Utlysning av såkornsmidler for 2020

Helse Nord RHF ønsker å bidra til kvalitetsforbedring gjennom tiltak initiert av medarbeidere nær pasienten, og lyser nå ut midler til dette, med søknadsfrist 18. oktober.

​Midlene skal brukes til oppstart av forbedringsarbeid rettet mot prosesser nær pasientene.

Det kan søkes inntil kr 400 000 som en engangssum før oppstart av arbeidet. Midlene utbetales i starten av 2020, og må brukes innen utgangen av 2020.

Kriterier for tildeling av kvalitetsmidler:

Arbeidet skal:

  • Være i tråd med Helse Nords kvalitetsstrategi, samt våre verdier kvalitet, trygghet og respekt.
  • Gi nytte for ansatte og/eller pasienter og bidra til bedre pasientsikkerhet.
  • Ha utgangspunkt i et forbedringsområde i avdelingen eller helseforetaket, som er identifisert gjennom for eksempel, gjentatte avvik, uønsket variasjon, kvalitetsdata e.l.
  • Kunne implementeres som en del av daglig drift etter uttesting.
  • Være av en slik karakter at det kan ha overføringsverdi til andre enheter, avdelinger eller helseforetak.
  • Bære preg av systematisk forbedringsarbeid ved å vise til bruk av metoder for kvalitetsforbedring. Veileder med kompetanse i forbedringsarbeid skal være knyttet til arbeidet.
  • Inkludere kommunerepresentant og/eller brukerrepresentant i forbedringsarbeidet dersom det er relevant.
  • Være forankret hos egen ledelse. 

Forbedringsarbeid som kan vise til samarbeid med andre helseforetak og som kan ha regional betydning etter endt periode vil bli prioritert.

 
Vedlagte lenke skal brukes til søknaden. (Det er ikke mulig å laste opp vedlegg)
Søknadsskjema såkorn 2020

 

Hvem kan søke?

Ansatte i foretaksgruppen.
 
Regnskap, rapportering og ubrukte prosjektmidler:
Midlene må brukes innen utgangen av 2020, og er øremerket det aktuelle arbeidet.

Midler som ikke blir brukt skal tilbakeføres til Helse Nord RHF.

Etter fullført arbeid og senest innen 01.02.21, skal det leveres regnskap og rapport, med beskrivelse av hvordan arbeidet er gjennomført, resultater og hvordan arbeidet vil bli implementert i daglig drift. Rapporten skal inneholde resultatdata som viser effekt av utprøvde tiltak, og en beskrivelse av arbeidet som kan brukes til overføring til andre enheter, avdelinger eller helseforetak. Rapporten kan gjerne utformes som en ppt- presentasjon, og det oppfordres til å presentere arbeidet for egen avdeling/klinikk.
 
Rapporten sendes til postmottak@helse-nord.no , med kopi til ingvild.marie.dokmo@helse-nord.no


Kontaktperson for såkornsmidler i Helse Nord RHF: ingvild.marie.dokmo@helse-nord.no

Prosess:

Utlysning: 9. september 2019
Søknadsfrist: 18. oktober 2019
Søknadene behandles i Helse Nord RHF i november 2019.
Alle som søker vil få skriftlig tilbakemelding etter endt vurdering av søknadene. De som får midler blir kontaktet pr telefon/mail i løpet av november. Oversikt over hvem som får midler blir også offentliggjort på intranett.


 

Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)