HELSENORGE

Trenger du påfyll i forbedringskompetanse?

Kontinuerlig forbedring er en strategisk langsiktig satsning der målet er at «Dette skal være måten vi gjør ting på, ikke noe som kommer i tillegg, og da må vi utvikle gjennomgående system og kultur for kontinuerlig forbedring. 

Kompetansetrappa
De viktigste driverne for å lykkes er ledelse og kompetanse» (Styresak 5/17).​

Trenger du påfyll i forbedringskompetanse?

UNN er i kontinuerlig forbedring. Dette er ikke noe som kommer i tillegg – det er måten vi jobber på. De ulike trinnene i kompetansestigen skal bidra til systematisk kompetanseheving innen forbedring til alle ansatte, tilpasset nivå, arbeidsoppgaver og ansvar. På veien fra ide til forbedring kan vi tilby læring, trening, støtte og inspirasjon. Ingenting kommer av seg selv!

Ansatte

Alle ansatte får tilbud om forbedringskompetanse gjennom e-læring og våre nettsider. Vi oppfordrer alle til å oppsøke nettsiden vår med gode verktøy, ideer og inspirasjon for å starte med forbedringsarbeid i UNN.
 • ​E-læring«Veien fra ide til forbedring»  E-læringen er obligatorisk for alle ansatte i UNN. Den er praktisk rettet, enkelt og intuitiv. Gjennom et om lag 15 minutters kurs vil du få innsikt i forbedringsmodellen, både i teori og praksis. Den ligger på Campus, men kan også gjennomføres via UNNs nettsider.
 • ​Forbedringspoliklinikken​ er en koordinerende tjeneste som ansatte, og gjerne også pasienter eller andre brukere av UNN, kan kontakte med innspill om forbedringer. Kunnskapen vår skal brukes til å sette personer med rett kompetanse i kontakt med hverandre for å kunne gjennomføre forbedringer best mulig. Vi vil støtte og veilede på veien fra idé til forbedring.
 • Nettsider unn.no/kf  samler en rekke verktøy i form av små filmsnutter og maler som du kan bruke i forbedringsarbeid. Vi sprer også den gode historie, med vekt på inspirasjon og smittende ideer.
 • Forbedringsutdanning ABIKO. UNN gir opplæring i forbedringsmetodikk til masterstudenter i klinisk sykepleie, ABIKO (anestesi-, barne-, intensiv-, kreft- og operasjonssykepleie.) Opplæringen dekker deler av emnet SYP-3502 Vitenskapsteori, forskningsmetoder, metodologi og forskningsetikk og skal bidra til at spesialsykepleierne bruker forbedringsmetodikk i praksis. Undervisningen er på totalt 8 timer samt oppgave.
 • Forbedringsutdanning LIS. UNN startet opp sin egen forbedringsutdanning for leger i spesialisering i 2019. Dette er obligatorisk for alle LIS i ny utdanningsordning, Læringsmål 41-43.. Det er også mulighet for andre å delta når det er kapasitet til dette. LIS bør ha en viss kunnskap om sin egen avdeling før deltakelse. Opplæringen tilbys hvert semester og er på 6 timer samt oppgave.
 • Læringsnettverk. Læringsnettverk ble vedtatt ved UNN i 2020. Der er et pedagogisk rammeverk for å spre god praksis på tvers av profesjoner, enheter og organisasjoner. Det kan bygge læringskultur og spre kunnskap om kontinuerlig forbedringsarbeid. Læringsnettverket består av 3-4 samlinger over 6-9 måneder. Det er en arbeidsform for felles problemløsning og hadde oppstart januar 2022. 

​Ledere

Endring krever kompetanse, og lederne må gå foran og støtte sine ansatte i gjennomføring av forbedringsarbeid. I tillegg til e-læring og nettressurser, får alle ledere i UNN forbedringsutdanning.
 • ​Forbedringsledelse er et 3 timers kurs som handler om hva som skal til for å lede medarbeidere som er, eller skal bli, aktive forbedringsagenter. Hvordan lede effektfullt og hvordan aktivere folks handlekraft er blant temaene på kurset. Kurset er obligatorisk for alle ledere ved UNN.
 • Forbedring​sledelse (LUP) Lederutviklingsprogrammet LUP tilbys alle nye ledere ved UNN og gjennomføres over en lengre periode i mindre team. En viktig del av dette programmet er forbedringsledelse, der vi blant annet utfordrer oss selv på å bli den beste forbedringsleder ved hjelp av en rekke sentrale forbedringsverktøy og –metodikk. Opplegget har 2 dagers varighet. Personal og organisasjonsavdelingen er ansvarlig for programmet i samarbeid med Kontinuerlig forbedring.
 • Åpenhet, omdømme- ​og forbedringsku​ltur​ (intern lenke) er en del av UNN sin obligatoriske opplæring i helse, miljø og sikkerhet, for ledere så vel som vernetjeneste og KVAM-gruppemedlemmer. Her vektlegges veien fra en reaktiv, stykkevis og delt kvalitetsforbedring i form av små prosjekter hist og her, til en proaktiv forbedringskultur der alle anser forbedring som en del av ens daglige arbeid ved sykehuset. HMS kurset er under revidering og vil i løpet av 2022 bli tilgjengelig som e-læring.

Sykehusledelsen

Ved UNN har vi tro på «å starte trappevasken ovenfra» og sørger for at våre øverste ledere får kjennskap til og trening i forbedringsmetodikk, som igjen vil bidra til at vår lederatferd understøtter forbedringsarbeidet ellers i sykehuset.
 • QI Nord Forbedringsutdanning er obligatorisk for alle klinikk- og senterledere i UNN. QI Nord går over 7 dager fordelt på 3 samlinger over et halvt års tid og gjennomføres i samarbeid med Regional enhet for klinisk pasientsikkerhet i Helse Nord (Se under).
 • Skreddersøm - Tilpassende kompetansehevingstiltak for øverste ledelse og spydspisser basert på kompetansekartlegging, egenevaluering og veiledning. 
​​​

Spydspisser

For ansatte som er forbedringsveiledere og -eksperter og som bidrar til forbedringsarbeid i egen klinikk og senter tilbys mer omfattende forbedringsutdanning, veilederutdanning og nettverk med kolleger ved UNN og på regionalt nivå.
 • QI Nord forbedringsutdanning.Regional forbedringsutdanning som gjennomføres i Bodø og Tromsø med 2 kull per år. Framtidige forbedringsagenter fra Helgeland, NLSH, UNN og Finnmarksykehuset bringer inn egne forbedringsutfordringer til kurset og jobber med disse mens de lærer seg metodikken.  Utdanningen strekker seg 7 dager fordelt på 3 samlinger over ett semester.
 • QI Nord Forbedringsveileder. Fra 2021 tilbys en regional veilederutdanning. Utdanningssted veksler mellom Bodø og Tromsø. Målgruppen er ansatte som har gjennomført QI Nord forbedringsutdanning eller tilsvarende.  Varighet 4 dager.
 • Forbedrings​nettverketer UNN sitt eget tilbud til spydspissene i forbedringsarbeid. Forbedringsnettverket er en faglig arena der ansatte med forbedringskompetanse på ulike nivå og på tvers av fag og organisatoriske grenser møtes for felles problemløsning omkring pasientnære arbeidsprosesser.. Her kan ansatte med forbedringskompetanse utveksle erfaringer, få kollegastøtte og hjelp til eget forbedringsarbeid. Nettverket møtes ca 10 ganger i året, og har 2 timers varighet​



Fant du det du lette etter?