HELSENORGE

ForBedring – din mulighet til å påvirke arbeidsmiljø og pasientsikkerhet

Medarbeiderundersøkelsen ForBedring kartlegger ulike forhold som kan virke negativt på UNN-ansattes helse og som kan påvirke pasientsikkerheten. Resultatene fra undersøkelsen skal brukes til lokalt forbedringsarbeid i din enhet. 

 


Formålet med den nye undersøkelsen, første gang gjennomført i 2018, er forbedring og utvikling av arbeidsmiljø og pasientsikkerhetskultur. Arbeidet kan være krevende, og det er derfor en forutsetning at medarbeidere og ledere samarbeider om å finne de gode løsningene.

Det er holdepunkter for å hevde at forekomsten av uønskede hendelser påvirkes av både arbeidsmiljø og pasientsikkerhetskultur. Det kan derfor antas at risikoen for uønskede hendelser kan reduseres ved å jobbe med målrettede tiltak for å forbedre disse områdene, samt at god pasientsikkerhet bidrar til gode arbeidsmiljøer.

Resultatene fra undersøkelsen er en av flere kilder som gir en indikasjon på arbeidsmiljø og pasientsikkerhetskultur. Kartleggingen må følges opp med dialog og konkrete tiltak. Tiltakene må iverksettes og gjøres skriftlig for å sikre oppfølging. Dette gjøres i en handlingsplan som knyttes til Dialogavtalen.

For å kunne arbeide systematisk med forbedring er det en forutsetning at medarbeidere og ledere samarbeider slik at det etableres en felles forståelse for hvordan risiko varierer og kan begrenses. Det er viktig at resultatene gjøres kjent for alle medarbeidere og at det er rom for å diskutere hva resultatene er uttrykk for.

ForBedring legger til retter for en god dialog rundt forbedringsarbeidet basert på hvilke opplevelser medarbeiderne faktisk har om forhold på egen arbeidsplass. 

Forbedringsarbeid kan i mange tilfeller være krevende og en oppgave som noen sjelden løser alene. Rapportene bør derfor benyttes til å reflektere sammen over ulike sider ved arbeidet og arbeidsplassen. Målet er å få frem nyanser i svarene. Slik kan det oppnås en felles forståelse for områder som oppleves utfordrende i enheten, og en felles enighet om de riktige tiltakene.

Årlig gjennomføring av ForBedring sikrer kontinuitet og kontinuerlig forbedring.

Les mer om ForBedring 2021 på Intranett

Fant du det du lette etter?