Tverrfaglig, gruppebasert behandling av pasienter med kroniske smerter

Kronisk smerte representerer et betydelig samfunnsproblem. Der er imidlertid ikke avklart om ressurskrevende, tverrfaglige behandlingsprogram er mer effektive enn enklere intervensjoner. Vi vil sammenligne pasienter som etter en tverrfaglig vurdering enten gjennomgår et pedagogisk-psykologisk gruppetilbud eller oppfølging i primærhelsetjenesten.

Om studien

Formålet er å undersøke effekten av et tverrfaglig gruppebasert tilbud. Smerteavdelingen ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) står ansvarlig for forskningsstudien. Studien innebærer deltakelse i et gruppebasert kurs i Aksept- og forpliktelsesterapi (ACT). Kurset strekker seg over 11-12 uker og innebærer 3 samlinger som går over 3 dager. Gruppen består av 8 pasienter og 2 kursledere med ulik helsefaglig fagbakgrunn.

I studien vil vi innhente og registrere helseopplysninger gjennom spørreskjema og fra din journal på UNN. Det er kun journalopplysninger med relevans for smerteproblematikken som innhentes. Via internett vil du få tilgang til elektronisk spørreskjema for utfylling før behandling og etter behandling.

Hvem kan delta?

Du kan delta etter at du er henvist til og vurdert ved Smerteavdelingen for en langvarig smertetilstand.

Hva innebærer studien?

Aksept- og forpliktelsesterapi (ACT). Dette er en nyere form for kognitiv terapi. Du lærer hvordan tanker, følelser og atferd påvirker smerteopplevelsen og øver sammen med instruktørene på hvordan du forholder deg til smerter, tanker og følelser. Oppmerksomhetstrening inngår også som et sentralt element, og vi integrerer bevegelser etter psykomotoriske prinsipper i vårt ACT program.


ACT gruppetilbudet krever egeninnsats og at du er villig til å praktisere øvelser i perioden mellom samlingene.

Vær oppmerksom

Fordeler: Studien innebærer en grundig kartlegging av pasientene og evaluering av behandlingen.

Ulemper: For deg vil deltagelse i studien innebære å fylle ut spørreskjemaer som noen kan oppleve belastende.

Relevant sentral informasjon:

https://helseforskning.etikkom.no/prosjekterirek/prosjektregister/prosjekt?p_document_id=406838&p_parent_id=418360&_ikbLanguageCode=us

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02658474

Kontaktinformasjon

Prosjektleder professor Gunnvald Kvarstein ved UNN 07766 eller overlege Lena Danielsson 07766.

Fant du det du lette etter?