Koronavirus: Informasjon til ansatte, ledere, studenter og frivillige

Informasjon, prosedyrer og retningslinjer om pasientbehandling og smittevern inne på sykehuset finnes på UNNs intranettside. Tilgang til intranett har du som ansatt kun når du er på jobb eller når du jobber hjemmefra via VPN/Citrix.

Opplæring for arbeid i intensivavdeling

Kort om opplæringen

UNN Tromsø gjennomfører nå opplæring for offentlig godkjente sykepleiere som omdisponeres til å jobbe med covid-19 pasienter i en av de tre nye covid-enhetene: 

 • Akuttmottak Covid, A5
 • Avklaringspost Covid, A8
 • Intensiv Covid, A7
Opplæring før du starter i ny enhet
I noen tilfeller kan opplæringen starte før du begynner i ny enhet. Da er det viktig at du straks kommer i gang med den oppsatte opplæringen. Rådgiver ved OPIN vil tildele deg rett opplæringsplan i Kompetanseportalen, og du vil få en autogenerert e-post («Du er blitt tildelt kompetanseplanen….»). 

Følg denne planen og gjennomfør opplæringselementer før og/eller etter at du har startet i ny enhet. Noe av opplæringen skjer digitalt, noe gjennomføres som ferdighetstrening, og noe skjer ved tiltredelse i ny avdeling.

Ferdighetstrening
Ferdighetstrening ved UNN Tromsø gjennomføres i uke 16 og 17. Mer info kommer på epost. 
Les mer om ferdighetstrening og opplæring i Pingvinavisas reportasje Intensiv opplæring skal sikre covid-19-beredskap.

Kort om roller og opplæringsnivå

OPIN har utarbeidet teamorganisering av arbeidet rundt intensivpasienten, som tar høyde for at man har mindre tetthet av intensivsykepleiere enn normalt. Teamene settes sammen av fem personer som hver har sin rolle. Opplæring blir gitt i henhold til den rollen du er tiltenkt. Rollene er: 

 • Teamleder (intensivsykepleier) 
 • Pasientansvarlig sykepleier 1 (intensivsykepleier eller sykepleier med annen spesialkompetanse)
 • Pasientansvarlig sykepleier 2 (omdisponerte)
 • Hjelper (omdisponerte)
 • Assistent (helsefagarbeider eller andre)

Roller og opplæringsnivå for omdisponert personell

Roller og opplæringsnivå for omdisponert personell

Rollen Hjelper

Oppgavene for Hjelper er tiltenkt offentlig godkjente sykepleiere som gjennom opplæring kan ivareta følgende oppgaver på intensivenheten:

 • Orientere seg raskt om de aktuelle pasientene
 • Hente utstyr til stell
 • Hjelpe til ved stell og leieendring
 • Være behjelpelig med å blande medikamenter, gjøre munnstell, ta blodgass o.l.
 • Avløse til matpauser (hvis opplært)
 • Registrere timemålinger ved avløsning (hvis opplært)
 • Rydde og rengjøre pasientenhet
 • Fylle opp arbeidsbord på pasientenheten
 • Fylle opp brukte bakker
 • Klargjøre ledige enheter i samarbeid med koordinator og assistent

Rollen Pasientansvarlig sykepleier 2

Oppgavene for Pasientansvarlig sykepleier 2 er tiltenkt offentlig godkjente sykepleiere som gjennom opplæring kan ivareta følgende oppgaver på intensivenheten når det er 2 sykepleiere på en pasient:

 • Planlegging og gjennomføring av stell
 • Munnstell
 • Leieendring
 • Blande medisiner som gis som kontinuerlige infusjoner
 • Rydde og rengjøre pasientenhet
 • Rutineskift/bandasjeskift
 • Fortløpende kommunikasjon med sykepleier nr 1 om observasjoner, gjøremål og planlegging
 • Være tilgjengelig ved sengen når sykepleier nr 1 gir rapport til påtroppende vakt


Personal: Ansatte

Psykososialt team - rådgivningstjeneste for alle UNN-ansatte

Koronasituasjonen krever mye av ansatte og avdelinger, og vil for mange føre til økt belastning. UNN HF har derfor etablert en rådgivningstjeneste for ansatte. Psykososialt team består av psykologer, spesialrådgivere og sykepleiere ved UNN. Vi tilbyr støtte og rådgivning som kan hjelpe deg å stå i arbeid og forebygge stressbelastninger. Alle UNN-ansatte kan ta kontakt, uavhengig av avdeling, funksjon og arbeidssted.

Dette kan vi hjelpe deg med

 • Rådgivning/kollegastøtte ved vanlige og forventede stress- og krisereaksjoner
 • Hjelp og råd til selvivaretagelse: Søvn, fysisk aktivitet, egenomsorg
 • Drøfting av jobbrelaterte bekymringer eller belastende problemstillinger hjemme som følge av koronasituasjonen
 • Råd om hvor du kan få psykisk helsehjelp eller annen hjelp som ligger utenfor teamets område
 • Veiledning til grupper og avdelinger om gode grep for å ivareta arbeidsmiljø og støttende fellesskap i en spesiell og krevende situasjon

Ta kontakt på vakttelefon eller epost

Vår vakttelefon har nummer 477 62 560 og er åpen 09:00 - 14:00 på hverdager. Du kan også kontakte oss på psykosos.stotte@unn.no, så tar vi kontakt med deg i løpet av 24 timer.

Alle samtaler med Psykososialt team er konfidensielle, og de som bemanner tjenesten har taushetsplikt. Samtalene journalføres ikke, og avdeling, kjønn og stilling blir ikke registrert. Antall henvendelser vil bli registrert, og dersom du gir samtykke til det, vil teamet også registrere type problematikk. 

Rammer for telefonsamtalen

 • Varighet inntil 30 minutter
 • Veiledning og rådgivning, ikke behandling
 • Som hovedregel tilbys ikke oppfølgingssamtaler. Hvis du trenger oppfølging inntil tre timer, gjennomføres dette som videokonsultasjon
 • Tilbudet er gratis

Lederstøtte

Psykososialt team er for alle ansatte, også ledere. Men hvis du har utfordringer som gjelder ledelse spesielt, kan du kontakte UNNs lederstøtteteam. Det er etablert av Personal- og organisasjonsavdelingen for å gi råd og veiledning til ledere, lederteam og KVAM-grupper, både når det gjelder lederrollen og egen ivaretakelse:

 • Hvordan stå stødig i lederrollen og mestre daglige utfordringer sammen med dine medarbeidere?
 • Hvordan mestre egne påkjenninger, belastninger og stress, og samtidig fungere på jobb og privat? 
Ta kontakt på PO-LOhenvendelser@unn.no eller ring Mai-Liss Larsen på 904 14 125 (09:00 - 20:00 på hverdager).

Problemstillinger som ikke skal håndteres av Psykososialt team

 • Psykisk sykdom og rusrelaterte lidelser som krever helsehjelp, må håndteres via fastlegen. Psykologer skal ikke skrive henvisning til spesialisthelsetjenesten på bakgrunn av kontakt med Psykososialt team.
 • Akutte kriser må håndteres via fastlegen eller legevakten
 • Spørsmål om smittevernsarbeid må rettes til Smittevernsenteret
 • Spørsmål om testing må rettes til Bedriftshelsetjenesten (BHT)
 • Spørsmål om turnus og bemanning, overtid og arbeidstidsbestemmelser må rettes til leder eller tillitsvalgte
 • Spørsmål om NAV-tjenester må rettes til NAV
 • Spørsmål om sykmelding/egenmelding må rettes til fastlegen
 • Utfordringer i det psykososiale arbeidsmiljøet som gjelder f.eks. organisering, oppgavefordeling, rutiner for drift, konflikter etc., skal håndteres av det etablerte arbeidsmiljøsystemet i UNN (leder/verneombud/KVAM/tillitsvalgte/BHT/HR)

Viktige lenker

Ivaretakelse av hjelpere (helse-nord.no)
Ivaretakelse av hjelpere (psykososialberedskap.no)

Sykefravær og egenmelding

Utvidet rett til egenmelding opphører fra 1. juni 2020

For å lempe på arbeidspresset hos primærhelsetjenesten, ble retten til bruk av egenmelding for arbeidstakere fra 16. mars 2020 utvidet til 16 dager. I forbindelse med at smittesituasjonen i Norge er endret og det rapporteres om god kapasitet i helsetjenestene, fjerner nå myndighetene retten til utvidet bruk av egenmelding i den første fasen av et lengre sykefravær.

Fra 1. juni 2020 opphører derfor reglene om utvidet rett til å bruke egenmelding. Det betyr at ansatte ikke lenger kan kreve å bruke egenmelding de 16 første dagene av et sykefravær, men at den vanlige regelen om 8 dagers egenmelding gjelder. Opptjeningstiden for å bruke egenmelding går tilbake til å være to måneder. Endringen gjelder alt sykefravær, inkludert covid-19-relatert fravær.

Dersom du blir satt i karantene eller isolasjon i ferien din, må du levere legeerklæring, jf. ferieloven § 9. Hvis du er syk, gjelder de samme reglene som ved annen sykdom, og du vil som hovedregel ha krav på sykepenger. Dersom du ikke er syk, men er pålagt hjemmekarantene (må holde deg hjemme), gjelder særskilte sykepengeregler. Les mer om dette på nav.no.

Snakk med din nærmeste leder for å avklare om du kan ha hjemmekontor. Normale regler for fravær ved syke barn gjelder også hvis barnet er koronasmittet. For øvrig gjelder normale regler for fravær ved «syk barnepasser» også ved koronasmitte. Spørsmål om sykefravær kan rettes til Personal- og organisasjonssjef Gøril Bertheussen: 976 00 837.

Endring i antall omsorgsdager fra 1. juli 2020

1. juli 2020 starter ny telling av antall omsorgsdager. Fra og med denne datoen har du rett til normalt antall omsorgsdager, uavhengig av hvor mange dager som ble brukt før i år.

 • I første halvår ble omsorgsdagene doblet for alle foreldre. Dager som ikke er brukt opp før 1. juli, faller bort.
 • Arbeidsgiver skal dekke lønn for de 10 første omsorgsdagene i 2020.
 • For resten av stønadsdagene forskutterer arbeidsgiver omsorgspengene, og søker NAV om refusjon.
 • Retten til omsorgspenger gjelder også når barnet må holdes hjemme på grunn av spesielle smittevernhensyn hos barnet eller et familiemedlem barnet bor sammen med. Smittevernhensynet må bekreftes av lege. Rett til omsorgspenger på slikt grunnlag gjelder ut 2020.

Karantene

Smittevernråd for ferie og reise vedrørende koronavirus (covid-19).
Ansattes nærmeste leder må vurdere om det er behov for dispensasjon fra karantenebestemmelsene for annet kritisk personell i egen enhet. Oversikt over ansatte som må ha dispensasjon og begrunnelse for dispensasjonen for den enkelte ansatte, sendes til klinikksjef som tar dette videre til direktør for beslutning.

Dette gjelder kun ansatte som er friske, og som ikke er i karantene eller isolat fra før.

Varighet

Hvor lenge du skal være i karantene avhenger av grunnen til at du er satt i karantene.  
 • Hvis du er satt i karantene fordi du er i nærkontakt med en som har testet positivt, eller du har reist i områder med utbredt spredning, skal du være i karantene i 10 dager uansett.
 • Hvis en du bor med har sannsynlig covid-19 (se flytskjema RL7868), skal du være i karantene til testresultat for den som har symptomer foreligger. Hvis prøveresultatet er negativt, opphører karantenen.
 • Følg FHIs råd for de som er i karantene.

Unntak fra karantene

Det er viktig å sikre forsvarlig drift. Det kan derfor bli aktuelt å la ansatte i helsetjenesten arbeide, selv om de er i hjemmekarantene. Før man gjør unntak fra karantene, bør følgende vurderes:

 • Mulighet for å allokere personell fra andre avdelinger/institusjoner 
 • Mulighet for nedjustering av aktivitet  

Dersom dette ikke er tilstrekkelig til å ivareta pasienttilbud, bør det foreligge en lokal vurdering av hvem som eventuelt bør kalles tilbake til jobb. 

Eksempler på ansatte som kan være aktuelle for arbeid i karanteneperioden: 

 • Ansatte som er i karantene etter utenlandsreise
 • Ansatte som er i slutten av karanteneperioden (gjennomsnittlig inkubasjonsperiode for covid-19 er 5-6 dager).
 • De som er minst smitteutsatt som de som var nærkontakter kun dagen før bekreftet tilfelle utviklet symptomer.

Følgende bør ikke kalles tilbake: 

 • Ansatte som har luftveissymptomer eller feber. Disse skal isoleres og dermed ikke jobbe. 
 • Ansatte som over tid har hatt nær kontakt med bekreftet tilfelle med symptomer og ikke benyttet personlig beskyttelsesutstyr. 
 • Ansatte som har husstandsmedlem/ partner som har fått påvist covid-19. 

Personell som møter på jobb i karanteneperioden skal: 

 • Straks forlate jobb dersom de utvikler luftveissymptomer eller kjenner at allmenntilstanden reduseres. 
 • Holde avstand til andre ansatte og pasienter/beboere. 
 • Organisere arbeidet slik at nær kontakt med pasienter/beboere og medarbeidere begrenses.  
 • Unngå mathåndtering. 
 • Ha streng etterlevelse av hoste- og håndhygiene, samt følge lokale retningslinjer for arbeidsantrekk. 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/tiltak-i-spesialisthelsetjenesten-ved-mistenkt-og-bekreftet-smitte-med-nytt/

Barnehager og skoler er åpne igjen

Nå som skoler og barnehager er åpnet igjen er hovedregelen at man ikke har krav på omsorgspenger («sykt barn-dager») dersom man holder friske barn hjemme. 
                 
Noen vil kunne oppleve problemer som følge av redusert åpningstid i skole og barnehager. I slike tilfeller sier loven at beslutningen om redusert åpningstid må vike for retten til barnepass for foreldre i samfunnskritiske funksjoner. Hvor omfattende tilbud barn til foreldre i samfunnskritiske funksjoner mv. skal ha, må vurderes ut fra foreldrenes behov for barnepass for å kunne ivareta den samfunnskritiske funksjonen. Vi anbefaler derfor at ansatte går i dialog med barnehage/skole.

Endring i arbeidsoppgaver

UNN kan omdisponere sine ansatte innenfor arbeidsgivers styringsrett. Det antas at styringsretten nå er noe utvidet i forhold til en normalsituasjon. Situasjonen vi er i kan resultere i at de oppgavene du vanligvis utfører faller bort eller omprioriteres i en periode og at du settes til å gjøre andre nødvendige oppgaver. UNN vil fortløpende vurdere behovet for omdisponering og du som ansatt kan bli kontaktet med forespørsel om dette.

Merarbeid og overtid

Spesielt helsepersonell i deltidsstillinger kan bli pålagt merarbeid og overtid der det er et særlig tidsavgrenset behov for dette. Dette gjelder også andre ansatte, spesielt ansatte med viktig kompetanse i forhold til oppgavene som skal løses.

UNN som arbeidsgiver har adgang til å inngå kollektive arbeidstidsavtaler som gir UNN et større handlingsrom enn det vi har i normalsituasjon. Behovet for dette og innholdet i disse avtalene arbeides det med fortløpende og de drøftes med de tillitsvalgte.

Ferie

Kan arbeidsgiver endre min innvilgede ferie?

Ja, ferielovens bestemmelser gir arbeidsgiver adgang til å endre innvilget ferie dersom det er nødvendig på grunn av uforutsette hendelser som medfører vesentlige driftsproblemer, og det ikke kan skaffes stedfortreder.
Arbeidsgiver skal drøfte en eventuell omlegging av ferie med de tillitsvalgte.

Hvilke kostnader må arbeidsgiver dekke når ferien endres av UNN som arbeidsgiver? 

Endring av fastsatt ferie kan medføre merutgifter for arbeidstaker i form av tap av verdien av reisen, avbestillingsgebyrer osv. Arbeidstaker kan kreve erstatning fra arbeidsgiver for dokumenterte merutgifter som følger av en omlegging av ferien, jf. ferieloven § 6 nr. 3. Merutgiftene som kreves dekket må skyldes at ferien blir endret.

I forbindelse med situasjonen rundt koronaviruset, har en rekke reise- og flyselskap, samt reiseforsikringsaktører tilbudt refusjon av allerede bestilte billetter og reiser. På denne bakgrunn må arbeidstaker som får sin ferie endret, først søke refusjon via disse kanalene. Dersom det ikke lykkes, eller at bare deler av beløpet dekkes, vil UNN refundere arbeidstakers merutgifter knyttet til at ferien blir endret.

Har jeg krav på å få endret fastsatt ferie?

Dersom ferien er fastsatt i tråd med reglene i ferieloven, har du i utgangspunktet ikke krav på å få endret ferien. Dersom arbeidsgiver og arbeidstaker blir enig om en endring, er dette helt i orden. Arbeidstaker over 60 år bestemmer selv tiden for avvikling av ekstraferien, med mindre annet er avtalt. Dersom arbeidstaker har varslet denne ferien minst 2 uker i forveien, anses ferien som fastsatt.

Når må ferien avvikles? 

Koronaviruset innebærer endring i ferieplanene til mange arbeidstakere. Dette kan få innvirkning på både hovedferien og restferien. Arbeidstaker kan i ifølge ferieloven kreve at hovedferien, som omfatter 18 virkedager, gis i hovedferieperioden 1. juni – 30. september. Videre sier ferieloven at restferien, som omfatter 7 virkedager, kan gis samlet innenfor ferieåret.

Det er imidlertid viktig å være klar over at man gjennom skriftlig avtale kan fravike reglene om avvikling av hovedferie og restferie. Slik skriftlig avtale kan enten inngås med tillitsvalgte eller med den enkelte arbeidstaker.

Hvilke rettigheter har jeg hvis jeg blir syk før eller i ferien? 

Dersom du blir helt arbeidsufør før ferien, kan du kreve at den utsettes til senere i ferieåret. Hvis du blir syk i løpet av ferien, kan du kreve at et tilsvarende antall dager ferie blir utsatt til senere i ferieåret. I begge situasjoner må sykdommen dokumenteres med legeerklæring og fremlegges så raskt som mulig for arbeidsgiver. Det er per i dag ingen endringer i dette knyttet til koronasituasjonen.

Hva er mine rettigheter dersom jeg blir satt i karantene eller isoleres i ferien?

Dersom du blir satt i karantene eller i isolasjon i ferien din må du levere legeerklæring, jfr. ferieloven § 9 nr. 1. Det er per nå uklart om karantene gir rett til utsatt ferie. 

Reiser

Reiseråd utlandet

Forbudet mot utenlandsreiser for helsepersonell ble opphevet 7. mai. Forbudet ansees ikke lenger som forholdsmessig, slik belastningen på helse- og omsorgtjenesten er nå. Utenriksdepartementet (UD) opprettholder reiserådet av 14. mars som fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Årsaken er økningen i utbredelse av koronaviruset og den uforutsigbare og vanskelige situasjonen for mange reisende. Reiserådet gjelder inntil videre.

Alle reisende som kommer til Norge skal i karantene i ti dager, uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Man må være forberedt på at reisekarantene kan vare over sommeren. UNN oppfordrer alle ansatte til å følge reiserådene fra UD.

Råd om fritidsreiser innenlands

Etter flere uker med strenge tiltak er det for tiden lite covid-19-smitte i samfunnet og det lempes på rådene om fritidsreiser. Det generelle rådet om å redusere ferie- og fritidsreiser i Norge er lettet på, og slike reiser kan nå foretas så sant du reiser på en måte som gjør at du unngår å spre smitte og reduserer muligheten for å bli smittet selv.

De grunnleggende prinsippene for smittevern er like gjeldende ved fritidsreise som hjemme:

 1. Syke personer skal holde seg hjemme
 2. God hygiene
 3. Redusert kontakt mellom personer, og hold minst 1 meter avstand til de du ikke bor med

Les mer på FHIs nettsider.

Tjenestereiser

Nasjonale myndigheter har innført strenge restriksjoner for alle innbyggerne i Norge for å hindre smittespredning.
Tjenestereiser skal ikke forekomme i UNN med mindre det er godkjent av klinikk-/senterleder.

Pensjonister og arbeid

Jeg er alderspensjonist. Kan jeg jobbe mer enn 20 % stilling uten at det blir avkorting i pensjonen?

Regjeringen har som et krisetiltak foreslått at inntekt fra frivillig eller beordret arbeid i offentlig helsetjeneste eller hos private som i henhold til lov eller avtale tilbyr helsetjenester til befolkningen, likevel ikke skal medføre avkorting eller bortfall av pensjon.

Pensjonister som engasjeres som følge av koronautbruddet har rett til den lønnen som følger av overenskomsten. De er ikke ansatt på særskilte pensjonistvilkår, og vil ikke få avkortning eller bortfall av pensjonen i denne perioden.   

De nye reglene trer i kraft straks Stortinget har vedtatt dem, og vil da få virkning for alle pensjonister som utfører arbeid i forbindelse med virusutbruddet (også arbeid utført før ikrafttredelsen). Reglene vil gjelde frem til 1. november.

Jeg er pensjonist, kan jeg bli beordret til tjeneste? 

Det kan bli aktuelt å mobilisere alderspensjonister. For å møte et slikt bemanningsbehov, legger regjeringen til rette for at det kan rekrutteres kvalifisert personell gjennom frivillig mobilisering. Dersom situasjonen tilsier det, kan det være aktuelt for myndighetene å beordre kvalifisert personell til tjeneste.

Yrkesskadeerstatning

Koronasmitte er nå inne på lista over sykdommer som kan gi rett til yrkesskadeerstatning. Les mer i pressemelding på regjeringen.no

 

Personal: Ledere

Frivillig omdisponering av ansatte

Bakgrunn og formål

Noen deler av UNN trenger nå tilførsel av personell, mens andre deler av virksomheten har ansatte med ledig kapasitet eller oppgaver og ansvar som kan prioriteres bort den ekstraordinære situasjonen vi nå står i. Formålet med denne informasjonen er å gi ledere i UNN kunnskap om mulighet for omdisponering, og tips til hvordan dere skal gå frem. God og tett dialog mellom leder og ansatte er særdeles viktig i denne situasjonen.

Omdisponering

Å omdisponere personell internt i foretaket er en mulighet ved snarlig behov for tilgjengelig arbeidskraft i forbindelse med ulike beredskapssituasjoner, og også situasjonen vi står i nå. Behovet for omdisponering skal drøftes med tillitsvalgte, og den enkelte må informeres i så god tid som mulig. Omdisponering kan iverksettes i kraft av arbeidsgivers styringsrett, ut fra en fortolkning av rammene for den enkeltes arbeidsforhold.   

I arbeidsavtalene i UNN er det forsøkt inntatt formuleringer som sikrer en videst mulig adgang til styring fra arbeidsgiver mht. at arbeidstaker kan omdisponeres når det gjelder arbeidssted, arbeidsoppgaver og ansvarsområde når hensynet til driftsmessige forhold tilsier det. Dere bør se på arbeidsavtalene til aktuelle arbeidstakere og vurdere hvilke rammer den gir for omdisponering.

Det må ved omdisponeringer tas nødvendig hensyn til den enkeltes fagkompetanse, forutsetninger og individuelle forhold, herunder supplert med behovet for opplæring/innføring i arbeidsoppgaver. I det enkelte tilfelle, må omfanget av arbeidsoppgaver som arbeidstaker kan omdisponeres til, avgjøres skjønnsmessig og konkret.

Omdisponering og styringsrett i ekstraordinære tilfeller

Ved ekstraordinære tilfeller er det dessuten alminnelig antatt i juridisk teori at arbeidsgivers styringsrett vil utvides, både mht. arbeidstidens lengde og arbeidets innhold. Jo mer ekstraordinær situasjonen er, desto mer utvidelse vil aksepteres. Det vil si at arbeidstakere kan bli pålagt å utføre arbeidsoppgaver som vanligvis ligger utenfor det som normalt anses å følge av arbeidsavtalen. Dette betinger i så fall situasjoner som vanskelig kan forutses av arbeidsgiver og ikke er av for lang varighet.   

Endrede oppgaver vs. omdisponering

Mange arbeidstakere vil få endrede oppgaver under Korona-perioden, men slik at det likevel er innenfor det en kan forvente i arbeidsforholdet. For eksempel mener UNN det er innenfor dersom en sykepleier på en poliklinikk på UNN i Breivika går inn i arbeid som sykepleier på et annet sted i Breivika. Det vil også være innenfor om en rådgiver i stab som har hatt ett ansvarsområde må løse oppgaver innenfor et beslektet arbeidsfelt. Det vil i disse tilfellene ikke være snakk om omdisponering som må drøftes. Vi ønsker likevel at dere er i dialog og trygger den ansatte på de nye oppgavene.   

Eksempel på omdisponeringer kan være en rådgiver i stab med bakgrunn som sykepleier skal arbeide som sykepleier, eller en helsesekretær som må bidra med kostvertoppgaver på en enhet. Dette vil være en omdisponering som den enkelte skal informeres om i god tid, som skal drøftes med de tillitsvalgte og hvor man må se på kompetanse og opplæringsbehov. Vi ønsker i første omgang at dere kaller inn arbeidstakere som kan omdisponeres til samtale og forsøker å få til en frivillig omdisponering.

Opplæring

Leder som avgir/omdisponerer skal sikre at ansatte får forsvarlig opplæring i prosedyrer og retningslinjer i den stillingen den ansatte omdisponeres til.   

Avlønning

Ansatte som omdisponeres beholder sin opprinnelige lønn. Dersom ansatte i dagstillinger går over i turnus så gis tillegg iht. gjeldende overenskomst.

Personalansvar

Leder på sted som den ansatte omdisponeres til får personalansvar i perioden omdisponeringen gjelder.   

Praktisk tilnærming steg for steg

1. Kartlegge
Vi kan komme til å trenge mange nå, så det vi ønsker at dere gjør nå er å vurdere om du som leder har noen arbeidstakere som kan omdisponeres fordi dere har ledig kapasitet. Dersom vi ikke får utnyttet alt personell i UNN nå og noen sitter uten arbeid kan det være at vi må vurdere permitteringer. Det er derfor viktig at dere utnytter personellressursene på en god måte. Vi tror at de fleste medarbeidere vil være fleksible i den tiden vi står i.

2. Gjennomføre samtale med den ansatte som evt. skal omdisponeres
Når du har kartlagt situasjonen ber vi om at du kontakter den ansatte du vurderer kan omdisponeres og undersøke om den ansatte er villig til å la seg omdisponere. Det er viktig med god informasjon både om hva omdisponering innebærer og i overgangen til nytt arbeid.   

3. Rapportere
Klinikken rapporterer samlet via sin kontaktperson om hvem som lar seg omdisponere.    

Smitteverntiltak ved ansettelse av vikarer fra Schengen og EØS-området

Følgende smitteverntiltak skal gjennomføres ved ansettelse av tilreisende vikarer fra alle land i Schengen og EØS-området (Docmap RL8255).

1. Kartlegging

Like før ankomst til landet skal leder kartlegge eventuelle risikofaktorer hos helsearbeideren per telefon. Dette skal gjentas ved ankomst. Hvis helsearbeideren svarer ja på ett eller flere av spørsmålene, skal vedkommende ikke starte i jobb på UNN:

Spørsmål for å kartlegge sykdomsrisiko
​Har du i løpet av de siste 10 dagene...​Ja​Nei
- vært i kontakt med en eller flere som er bekreftet smittet med covid-19 uten å ha brukt anbefalt beskyttelsesutstyr?  
​- fått tydelig endret smaks- og luktesans?  
​- fått feber over 38 grader, som har vart lenger enn et døgn?  
​- fått hoste som oppsto raskt eller fått en forverring av en kronisk hoste?  
​- fått to eller flere slike symptomer samtidig: Muskelverk, sår hals, rennende nese, hodepine, følelse av å være syk, økende tungpust, magesmerter?  

2. Testing

NB: Gjelder ikke vikarer fra Island, Finland, Åland, Danmark, Grønland og Færøyene. Disse skal kartlegges før de kommer, men er unntatt karanteneplikt, og trenger heller ikke å testes så lenge de er symptomfrie:

Hvis helsearbeideren svarer nei på alle spørsmålene, skal vedkommende testes så snart som mulig etter ankomst til Norge, og avvente negativt prøvesvar før oppstart i jobb. Dersom første test er negativ, kan personen starte i jobb, men må fortsatt være i karantene på fritiden.

Helsearbeidere skal testes på nytt 5 dager etter ankomst til Norge. Det skal være minimum 48 timer mellom de to testene.

Den ansatte vil motta negativt prøvesvar fra Bedriftshelsetjenesten (BHT), og skal deretter informere sin leder om dette. Lederen skal dokumentere prøveresultatet i egen mappe i Elements, med disse formuleringene:

«Den ansatte er testet for SARS-CoV-2 og har mottatt negativt prøvesvar ________ (dato).
Den ansatte er testet på nytt 5 dager etter ankomst til Norge, og minimum 48 timer etter første test. Negativt prøvesvar er mottatt ________ (dato)»

3. Andre smitteverntiltak og selvmonitorering

Ved ansettelse må leder sikre at helsearbeideren:   

 • Får opplæring i smittevernprosedyrer og informasjon om covid-19 regelverk, inkludert karanteneplikt på fritiden
 • Holder avstand til kolleger og andre   
 • Får anledning til å arbeide på en slik måte at nærkontakt med kolleger og andre begrenses
 • Er ekstra påpasselig med hoste- og håndhygiene

Etter ankomst i Norge skal helsearbeideren følge med på sin egen helsetilstand (selvmonitorere) to ganger daglig i 10 dager, og loggføre resultatene i dette skjemaet:

Logg for vurdering av egen helse i 10 dager
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​Kryss av for hver gang du har sjekket deg for symptomer på luftveisinfeksjon og om du føler deg syk ​
​Dag 1​Dag 2​Dag 3Dag 4​Dag 5Dag 6​ Dag 7​Dag 8Dag 9​​Dag 10
​Morgen 
​Kveld

Selvmonitorering og karanteneplikt på fritiden varer inntil negativt prøvesvar på test nr. 2 foreligger.

Ofte stilte spørsmål fra utenlandske vikarer som ikke kommer fra byrå

Norge har iverksatt omfattende tiltak for å hindre spredning av koronaviruset, og dette vil kunne få betydning for vikarer fra de andre nordiske landene. Under er svar på ofte stilte spørsmål fra vikarer utenom bemanningsbyrå.

- Blir jeg satt i karantene hvis jeg kommer til Norge?

De nasjonale retningslinjene sier at tilreisende fra utlandet får karantene i 10 dager fra ankomst til Norge og dermed må holde seg borte fra jobb.

Det er imidlertid åpnet for at det kan gjøres unntak for enkelte land. Vikarer som er bosatt i og ankommer fra Island, Finland, Åland, Danmark, Grønland og Færøyene er unntatt karantene og kan jobbe. Personer som er bosatt i og ankommer fra øvrige områder i Schengen og EØS kan unntas fra karanteneplikt ved negative tester på SARS-CoV-2.

Før du eventuelt kommer til Norge er det viktig at du kontakter din nærmeste leder, slik at arbeidsgiver (kliinikksjef) kan vurdere om du skal gis unntak fra karantenereglene. Dersom unntak gis skal «Smitteverntiltak ved ansettelse av vikarer fra Schengen og EØS-området» følges.

- Vil jeg få lønn i henhold til avtalte vakter hvis arbeidsgiver ber meg om å ikke møte likevel?

Hvis arbeidsgiver ber deg om å ikke møte til den avtalte arbeidsperioden, vil arbeidsgiver som utgangspunkt være forpliktet til å betale deg lønn for de avtalte vaktene i tråd med kontrakten din. 

Arbeidsgiver har inngått en bindende avtale med deg om vikariat for en bestemt periode. Arbeidsavtalen innebærer en arbeidsplikt for deg og en lønnsplikt for arbeidsgiver. Midlertidige arbeidsavtaler opphører som utgangspunkt ved det avtale tidsrommets utløp. Hvis arbeidsgiver skal bli fri for sin lønnsplikt må arbeidsforholdet bringes til opphør, og da vil lovens alminnelige regler om opphør være gjeldende.

- Vil jeg få refundert utgifter for allerede bestilte reiser hvis arbeidsgiver avbestiller vikariatet?

Hvis arbeidsgiver må terminere allerede avtalte vikarer, kan dette medføre at arbeidstaker har utgifter i forbindelse med allerede bestilte reiser til Norge.

Vi ber om at vikarer som må avbestille reisen til Norge, først søker om refusjon fra forsikringsselskap. Dersom det ikke lykkes, eller at bare deler av beløpet dekkes, vil UNN refundere resterende utgifter knyttet til allerede bestilte reiser i forbindelse med vikariat på UNN.

- Får jeg lønn hvis jeg blir syk eller satt i karantene under opphold i Norge? 

Sykepenger ytes til den som er arbeidsufør på grunn av en funksjonsnedsettelse som klart skyldes sykdom eller skade. Ansatte som blir syke på grunn av koronaviruset har dermed krav på sykepenger. Ansatte som helsemyndighetene har pålagt karantene, kan også ha rett til sykepenger dersom karantenen innebærer at de ikke kan jobbe.

Man må ha opptjent rettigheter til sykepenger i Norge. For å ha rett til sykepenger etter folketrygdloven § 8-18, må man ha vært ansatt i minimum 4 uker og ha tiltrådt stillingen. Unntak foreligger når man kommer direkte fra annen arbeidsgiver, og har opptjent rettigheter derfra.

Dersom ansatte er pålagt karantene fra helsemyndigheter, kan egenmelding brukes så langt det er mulig før man kontakter lege. For å benytte egenmelding må du ha opparbeidet deg rett til å bruke egenmelding. Egenmelding kan benyttes når arbeidstakeren har vært ansatt hos sin arbeidsgiver i minimum 2 måneder, jf. folketrygdloven § 8-24.

Dersom arbeidstaker isolerer seg frivillig, uten at dette skjer etter dialog med lege eller er i henhold til helsemyndighetenes karantenepålegg, vil det ikke foreligge rett på sykepenger/egenmelding.
Sykepenger og egenmelding regnes i henhold til oppsatte vakter.

Utenlandske arbeidstakere har mulighet til å søke NAV om fritak for trygdeavgift i Norge. Dette gjøres på skjema A1. Når du ikke er medlem av folketrygden har du ingen rettigheter etter folketrygdloven. Da har du ikke mulighet til å benytte egenmelding / sykemelding, dvs. at arbeidsgiver ikke betaler deg lønn ved sykdom. Den som har søkt om fritak bes opplyse arbeidsgiver om dette ved fravær. Selve skjemaet kan noen ganger komme sent til arbeidsgiver. Skjemaet lagres på personalmappen til den ansatte i Elements.

- Hvis jeg blir satt i karantene under oppholdet i Norge, vil jeg få dekket bolig frem til jeg kan reise hjem?

Dersom det er avtalt at du skal ha bolig gjennom arbeidsgiver, vil arbeidsgiver tilstrebe at du får benytte boligen dersom du blir satt i karantene eller isolasjon ut over avtaleperioden.

Hvis du frivillig oppholder deg i Norge etter avtaleperioden, dekker ikke arbeidsgiver utgifter til opphold dersom du blir satt i karantene.

Det gjøres oppmerksom på at mange forhold er usikre om dagen. Vi tar forbehold om at rettstilstanden endrer seg.  Informasjonen over er derfor basert på det vi mener er riktig per nå.

Behov for beredskapsordning – hjemmevakt

Beredskapstjeneste for helsepersonell som fra før ikke inngår i en beredskaps-/hjemmevaktordning.

I tilfelle det oppstår definerte situasjoner eller behov for personell utenfor alminnelig planlagt arbeidstid, kan det etableres en beredskapsordning/hjemmevaktsordning. Les mer om dette i Personalhåndboka

Ta kontakt med lederstøtte- og organisasjonsutvikling ved Anne-Lise Kjelkvik eller Lisbeth Tollefsen på e-post ved behov for veiledning. 

Ferieplanlegging 2020

 

Smittevern og testing

E-læring for helsepersonell 

Det er laget en rekke digitale læringsressurser i forbindelse med koronasituasjonen, og som ansatt i Helse Nord kan du ha fått tildelt nye kompetanseplaner med disse ressursene.

Du må være innlogget i Kompetansemodulen i Personalportalen for å få tilgang til dine kompetanseplaner. Du må også være innlogget på Campus for å få tilgang til digitale kurs og læringsressurser som er publisert der.

Bruke kompetanseplaner hjemmefra

 • Jobber du hjemmefra med Citrix VPN eller mobilt kontor-PC fra Helse Nord.
  Du logger da inn på Personalportalen med samme brukernavn og passord som når du er på jobb. Trykk på "Kompetanse og utvikling" for å gå til Kompetansemodulen.
 • Jobber du hjemmefra med privat PC? 
  Du kan logge inn på Personalportalen med samme brukernavn og passord som når du er på jobb. Du vil da få tilsendt et engangspassord (OTP) på SMS til din mobiltelefon som du også må oppgi før du kommer inn. Trykk på "Kompetanse og utvikling" for å gå til Kompetansemodulen.
 • Bruker du mobiltelefon?
  Du kan laste ned appen Dossier Helse, velge Helse Nord fra listen, og aktivere en ny bruker. Brukernavn må være ditt brukernavn på jobb med prefiks HN, og du får et midlertidig passord til din jobb-epost, så den må du ha tilgjengelig. Du kan så sette et annet passord for appen selv.

Bruke Campus hjemmefra

 • Jobber du hjemmefra med Citrix VPN eller mobilt kontor-PC fra Helse Nord? 
  Følg lenken fra intranett til Campus og du blir automatisk logget inn.
 • Jobber du hjemmefra med privat PC?
  Se veiledning: Brukerveiledning for innlogging på Campus hjemmefra.pdf
 • Bruker du mobiltelefon?
  Samme innloggingsmetode som med privat PC vil fungere, men merk at enkelte digitale kurs ikke er tilpasset mobiltelefoner.

Ny i Helse Nord på grunn av koronasituasjonen?

Hvis du har blitt mobilisert til å jobbe i et helseforetak i Helse Nord pga koronapandemien vil du ha fått tildelt kompetanseplaner med nødvendig opplæring.

Hvis det haster kan du starte på opplæringen før du har begynt i jobben ved å gjennomføre en hasteregistrering på vår læringsplattform Campus.

Følg ellers anvisninger fra det foretaket du kommer til å jobbe i.

Nasjonal nettside for erfaringsdeling (e-læring, podcast, scenarier m.m.)

SAFER (Stiftelsen Stavanger Acute Medicine Foundation for Education and Research) har opprettet en side hvor helsepersonell deler metoder og erfaringer til hjelp med simulering og forbedringer i prosedyrer og prosesser for å best mulig kunne ta i mot og ivareta pasienter med COVID-19 smitte på sykehusene.

Tiltak og scenarier deles på denne nettsiden (safer.net) 

Smittevern - påkledning og avkledning ved påvist smitte covid-19

   
      

Det folk lurer på om munnbind

 

Smittevern - kunnskapsbygging og opplæring

Gode smittevernrutiner har helsearbeidere i UNN hele året. I situasjonen vi nå står i, ønsker vi at alle skal repetere grunnleggende kunnskap om smittevern. Alle ansatte har derfor fått en ekstra kompetanseplan om dette i kompetansemodulen.

Trykk her for å ta kursene

Når skal jeg holde meg borte fra jobb?

 • Hvis du er syk
 • Hvis du har vært i nærkontakt med bekreftet syk med covid-19 og havner i kategorien «husstandsmedlemmer og tilsvarende nære kontakter». Kontakt din leder for avklaring.
 • Hvis du har reist utenlands har du innreisekarantene i 10 dager fra hjemkomst, uansett om du har symptomer eller ikke. Fra 15.juni kan man reise til og fra områder i Norden med tilstrekkelig lav smitteforekomst uten innreisekarantene.  Disse rådene kan endre seg raskt, se alltid FHI reiseråd  
 • Hvis du fortsatt er usikker på om karantene gjelder deg, kontakt din leder
 • Til ledere: Det er utviklet et skjema (RL7868 ) som kan hjelpe deg å vurdere om ansatte kan komme på jobb eller må holde seg hjemme. Skjemaet ligger på intranett. Hvis du har spørsmål om vurdering av dine ansatte, kontakt Smittevernsenteret på e-post smittevern@unn.no  eller telefon til  77 66 94 50  mellom 08.00 og 15.00 på hverdager.

Pollenallergi eller covid-19? Kan jeg gå på jobb?

Les hele artikkelen

Testing av ansatte

Hva er de generelle retningslinjene for når jeg skal testes?

Svar: Smittevernsenteret ved UNN har utarbeidet en prosedyre som ligger i DocMap, RL7868, som gir retningslinjer for testing av UNN-ansatte. Ansatte og ledere skal bruke denne prosedyren for avklaring av testing. RL7868 oppdateres jevnlig. Ta eventuelt kontakt med din leder hvis du har spørsmål og ikke finner svar i prosedyren.            

Testing i Tromsø

Prøvetaking for ansatte foregår ved A-fløya, vis-a-vis helikopterbasen i blå konteiner.

Åpningstider
Mandag 08.30 - 10.30. NB: Tiden fra 08.30 til 09.00 er forbeholdt nye utenlandske vikarer. Disse må møte kl. 08.30.
Øvrige hverdager 10.00 - 12.00.

Meld deg på testing digitalt med dette skjemaet (virker ikke med browseren Internet Explorer). Registreringen gjør det lettere å tilpasse bemanning av prøvemottaket, og unngå lange køer. Husk å ta med UNN ID-kort. NB: Barn av ansatte skal ikke testes ved UNN, men av kommunal testenhet.

Testing i Narvik

Testenheten ved UNN Narvik er avviklet fra og med 8. juni. Liten smittespredning i samfunnet og lav pågang til testing ved UNN Narvik, gjør at testing nå kan ivaretas av Narvik kommunes bedriftshelsetjeneste. Hvis du vil teste deg, ta kontakt på telefonnummer 76 96 90 90.

 • For testing samme dag, ring mellom 09.00 – 11.00
 • For testing påfølgende testdag, ring etter 11.00

Testing foregår i Havnegata 2 (lokalene til Narvik Bedriftshelsetjeneste).

Negativt prøvesvar får du av koronakontoret i kommunen. Du har selv ansvar for å informere nærmeste leder.
Positivt prøvesvar får du av nærmeste leder.

Testing i Harstad

Hvis du har spørsmål om testing eller skal avtale tid for testing, ring 77 01 58 14 før du kommer til prøvetaking. 

Telefonen er åpen tirsdag og torsdag kl 08.00 - 10.00. Testing utføres også på disse dagene. Du får tidspunkt for oppmøte når du ringer.

Testingen foregår i brakke på parkeringsplassen bak sykehuset, i nærheten av teltet som er satt opp ved «kjøkkeninngangen».

 

Praktisk / Teknisk / IT

Hjemmekontor

Mange jobber nå hjemmefra. På siden Brukerstøtte for hjemmekontor finner du alt du trenger å vite om Mobilt kontor, Citrix, Skype for Business, sikkerhet og epost på hjemmekontoret.  

Ikke bruk video i Skype for business

Ikke bruk "kameraknappen" eller "Start min video" hvis det ikke er helt nødvendig å vise live video. Video tar nemlig svært mye kapasitet i Skype-tjenesten, og det er fare for ustabilitet på tjenesten. NB: Dette gjelder ikke samtale med pasienter.

Mobilt kontor for ansatte i karantene eller isolasjon

Ansatte i karantene eller isolasjon kan nå få utstedt midlertidig nødsertifikat for Mobilt kontor. Det er nærmeste leder som må bestille sertifikatet. Alle som får midlertidig sertifikat må huske å følge instruksjonene de har mottatt fra kortutsteder, og oppsøke kortutsteder straks de er tilbake i jobb, for å skaffe permanent sertifikat. 

Disse kan få nødsertifikat for Mobilt kontor
Ansatte i karantene eller isolasjon som:

 • ikke kan møte opp på UNN for å få permanent sertifikat til Mobilt kontor
 • ikke får logget seg på, og ikke har sertifikat for Mobilt kontor på sitt ID-kort
 • ikke får logget seg på fordi sertifikatet ikke fungerer
 • har fått utstyr for Mobilt kontor og er i en av kategoriene over

Disse trenger ikke nødsertifikat

 • Ansatte med Citrix-løsning
 • Ansatte som ikke er i karantene eller isolasjon
 • Ansatte med fungerende pålogging på hjemmekontor

Bestilling av nødsertifikat
Nærmeste leder sender bestilling til jonny.svendsen@unn.no. Bestillingen må inneholde følgende opplysninger: 

 • Den ansattes brukernavn i AD (det som brukes til daglig pålogging)
 • Den ansattes fulle navn
 • Den ansattes mobilnummer (samme som er registrert i portalen)
 • Leveringsadresse (kan være annet enn hjemmeadresse dersom noen skal bringe kortet til den ansatte). 
Når bestillingen er mottatt, utstedes et kort med midlertidig sertifikat for Mobilt kontor. Kortet sendes eller leveres til leveringsadressen sammen med instrukser for videre framgangsmåte. 

Når deaktiveres midlertidige sertifikat?

 • Når koronasituasjonen opphører
 • Når du er tilbake på jobb og får permanent sertifikat
 • Dersom instruksjonene for midlertidig sertifikat ikke følges. 

Overnatting for ansatte ved UNN Tromsø

Pingvinhotellet UNN Tromsø tilbyr overnatting til ansatte som jobber ekstraordinært i den pågående koronasituasjonen.

Tilbudet gjelder ansatte som trenger overnatting i forbindelse med vakter, enten på grunn av stor arbeidsbelastning, eller fordi de bor langt unna jobb. Hensikten er å lette situasjonen for de som jobber hardest i denne tiden.

Hotellet tilbyr overnatting som inkluderer frokost, middag og kveldsmat i restaurantens åpningstider. Hotellet har avsatt en egen etasje for ansatte, og måltider er tilrettelagt med tanke på smitteverntiltak.

Hvis dette er aktuelt for deg eller noen i din avdeling, må leder sende e-post til Pingvinhotellet for booking av rom: booking.pingvinhotellet@unn.no

Hotellet trenger navn og mobilnummer til den ansatte som skal bo på hotellet, og hvilken avdeling vedkommende jobber på. 
Det vil ikke være noen kostnad til avdelingene siden dette er et korona-tiltak.

Inngang for ansatte i Breivika

I Tromsø kan ansatte gå ut hovedinngangen i A-fløya hele døgnet via en sidedør i hovedinngangen. Følg skiltingen på stedet.

Parkeringsavgift for ansatte gjeninnføres fra 15. juni

Fra 15. juni må UNN-ansatte igjen betale for å parkere. Dette gjelder både Tromsø, Harstad og Narvik. Samtidig opphører avtalene om parkering ved Breivikahallen, P11 sør for tannbygget, SIVA/Forskningsparken og Campus Breivika (MH2) i Tromsø. Avtalen om gratis parkering ved Heggen videregående skole i Harstad er allerede avsluttet.

Dette betyr at parkeringsreglementet for ansatte fra 15. juni klokka 00.01 er tilbake slik det var før koronautbruddet. 

 • De som har fasttrekk trenger ikke gjøre noe. Alle som betaler per dag på automat må betale fra 15. juni.
 • De som ikke har parkeringstillatelse som UNN-ansatt, månedstrekkskort eller grønnkort, må skaffe seg dette på ansatteservice innen 14. juni.
 • Fra 1. august starter parkeringstrekket igjen for alle som har fast trekk hver måned. Da vil alle ha fått kompensert for trekket som ble gjort for perioden 15. mars - 30. april.
 • De som allerede har betalt avgift for perioden 15. mars - 30. april får dette tilbakebetalt ved lønnsutbetaling for juni måned (noen fikk det allerede i mai). Det tilbakebetales et beløp tilsvarende en måned. Deretter blir det ikke noe trekk for de med fasttrekk for perioden 15. juni - 30. juni. Da har alle fått kompensert for totalt 1,5 måned, som er det som er for mye innbetalt.
Gjeninnføringa av parkeringsavgift er bestemt av ledelsen ved UNN, med bakgrunn i den generelle smittesituasjonen i området. Ferieavvikling og det faktum at mange går/sykler til jobb i sommerhalvåret gjør at belastninga både på parkeringsplasser og kollektivtransport vil være mindre enn om vinteren.

Alle som har mulighet til å bruke bein/sykkel, oppfordres til å gjøre det.

Frivillighetstjenesten utgår inntil videre

På grunn av situasjonen rundt koronasmitten stoppes all bruk av frivillige i UNN, inkludert Vardesenteret som drives i samarbeid med Kreftforeningen.

Dette gjøres for å minimere sjansen for smitte i hele UNN, og beslutningen er forankret i Pandemiutvalget.

Det er besøksforbud i sykehusene, og det er nå bare ansatte, pasienter og et begrenset antall pårørende som skal oppholde seg i UNN.

Vardesentret er stengt inntil videre.
 

Annet

Slik påvirkes forsknings- og innovasjonsprosjekter av koronasituasjonen

Har du et pågående forsknings- eller innovasjonsprosjekt finansiert av Helse Nord RHF? Det pågående utbruddet av koronavirus vil gi ringvirkninger for forskningen ved våre helseforetak.

Hele saken på helse-nord

Ingen gebyr for "ikke møtt" under pandemien

Det er utarbeidet en forskrift som midlertidig stanser bruken av gebyr for "ikke møtt" ved time på sykehuset. Det skal dermed ikke utstedes gebyr til pasienter som ikke møter til time. Pasienter oppfordres til å møte til time, og skal på vanligvis ta kontakt på forhånd, dersom de ikke kan møte.

Forskriften

Fant du det du lette etter?