HELSENORGE

Korona-tiltak godt mottatt blant UNN-ansatte

Tilbakemeldinger fra UNNs ansatte viser at siste måneders krisehåndtering langt på vei har vært vellykket, selv om det også har påført deler av organisasjonen en ekstra belastning.

mottak

Det er etablert et eget mottak for mistenkte eller bekreftede covid-19-tilfeller ved UNN Tromsø. Foto: Per-Christian Johansen

Kontinuerlig forbedring ved UNN har gjennomført en kartlegging av de endringene som ble besluttet i vår. Blant annet har knapt 2.000 ansatte bidratt med svar i en intern spørreundersøkelse som ble gjennomført i mai.

Den konkluderer blant annet med følgende:

 • Et stort flertall mener UNN-ledelsen har håndtert koronasituasjonen tilfredsstillende
 • Viktige beslutninger er tatt til rett tid
 • Krisekommunikasjonen har vært vellykket
 • Smitteverntiltak og renhold er kraftig forbedret
 • Teknologi er benyttet i større omfang til pasientkontakt
 • Økt teamarbeid, effektiv opplæring og simulering
 • Bruk av hjemmekontor
På den andre siden:

 • Det har vært økt arbeidsbelastning på enkelte yrkesgrupper
 • Manglende informasjon til pårørende
 • Manglende oppfølging ved psykisk lidelse
 • Manglende informasjon til pasienter ved utsettelse/avlysning av planlagt aktivitet

Veien videre


Publisering og videre forskning vurderes i samarbeid med Institutt for statsvitenskap, UiT. En rekke andre forskningsarbeid og evalueringer planlegges både nasjonalt og regionalt.

Resultatene i undersøkelsen har allerede vært diskutert i UNN-ledelsen, i styret og med tillitsvalgte og vernetjenesten. Den vil også tas opp i Brukerutvalget og Ungdomsrådet, i tillegg til Arbeidsmiljøutvalget (AMU) i løpet av de neste ukene. 

- Tillitsvalgte og vernetjenesten var opptatt av «å holde trykket oppe», slik at endringer som vurderes som forbedringer kan styrkes og vedvare over tid. De var spesielt opptatt av videokonsultasjoner, fleksibelt kontorsted, renhold/smittevern og at basalt utstyr er på plass. Direktørens ledergruppe fremhevet effektiv informasjonsflyt, videokonsultasjoner, samarbeid på tvers og prioritering i klinikken som gode erfaringer vi må forsterke i det videre. Løsningsorientering, åpenhet, tydelig ledelse, effektiv opplæring og simulering er også nevnt i ledergruppens behandling, forklarer Hege Andersen, leder for Kontinuerlig forbedring.

Skryt til ansatte


Her kan du lese administrerende direktør Anita Schumachers vurderinger rundt siste måneders drift ved UNN, og hennes vurderinger av endringer som er gjort.

Du kan også se videohilsen fra direktøren, der et utvalg ansatte også deler sine erfaringer med koronatiltakene ved UNN.

Kontinuerlig forbedring har også en pågående undersøkelse som retter seg mot erfaringer som pasienter og pårørende har gjort seg de siste månedene.