Fostermedisinsk undersøkelse under Covid-19 pandemien

På bakgrunn av Covid-19 pandemien har vi satt opp en prioritering for å ha muligheten til å begrense antall fostermedisinske undersøkelser ved Kvinneklinikken, Universitetssykehuset Nord - Norge HF (UNN).

Disse tiltak vil effektueres etterhvert som vi ser at kapasiteten hos oss krever det. Dere vil derfor oppleve at vi i økende omfang vil avvise henvisninger. Vi erfarer allerede nå at reiserestriksjoner gjør at noen pasienter ikke kommer seg til UNN, Tromsø. Samtidig ønsker vi på bakgrunn av smitterisiko å minimere antall konsultasjoner med oppmøte på sykehuset.

 Vi vil vurdere henvisningene og gi tilbakemelding med forslag til alternative løsninger der vi ikke har mulighet til å se pasienten ved UNN. Dette vil i noen tilfelle bety at gynekologer og ultralydjordmødre lokalt vil være de som foretar undersøkelse og vurdering av pasienten.

Temaer:

  • Pasienter som til enhver tid vil få tilbud om undersøkelse av fostermedisiner på UNN
  • Håndtering av pasienter med rett til KUB
  • Rutineultralyd

Andre pasienter med behov for fostermedisinsk vurdering vil bli vurdert ut ifra indikasjon og kapasitet hos oss.

Det er viktig å informere pasientene om at de før konsultasjonen holder seg oppdatert om de gjeldende restriksjoner i forhold til undersøkelse ved UNN

I henvisningen er det viktig at kontaktinformasjon til pasient og henviser kommer klart fram i tilfelle vi trenger ytterligere informasjon, eller ved endring av tidspunkt for konsultasjonen.

Pasienter som vil få tilbud om undersøkelse av fostermedisiner på UNN

Undersøkelse av pasienter med betydelig økt risiko for sykdom hos foster vil prioriteres og få tilbud om undersøkelse som tidligere. Vi følger dagens ordinære retningslinjer for disse.

Dette gjelder for eksempel:

  • Gravide der det er påvist eller det er mistanke om avvik hos fosteret ved ultralyd
  • Gravide med erytrocytt allo-immunisering
  • Gravide med mistanke om abnorm invasiv placenta
  • Gravide som selv eller/og partner har høy risiko for å få et barn med alvorlig sykdom, for eksempel på grunn av bekreftet arvelig sykdom

Ved komplikasjoner i høyrisiko svangerskap henvises den gravide til fostermedisinsk undersøkelse i henhold til Veileder i Fødselshjelp. Eksempel tvillinger og svangerskap med mistanke om vekstproblemer hos fosteret.

Håndtering av pasienter med rett til KUB

Tilbudet til gravide som vanligvis har tilbud om KUB (kombinert ultralyd og blodprøve) for risiko vurdering for kromosomavvik vil bli endret og endringen trer i kraft etter påske. Vi har fått tillatelse av Helsedirektoratet til å tilby NIPT som en primærtest i forbindelse med rutineultralyd. Derfor endrer vi tilbudet i «KUB gruppen» slik at de får tilbud om KUB eller rutineultralyd kombinert med NIPT. Rutineultralyden gjøres lokalt av personale som vanligvis gjør rutineultralyd og har kompetanse til dette. Og i tilfelle pasienten velger denne løsningen vil NIPT bli tatt samme sted som det gjøres rutineultralyd.

Henvisere henviser på vanlig måte og vi vil da kontakte pasienten på telefon og informere om mulighetene.

Vi anbefaler at ultralyden gjøres i ca. uke 17 så vi har svar tidsnok til å kunne følge opp pasienten når svar foreligger. Det vil bli en begrenset gruppe av helsepersonell som vil ha muligheten til å ta NIPTprøve da disse vil få spesiell opplæring og det krever spesiell prøvetakingsutstyr. Det bemerkes at NIPT er en mye bedre metode til risikovurdering for trisomi med både større sensitivitet og færre falsk positive.  Viser til vedlegg.

Rutineultralyd

Rutineultralydundersøkelsen er en meget god og grundig ultralydundersøkelse og vil være en viktig del av svangerskapsomsorgen fremover. Det presiseres at dersom det ved rutineultralydundersøkelsen er mistanke om avvik skal hun henvises til snarlig fostermedisinsk undersøkelse.

Problemstillinger som kan avklares pr telefon vil det fortsatt være tilbud om, og vi vil i økende grad bruke telefonkonsultasjoner. Dette kan for eksempel være ettersamtaler etter tidligere kompliserte forløp, samtale om plan for kontroller i evt risikosvangerskap og lignende.
Pasienten vil kontaktes av helsesekretær per telefon eller post for slike avtaler på lik linje som ved ordinære oppmøtekonsultasjoner.

Vi vil løpende vurdere situasjonen og prioritere i forhold til kapasitet og muligheter for best mulig håndtering i denne utfordrende situasjon. Når vi endrer tilbake til vanlig tilbud vil vi gi beskjed.

Vakthavende ultralydjordmor ved Fødepoliklinikken,77 62 78 56, kan kontaktes ved spørsmål.

Vedlegg:

 Non-invasiv prenatal testing (NIPT)