Regional forbedringsutdanning –bli en forbedringsagent i 2020-21

Har du en forbedringside og lyst til å få høynet egen forbedringskompetanse? Nå starter den felles regionale utdanningen av forbedringsagenter i Helse Nord opp igjen.
Samling 2 og 3 for kull 1 gjennomføres høsten 2020.
Neste kull har oppstart i januar 2021.

Utdanningen QI nord gjør deg rustet til å sette i gang og lede forbedringsarbeid. Programmet er laget av Nordlandssykehuset i samarbeid med Dr. Amar Shah fra East London Foundation Trust (ELFT). NLSH «tjuvstartet» forbedringsutdanningen, men fra 2020 ble QI Nord en regional utdanning med tilbud både i Tromsø og i Bodø, og med deltakelse fra alle foretakene i regionen.

Praktisk gjennomføring
Utdanningen er praktisk orientert, og du må derfor ha et forbedringsarbeid som du skal jobbe med i opplæringsperioden. Det er en forutsetning at dette er forankret i avdelingen, at det etableres et team rundt forbedringsarbeidet og at nærmeste leder støtter arbeidet. Det skal legges til rette for at deltakeren skal være med på samlinger, Skypemøter og at det frigis tid til å arbeide med forbedringene før og mellom samlingene. Du må påregne noe studietid utenfor samlingene og arbeidstid.

QI nord består av tre samlinger (til sammen 7 dager). Med tanke på kortest reisevei er fordelingen av plasser som hovedregel lagt opp slik at UNN- og Finnmarkssykehusansatte deltar i Tromsø. Programmet har plass til totalt 48 deltakere per kull per sted.

Samlingene i Tromsø vår 2020 (Kull 1) ble forskjøvet grunnet covid-19, men arrangeres nå på følgende datoer:

  • 16. – 17. januar (2 dagers samling i møterom Linken, Tromsø)
  • 9. – 10. september (2 dagers samling i møterom Linken, Tromsø)
  • 2. – 4. desember (3 dagers samling i møterom Linken, Tromsø)

Neste kull starter opp i uke 4 i 2021 og samlingene gjennomføres deretter i uke 19 og 35. Og så planlegges nok et kull med oppstart i uke 37.

Er du interessert?
Ditt forbedringsprosjekt må la seg gjennomføre i løpet av utdanningen for å få erfaringer med bruk av metoder og verktøy. Egnede prosjekter vil være forbedring av eksisterende praksis, innføring av nye rutiner, tjenester eller behandlingsforløp, og bør spesielt vurderes opp mot satsningsområdene i foretaket. Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet og kontinuerlig.forbedring@unn.no   kan bidra i vurderingen om din forbedringside er egnet eller ikke. Vi oppfordrer dere til å sende to personer per prosjekt, og at dere sender personer som senere kan bidra aktivt inn i kvalitetsforbedring i egen klinikk/stab.

Meld din interesse til klinikk/senter-sjef via egen leder, med navn og nummer på forbedringsteamet (helst to stykker) og en kort beskrivelse av forbedringsarbeidet dere kan tenke dere å gå i gang med. Kursavgift, dagpakker og lisens for QI Life dekkes av Helse Nord. Reisekostnader og overnatting må dekkes av den enkelte klinikk/stab.

Søknadsprosessen vil koordineres gjennom klinikk- og sentersjefer over sommeren. Ta kontakt med din leder om du er interessert og begynn planleggingen allerede nå.

Fant du det du lette etter?