HELSENORGE

Hvor er UNN i 2038?

Flere videokonsultasjoner, persontilpasset medisin, kunstig intelligens, tøffere prioriteringer og mer spesialistbehandling i pasientenes hjem. Er dette utviklingstrekkene Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) skal satse på når fremtidens helsetjeneste til nordnorske pasienter nå skal formes? 

UNN har vært dyktige på bruk av robotkirurgi de siste årene. Men den teknologiske utviklingen vil fortsette de neste 15 årene. H

UNN har vært dyktige på bruk av robotkirurgi de siste årene. Men den teknologiske utviklingen vil fortsette de neste 15 årene. Hvordan skal UNN rigge seg for dette? Foto: Per-Christian Johansen

Arbeidet med å tråkke løypa frem mot 2038 er i gang. Det neste halvåret skal en ny utviklingsplan for UNN (2022-2038) jobbes frem. Arbeidet ledes av forsknings- og utdanningssjef Einar Bugge.

Har du innspill eller spørsmål til arbeidet med UNNs nye utviklingsplan for den neste 15-årsperioden? Send oss en henvendelse på e-post innen 31. mai (utvidet fra 15. mars)

utviklingsplan2038@unn.no

(Det er også mulig å gi innspill når forslag til plan legges ut på høring i løpet av sommeren).

Det er et omfattende, men spennende arbeid vi nå er i gang med. Som universitetssykehus må vi være ambisiøse på pasientenes vegne. Vi må vurdere hva som kreves for å gi nordnorske pasienter et forsvarlig og godt helsetilbud de neste 15 årene. Dette innebærer også en plan om målbevisst utvikling av UNN som universitets- og regionssykehus i Helse Nord, sier Einar Bugge.

​Aktuelle vurderinger i arbeidet kan være:

  • ​Hvilke nye behandlingsmuligheter vil prege de neste 10-15 årene, og hva må til for at UNN skal levere disse behandlingene minst like godt som andre universitetssykehus?
  • Hvilke muligheter vil ny teknologi gi frem mot 2038, og hvordan må UNN prioritere - innenfor stramme rammer - for å ha råd til å delta i denne utviklingen?
 - Både medisinske og teknologiske muligheter øker i raskt tempo, og vi må planlegge og arbeide godt og langsiktig for å utnytte ressursene og mulighetene til det ytterste dersom vi skal fylle vår rolle så godt som vi ønsker i fremtiden sier Einar Bugge.

Flere arbeidsgrupper


Oppdraget med ny utviklingsplan er gitt av Helse Nord. Tilsvarende oppdrag er gitt de andre helseforetakene i landsdelen, og Helse Nord RHF skal deretter oppdatere den regionale utviklingsplanen, basert på de lokale utviklingsplanene.

Det er behov for økt rekruttering av intensivsykepleiere for å kunne tilby forsvarlig helsehjelp i takt med en stadig eldre befo

Det er behov for økt rekruttering av intensivsykepleiere for å kunne tilby forsvarlig helsehjelp i takt med en stadig eldre befolkning. Hvordan skal UNN bli attraktive nok i dette markedet frem mot 2038? Foto: André Riise, Nettrakett

Ved UNN er det etablert en overordnet arbeidsgruppe med representanter fra ulike fagmiljøer, tillitsvalgte og vernetjenesten. I tillegg skal fem undergrupper se på konkrete områder for å kartlegge hvilke behov som vil melde seg de neste 15 årene.​

Disse områdene er:

  • ​Bemanning/kompetanse
  • Akuttmottak
  • Utvikling av tilbudet til skrøpelige eldre og pasienter med flere kroniske sykdommer
  • Utvikling av tilbudet til barn og unge
  • Utvikling av tilbudet for voksne med alvorlig psykisk sykdom og rusproblemer
​Alle arbeidsgruppene er sikret deltakelse av brukere og relevante fagmiljø og lokalisasjoner i UNN, samt ansattes organisasjoner og vernetjenesten, sier Bugge.

​Strategiske valg


I arbeidet blir det naturlig å basere seg på satsingsområdene vedtatt i UNNs overordnede strategi for 2021-25​​. Utviklingsplanen er likevel mer langsiktig, og skal i større grad beskrive fremskrivninger i behov og inkludere flere områder enn strategien gjør.

​- Planen skal i henhold til nasjonale føringer blant annet prioritere en beskrivelse av utvikling av tjenester til pasienter som trenger oppfølging fra både spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Dette planarbeidet skal være tuftet på felles planlegging og utvikling i helsefellesskapene. UNNs særskilte oppdrag i forhold til utdanning, forskning og innovasjon – samt vår rolle som regionsykehus - skal naturligvis også være en viktig del av utviklingsplanen, beskriver Einar Bugge.

​Ønsker innspill


Arbeidet med ny utviklingsplan er allerede innledet med involvering av UNNs styre, sykehusets ledergruppe og tillitsvalgte og verneombud på tampen av fjoråret. Nå legges det opp til bred involvering av egne medarbeidere, vertskommuner og øvrige samarbeidspartnere.

- Vi ønsker et sterkt engasjement rundt arbeidet, og legger opp til informasjon og involvering underveis i prosessen. Et forslag til ny utviklingsplan vil bli presentert og sendt ut på høring i mai, før et endelig forslag vil bli presentert for styret i september, sier Einar Bugge.

Sentrale grunnlagsdokumenter i arbeidet vil, i tillegg til UNNs strategi, være Nasjonal helse- og sykehusplan (2020 – 2023), Regional utviklingsplan 2018 – 2035, Strategi for Helse Nord RHF (2021 – 2024), UNNs strategiske utviklingsplan 2015 - 2025 og øvrige nasjonale, regionale og lokale planer og delstrategier.