleplass skal av hensyn til smittevernet ligge høyt.

Antall personell som defineres innenfor kritiske samfunnsfunksjoner som ber om opprettholdelse av barnehage- /skoletilbud bør derfor begrenses så mye som mulig.

Følgende presiseres:

 • Det er nøkkelpersonell innenfor de samfunnskritiske funksjonene som er omfattet, og ikke funksjoner som generelt kan være viktige uten å være samfunnskritiske.
 • Det bør legges til grunn en restriktiv linje hvor det bør oppfordres til deling av barnepass mellom foreldrene.
 • Bruk av andre slektninger og andre til barnepass kan ved behov vurderes, men eldre og andre personer i risikogrupper bør ikke brukes.
 • Barna skal være under 12 år, og barn som bor med to foresatte må ha begge foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner for at de skal få et tilbud.

Helsedirektoratets vedtak for stenging av skoler og barnehager gjør unntak for barn og unge med særskilte omsorgsbehov. Disse er det viktig å ta vare på. Den enkelte skole og barnehage må derfor gjøre konkrete og individuelle vurderinger av hvem som bør få dette tilbudet. Momenter i denne vurderingen kan være om de for eksempel har store fysiske eller psykiske funksjonshemminger, er omfattet av hjelpetiltak og annet.

Ansatte i helseforetak er i utgangspunktet definert å ha samfunnskritiske funksjoner. Om man har krav på barnehage/skoletilbud vil imidlertid begrenses etter vurdering av punktene over.

Dersom du må være hjemme og heller ikke kan arbeide hjemmefra har du krav på "sykt barn"-dager. 

Vi har laget en mal for dokumentasjon til barnehage/skole dersom du vurderer at du har behov for å sende barnet i barnehagen eller på skolen og det kreves dokumentasjon på hvor du arbeider. I de aller fleste tilfeller er det tilstrekkelig at du er i dialog med skole/barnehage, og melder ditt behov.

Her er informasjon fra Fylkesmannen om hvilke grupper som kan få barnepass, og hvordan rettighetene vurderes.

Foreldre får nå dobbelt så mange dager med omsorgspenger, også kalt «sykt-barn-dager». For at den midlertidige ordningen skal være håndterbar for NAV, gjelder det nye antall dager generelt og er ikke begrenset til fravær knyttet til Covid-19. Endringene gjelder fra 13. mars 2020 og ut kalenderåret 2020.

Mange foreldre på UNN har samfunnskritiske funksjoner. For at disse skal få fortsette sitt viktige arbeid blir det mulig å overføre dager med omsorgspenger mellom to foreldre. Det oppfordres til å bruke denne adgangen for å sikre samfunnskritiske funksjoner.

Antall dager som fremkommer av folketrygdloven § 9-6 første og andre ledd dobles.

For 2020 gjelder følgende:

 • Arbeidstakere med ett eller to barn som er 12 år eller yngre: 20 omsorgsdager
 • Arbeidstaker med tre eller flere barn som er 12 år eller yngre: 30 omsorgsdager
 • Enslige forsørgere og foreldre med kronisk syke barn får også en dobling i antall omsorgsdager. 
 • Dager med omsorgspenger kan overføres fra en omsorgsperson til en annen i periode skole og barnehage er stengt på grunn av koronapandemien. 

Gravide ansatte og ansatte i risikogrupper

Helsedirektoratet har tidligere anbefalt at personell med høy alder og en del kroniske sykdommer så langt som mulig bør skjermes fra arbeid der det er fare for koronasmitte. Nå omfattes også gravide arbeidstakere av anbefalingen.

Tilrettelegging skal foregå i samråd med arbeidsgiver.

Les mer på helsedirektoratet.no

Prestetjenestens tilbud for ansatte, pasienter og pårørende

Les mer her

Ivaretakelse av hjelpere (stressmestring, kollegastøtte m.m) 

Personell i kriseteam, helsepersonell og frivillige gjør en avgjørende innsats for å ivareta personer som er rammet eller direkte påvirket av koronaviruset. Hvordan kan hjelperne ivareta seg selv og hverandre?

På en ny nettside finner du verktøy og undervisningsmateriell for blant annet stressmestring, kollegastøtte og annen psykososial ivaretakelse av helsepersonell.

Bak nettsiden står de fire RTVSene (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging). Kontakt gjerne RVTS Nord dersom du ønsker råd eller veiledning.

Nettsiden psykososialberedskap.no

 

Smittevern og testing

E-læring for helsepersonell 

Her finner du digitale opplæringsressurser for helsepersonell (helsekompetanse.no)

Smittevern - påkledning og avkledning ved påvist smitte covid-19


 

Smittevern - kunnskapsbygging og opplæring

Gode smittevernrutiner har helsearbeidere i UNN hele året. I situasjonen vi nå står i, ønsker vi at alle skal repetere grunnleggende kunnskap om smittevern. Alle ansatte har derfor fått en ekstra kompetanseplan om dette i kompetansemodulen.

Trykk her for å ta kursene

Når skal jeg holde meg borte fra jobb?

 • Hvis du er syk.
 • Hvis du har vært i nærkontakt med noen som har bekreftet smitte.
 • Hvis noen i husstanden din er syk etter nærkontakt med bekreftet smittet, kontakt din leder for videre avklaring.
 • Hvis du har reist utenfor Norge de siste 14 dager, har du hjemmekarantene i 14 dager fra hjemkomst, uansett om du har symptomer eller ikke. Fra 17. mars gjelder dette også hvis du har vært på reise i Sverige eller Finland, og kom hjem 17. mars eller senere (ikke tilbakevirkende kraft for disse to landene).
 • Hvis du har vært på reise i Sør-Norge, kan det hende du skal i karantene. Les mer her.
 • Hvis du fortsatt er usikker på om hjemmekarantene gjelder deg, kontakt din leder. 
 • Til ledere: Det er utviklet et skjema som kan hjelpe deg med å vurdere om ansatte kan komme på jobb eller må holde seg hjemme. Skjemaet er tilgjengelig via intranett. Hvis du har spørsmål om vurdering av dine ansatte, kontakt Smittevernsenteret på e-post smittevern@unn.no  eller telefon til  77 66 94 50  mellom 08.00 og 15.30.

Testing av ansatte

Folkehelseinstituttet (FHI) kom 23.03.20 med oppdaterte retningslinjer for prioritert testing:

 • Personer uten symptomer skal ikke testes
 • Ansatte med pasientnært arbeid og med akutt luftveisinfeksjon med et eller flere av symptomene feber, hoste eller tungpustethet
 • Ansatte i pasientnært arbeid kan testes ved mildere akutte luftveissymptomer uten annen sannsynlig årsak, som har vart i over 2 døgn.
 • På UNN kan også andre ansatte i kritiske funksjoner bli prioritert for testing. Ta kontakt med egen leder for avklaring.  

Testing i Tromsø
Det er ikke nødvendig å ringe.

Uke 14: 10.00-12.00 mandag - fredag.

Sted: Utenfor inngang D1 (vis-a-vis det gamle pasienthotellet) i Breivika. Testingen foregår utendørs av praktiske årsaker.

Testing i Narvik
Uke 14: Ring for avtale - telefonen er åpen 09.00-11.00 mandag - lørdag

Sted: Søsterveien 3. Inngang mot Søsterveien

Hvis du har spørsmål om testing eller skal avtale tid for testing, ring 769 68310 mellom 09.00 og 11.00 før du kommer til prøvetakingsenheten. Dersom du har avtalt tid for testing kan du parkere rundt Søsterveien og vente utenfor inngangen. Det blir ikke tatt inn mer enn en ansatt om gangen. Du kan vente utenfor eller i bilen hvis det er opptatt.

Testing i Harstad

Uke 14: Ring for avtale. Telefonen er åpen mandag, onsdag og fredag  09.00-11.00. 

Sted: Legekontor ved kjøkkeninngang. 

Hvis du har spørsmål om testing eller skal avtale tid for testing, ring 770 15814 før du kommer til prøvetakingsenheten. Testingen foregår i brakke plassert på parkeringsplassen bak sykehuset, i nærheten av teltet som er satt opp ved «kjøkkeninngangen». Du får tidspunkt for oppmøte når du ringer. 

Karantene

Oppdatert informasjon om reiser og hvilke områder som medfører karantene finner du her

Nye karantenebestemmelser innført i Tromsø, Harstad og Narvik

Kommunene har innført karantene for personer som har vært på reise i Sør-Norge. Sjekk om du skal i karantene, eller om du har fritak fra vedtaket. For å bremse spredning av koronavirus og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester, har smittevernlegene i Tromsø, Narvik og Harstad innført karantenebestemmelser for alle som har vært på reise i Norge. Dette er gjort med hjemmel i Smittevernloven § 4-1 femte ledd.

Situasjonen pr 14.03.20 er at fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold, Telemark, Innlandet og Vestland har relativt større smittespredning enn øvrige fylker.

Kommuneoverlegene ser det som avgjørende å redusere smittepresset fra utenfor regionen. Kommunene generelt og helse og omsorgstjenesten spesielt har begrenset kapasitet.
I tillegg anser Tromsø, Narvik og Harstad kommuner å ha et særskilt ansvar som vertskommuner for Universitetssykehuset Nord-Norge, og beskytte mot utbredt smitte som vil utfordre kapasiteten til regionens spesialisthelsetjeneste.

Karantenebestemmelser i Tromsø, Harstad og Narvik:

 • Alle som ankommer kommunen etter reiser i de nevnte områdene i Norge, ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst. Vedtaket har tilbakevirkende kraft fra og med 10.03.2020.
 • For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder myndighetens til enhver tid gjeldende føringer for omgjøring av karantene til isolasjon.
 • Vedtaket gjelder per 15.03.20 følgende områder: Fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold, Telemark, Innlandet og Vestland. 
Disse karantenebestemmelsene gjelder kun den reisende selv, og ikke personer som den reisende oppholder, eller har oppholdt seg sammen med, etter hjemkomst.

Unntak fra bestemmelsene
Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid er allerede underlagt et forsterket system for testing for covid-19 og gis derfor fritak fra dette vedtaket.

Renholdspersonell gis også fritak fra vedtaket av hensyn til det generelle smittevernet.

Førere av vare- og passasjertransport unntas også fra dette vedtakets karantenekrav, men nasjonale føringer for karantene og isolasjon ved sykdom gjelder. Dette omfatter også personell som er nødvendig for å gjennomføre transporten.

Ansattes nærmeste leder må vurdere om det er behov for dispensasjon fra karantenebestemmelsene for annet kritisk personell i egen enhet. Oversikt over ansatte som må ha dispensasjon og begrunnelse for dispensasjonen for den enkelte ansatte, sendes til klinikksjef som tar dette videre til direktør for beslutning.

Dette gjelder kun ansatte som er friske, og som ikke er i karantene eller isolat fra før.

Varighet
Hvor lenge du skal være i karantene avhenger av grunnen til at du er satt i karantene.  
 • Hvis du er satt i karantene fordi du er i nærkontakt med en som har testet positivt, eller du har reist i områder med utbredt spredning, skal du være i karantene i 14 dager uansett.
 • Hvis du er i karantene fordi en du bor med har symptomer, skal du være i karantene til testresultat for den som har symptomer foreligger. Hvis prøveresultatet er negativt, opphører karantenen.
 • Følg FHIs råd for de som er i karantene.

Unntak fra hjemmekarantene

Det er viktig å sikre forsvarlig drift. Det kan derfor bli aktuelt å la ansatte i helsetjenesten arbeide, selv om de er i hjemmekarantene. Før man gjør unntak fra karantene, bør følgende vurderes:

 • Mulighet for å allokere personell fra andre avdelinger/institusjoner 
 • Mulighet for nedjustering av aktivitet  

Dersom dette ikke er tilstrekkelig til å ivareta pasienttilbud, bør det foreligge en lokal vurdering av hvem som eventuelt bør kalles tilbake til jobb. 

Eksempler på ansatte som kan være aktuelle for arbeid i karanteneperioden: 

 • Ansatte som er i karantene etter utenlandsreise eller innenlandsreise jmf kommunale bestemmelser i Nord-Norge
 • Ansatte som er i slutten av karanteneperioden (gjennomsnittlig inkubasjonsperiode for covid-19 er 5-6 dager).
 • De som er minst smitteutsatt som de som var nærkontakter kun dagen før bekreftet tilfelle utviklet symptomer.

Følgende bør ikke kalles tilbake: 

 • Ansatte som har luftveissymptomer eller feber. Disse skal isoleres og dermed ikke jobbe. 
 • Ansatte som over tid har hatt nær kontakt med bekreftet tilfelle med symptomer og ikke benyttet personlig beskyttelsesutstyr. 
 • Ansatte som har husstandsmedlem/ partner som har fått påvist covid-19. 

Personell som møter på jobb i karanteneperioden skal: 

 • Straks forlate jobb dersom de utvikler luftveissymptomer eller kjenner at allmenntilstanden reduseres. 
 • Bruke munnbind ved pasientkontakt (under 2 meter avstand fra pasient). 
 • Holde avstand til andre ansatte og pasienter/beboere. 
 • Organisere arbeidet slik at nær kontakt med pasienter/beboere og medarbeidere begrenses.  
 • Unngå mathåndtering. 
 • Ha streng etterlevelse av hoste- og håndhygiene, samt følge lokale retningslinjer for arbeidsantrekk. 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/tiltak-i-spesialisthelsetjenesten-ved-mistenkt-og-bekreftet-smitte-med-nytt/

 

Praktisk / Teknisk / IT

Mobilt kontor for ansatte i karantene eller isolasjon

Ansatte i karantene eller isolasjon kan nå få utstedt midlertidig nødsertifikat for Mobilt kontor. Det er nærmeste leder som må bestille sertifikatet. Alle som får midlertidig sertifikat må huske å følge instruksjonene de har mottatt fra kortutsteder, og oppsøke kortutsteder straks de er tilbake i jobb, for å skaffe permanent sertifikat. 

Disse kan få nødsertifikat for Mobilt kontor

Ansatte i karantene eller isolasjon som:
 • ikke kan møte opp på UNN for å få permanent sertifikat til Mobilt kontor
 • ikke får logget seg på, og ikke har sertifikat for Mobilt kontor på sitt ID-kort
 • ikke får logget seg på fordi sertifikatet ikke fungerer
 • har fått utstyr for Mobilt kontor og er i en av kategoriene over

Disse trenger ikke nødsertifikat

 • Ansatte med Citrix-løsning
 • Ansatte som ikke er i karantene eller isolasjon
 • Ansatte med fungerende pålogging på hjemmekontor

Bestilling av nødsertifikat

Nærmeste leder sender bestilling til jonny.svendsen@unn.no. Bestillingen må inneholde følgende opplysninger: 
 • Den ansattes brukernavn i AD (det som brukes til daglig pålogging)
 • Den ansattes fulle navn
 • Den ansattes mobilnummer (samme som er registrert i portalen)
 • Leveringsadresse (kan være annet enn hjemmeadresse dersom noen skal bringe kortet til den ansatte). 
Når bestillingen er mottatt, utstedes et kort med midlertidig sertifikat for Mobilt kontor. Kortet sendes eller leveres til leveringsadressen sammen med instrukser for videre framgangsmåte. 

Når deaktiveres midlertidige sertifikat?

 • Når koronasituasjonen opphører
 • Når du er tilbake på jobb og får permanent sertifikat
 • Dersom instruksjonene for midlertidig sertifikat ikke følges. 

Brukerstøtte for hjemmekontor

Unngå å bruke video i Skype for Business

Ikke bruk "kameraknappen" eller "Start min video" hvis det ikke er helt nødvendig å vise live video. Video tar nemlig svært mye kapasitet i Skype-tjenesten, og det er fare for ustabilitet på tjenesten. 

Overnatting for ansatte ved UNN Tromsø

Pingvinhotellet UNN Tromsø tilbyr overnatting til ansatte som jobber ekstraordinært i den pågående koronasituasjonen.

Tilbudet gjelder ansatte som trenger overnatting i forbindelse med vakter, enten på grunn av stor arbeidsbelastning, eller fordi de bor langt unna jobb. Hensikten er å lette situasjonen for de som jobber hardest i denne tiden.

Hotellet tilbyr overnatting som inkluderer frokost, middag og kveldsmat i restaurantens åpningstider. Hotellet har avsatt en egen etasje for ansatte, og måltider er tilrettelagt med tanke på smitteverntiltak.

Hvis dette er aktuelt for deg eller noen i din avdeling, må leder sende e-post til Pingvinhotellet for booking av rom: booking.pingvinhotellet@unn.no

Hotellet trenger navn og mobilnummer til den ansatte som skal bo på hotellet, og hvilken avdeling vedkommende jobber på. 
Det vil ikke være noen kostnad til avdelingene siden dette er et korona-tiltak.

Inngang for ansatte i Breivika, Harstad, Narvik og Åsgård

Fra fredag 20. mars kan ansatte bruke hovedinngangen inn i sykehuset mellom kl. 07:00 - 08:00. Husk å ha med ID-kort.

Gratis parkering og ny trasé

Fra 13.3.2020 er det gratis parkering for alle ansatte ved UNN. Du behøver ikke foreta deg noe som helst når det gjelder parkeringskort. Alle som har kort vil få refundert pengene når denne ekstraordinære situasjonen er over. De som ikke har kort trenger ikke skaffe seg det.

Parkeringstrekk i korona-situasjonen;

For alle som har fast parkeringstrekk vil dette løpe som normalt. Når pandemisituasjonen går tilbake til normalsituasjon vil alle få tilbakebetalt pengene som er innbetalt i unntaksperioden vi er inne i. De som ikke har parkeringskort trenger ikke skaffe seg dette.

Det er ikke kapasitet til å stoppe alle parkeringstrekkene så derfor lar vi kortene løpe som vanlig. UNN må konsentrere ressursene der hvor det trengs mest.

I Breivika er det etablert ekstra parkeringsplasser ved Breivikahallen, område P11 sør for tannbygget, ved SIVA/Forskningsparken og Campus Breivika (parkeringsplass ved MH2).

Tillatt å kjøre mellom UNN og Gimleveien (korona-tiltak)

Hansine Hansens veg åpnes for kjøring mellom UNN og Gimlevegen i forbindelse med Korona-krisen for å lette sykehusansattes tilgang til parkering i Gimlevegen 12 og 46.

Denne trafikkreguleringen vil oppheves eller endres på kort varsel dersom den misbrukes til å unngå kø i Sykehusvegen mot rundkjøring ved Tromsøsundtunnelen og dermed får utilsiktede virkninger i Hansine Hansens veg og/eller Gimlevegen som hindrer kollektivtrafikk, utrykningskjøretøy eller skaper uakseptabel trafikkbelastning for beboere i Gimlevegen og tilstøtende boligveger.

Parkering UNN Harstad

Det er mulig for ansatte ved UNN Harstad å parkere på fylkeskommunens eiendom ved Heggen videregående skole.Tidsrommet er i første omgang til og med påsken, dvs 13. april. 
Parkeringsplassene er gratis. Det kan parkere der det er ledig.

Frivillighetstjenesten utgår inntil videre

På grunn av situasjonen rundt koronasmitten stoppes all bruk av frivillige i UNN, inkludert Vardesenteret som drives i samarbeid med Kreftforeningen.

Dette gjøres for å minimere sjansen for smitte i hele UNN, og beslutningen er forankret i Pandemiutvalget.

Det er besøksforbud i sykehusene, og det er nå bare ansatte, pasienter og et begrenset antall pårørende som skal oppholde seg i UNN.

Vardesentret er stengt inntil videre.
 

Annet


Slik påvirkes forsknings- og innovasjonsprosjekter av koronasituasjonen

Har du et pågående forsknings- eller innovasjonsprosjekt finansiert av Helse Nord RHF? Det pågående utbruddet av koronavirus vil gi ringvirkninger for forskningen ved våre helseforetak.

Hele saken på helse-nord

Ingen gebyr for "ikke møtt" under pandemien

Det er utarbeidet en forskrift som midlertidig stanser bruken av gebyr for "ikke møtt" ved time på sykehuset. Det skal dermed ikke utstedes gebyr til pasienter som ikke møter til time. Pasienter oppfordres til å møte til time, og skal på vanligvis ta kontakt på forhånd, dersom de ikke kan møte.

ForskriftenFant du det du lette etter?