Utvikling av samvalgsverktøy

Mine behandlingsvalg utvikler samvalgsverktøy og implementerer dem i Helse Nord. Vi leverer utviklingsstøtte til Nasjonalt fellesprosjekt for samvalg. På denne siden har vi samlet ressurser for utvikling og implementering av samvalg, som vil være nyttige for deg som jobber med tilsvarende prosjekter.

Mine behandlingsvalg

Vårt mål er at pasienter skal kunne ta informerte valg – i tråd med egne preferanser, og på grunnlag av kunnskapsbasert informasjon. Vi ønsker at flest mulig medisinske beslutninger skal tas som informerte valg, og at helsetjenesten skal legge til rette for samvalg. 

Hovedoppgaver i 2018:
 
 • Produsere samvalgsverktøy for helsenorge.no
 • Vedlikeholde samvalgsverktøy
 • Veilede eksterne produksjoner som utvikler verktøy i modellen, og bidra med filmproduksjon
 • Utvikle og iverksette strategier for å bidra til at verktøyene tas i bruk
 • Utvikle og dele informasjonsmateriell om samvalg og holde foredrag lokalt, regionalt og nasjonalt 
 • Bidra til at arbeidet i Nasjonalt fellesprosjekt starter opp

Modell
Strukturen i samvalgsverktøyene fra Mine behandlingsvalg bygger på stegene i en typisk beslutningsprosess. Figuren under viser hvordan kommunikasjonen mellom pasient og behandler kan struktureres for å oppnå samvalg i en beslutningsprosess. Den illustrerer også hvordan strukturen i verktøyene fra Mine behandlingsvalg forholder seg til disse stegene:

Struktur i samvalgssamtale
 • Mitt valg beskriver problemet og kjernebudskapet. Kjernebudskapet handler om hvorfor det må tas et valg, hvorfor det må tas nå, og hvorfor det er viktig at pasienten involverer seg i valget
 • Mine muligheter presenterer alle mulighetene, og framstiller fordeler og ulemper ved alle mulighetene på en balansert måte
 • Sammendrag presenterer alle mulighetene ved siden av hverandre
 • Mine refleksjoner gir pasienten mulighet til å veie fordelene og ulempene ved alle mulighetene opp mot egne preferanser og verdier
De to siste stegene i beslutningsprosessen handler om selve beslutningen og avtaler for å gjennomføre og evaluere valget. Dette skjer etter at valget er tatt, og har derfor ikke en naturlig plass i samvalgsverktøyene. I tillegg til tekst, inneholder samvalgsverktøyene filmklipp med pasienter og helsepersonell.

Modellen er generisk, men blir tilpasset hver enkelt problemstilling og pasientgruppe. Samvalgsverktøyene fra Mine behandlingsvalg er fritt tilgjengelige for alle innbyggere, og publiseres fortløpende på www.helsenorge.no/samvalg.

Modellen er utviklet i samarbeid med professor Jürgen Kasper og forskningsprosjektet DAfactory, Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet.

Kvalitet                
Mine behandlingsvalg utvikler samvalgsverktøy på en systematisk måte, og følger Helsedirektoratets krav til kvalitet i samvalgsverktøy. Disse kravene bygger på de internasjonale IPDAS-kriteriene
Ulike forskningsmiljøer har foreslått kriterier for å sikre at pasientinformasjon er riktig, kvalitetssikret og presentert på en forståelig måte. Mine behandlingsvalg-modellen bygger på kriterier for evidensbasert pasientinformasjon (EBPI) slik de er formulert av Bunge et al. EBPI regulerer: 

 • Innhold i informasjonen og åpenhet om kilder og interessekonflikter: Pasientinformasjonen må bl.a. inneholde oversikt over hvorfor det må gjøres et valg, usikkerhet om diagnose og prognose, og de ulike alternativene som kan velges. Informasjonen må også gi en oversikt over sannsynlighet for fordeler, risiko og bivirkninger. Det må være åpenhet om kilder og forfatternes eventuelle interessekonflikter 
 • Kvaliteten på kunnskapsgrunnlaget: Pasienten må få vite hvor pålitelig kunnskapsgrunnlaget er. 
 • Pasientrelevante utfall: Informasjon om både sykdomsrelaterte resultat og andre resultat som kan være viktige for pasienten. 
 • Presentasjon av numeriske data: Tall og statistikk bør presenteres på bestemte måter for å være tilgjengelige for pasienten. 
 • Standardisert og forståelig presentasjon av risiko 
 • Fordeler og ulemper ved ulike alternativer
 • Hvordan skriftlig informasjon bør kombineres med bruk av diagrammer, grafikk, animasjon etc.
 • Pasienthistorier: Informasjon hvor pasienter forteller om sine erfaringer
 • Kulturelle tilpasninger etter behov
 • Språk: Klart og lett forståelig språk, som tiltaler pasienten som en likeverdig part 
 • Utforming som legger til rette for lesing og bedrer forståelsen
 • Brukermedvirkning i utviklingsprosessen. 

Våre samarbeidspartnere
Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse, Faggruppe samvalg, Prostatasenteret UNN, Folkehelseinstituttet, Spesialisthelsetjenesten, Primærhelsetjenesten, det tyske innovasjonsprosjektet Share to Care.

Mine behandlingsvalg er finansiert av Helse Nord RHF og UNN HF.

Produksjon av samvalgsverktøy

Samvalgsverktøyene lages ut fra en todelt matrise som strukturerer informasjon i tråd med en typisk beslutningsprosess:

Matrisen Mitt valg handler om å definere problemstillingen og valget. Den svarer på følgende spørsmål:

 • Hvorfor må det gjøres et valg, og hvorfor akkurat nå?
 • Hva er min helsesituasjon?
 • Hva handler valget om?
 • Hvorfor skal jeg være med å bestemme?

Matrisen Mine muligheter presenterer de ulike behandlingsalternativene, og svarer på følgende spørsmål:

 • Hvilke muligheter har jeg?
 • Hvordan gjennomføres behandlingen? (Framgangsmåte, forberedelser, varighet, kan den gjentas etc.)
 • Hvilken nytteverdi er mulig, og hvor sannsynlig er den?
 • Hvordan kan jeg vite om behandlingen er vellykket?
 • Hvilke bivirkninger og komplikasjoner kan oppstå, og hvor sannsynlige er de?

Produksjonen av verktøy skjer i flere trinn. Mine behandlingsvalg har i samarbeid med DAfactory utviklet en bruksanvisning for å vise hva som foregår i hvert trinn av utviklinga, og hvilke hjelpemidler som kan være aktuelle. Bruksanvisningen er veiledende, men kan tilpasses ulike problemstillinger. Den vil være til hjelp for utviklere som allerede er godt kjent med grunnprinsippene i samvalg. 

Under finner du bruksanvisningen, matrisene og alle malene som brukes i utviklingen av våre samvalgsverktøy.

Maler for produksjon av samvalgsverktøy


Bruksanvisning:

Film

Film_Tidslinje filmproduksjon.pdfhttps://unn.no/Documents/Samvalg - Mine behandlingsvalg/Maler/Film/Film_Tidslinje filmproduksjon.pdfFilm_Tidslinje filmproduksjon.pdf
Film_Info til helsepersonell som skal rekruttere pasienter til film.pdfhttps://unn.no/Documents/Samvalg - Mine behandlingsvalg/Maler/Film/Film_Info til helsepersonell som skal rekruttere pasienter til film.pdfFilm_Info til helsepersonell som skal rekruttere pasienter til film.pdf
Film_Info om filminnspilling til pasienter.pdfhttps://unn.no/Documents/Samvalg - Mine behandlingsvalg/Maler/Film/Film_Info om filminnspilling til pasienter.pdfFilm_Info om filminnspilling til pasienter.pdf
Film_Info om filminnspilling til helsepersonell.pdfhttps://unn.no/Documents/Samvalg - Mine behandlingsvalg/Maler/Film/Film_Info om filminnspilling til helsepersonell.pdfFilm_Info om filminnspilling til helsepersonell.pdf
Film_Huskeliste for telefonsamtale med pasienter.pdfhttps://unn.no/Documents/Samvalg - Mine behandlingsvalg/Maler/Film/Film_Huskeliste for telefonsamtale med pasienter.pdfFilm_Huskeliste for telefonsamtale med pasienter.pdf
Film_E-post til deltagere om ferdige filmklipp.pdfhttps://unn.no/Documents/Samvalg - Mine behandlingsvalg/Maler/Film/Film_E-post til deltagere om ferdige filmklipp.pdfFilm_E-post til deltagere om ferdige filmklipp.pdf
Film_Bakgrunnsinformasjon til filmteam.pdfhttps://unn.no/Documents/Samvalg - Mine behandlingsvalg/Maler/Film/Film_Bakgrunnsinformasjon til filmteam.pdfFilm_Bakgrunnsinformasjon til filmteam.pdf
Film_Informasjon om reise og opphold.pdfhttps://unn.no/Documents/Samvalg - Mine behandlingsvalg/Maler/Film/Film_Informasjon om reise og opphold.pdfFilm_Informasjon om reise og opphold.pdf
Film_Samtykkeerklæring.pdfhttps://unn.no/Documents/Samvalg - Mine behandlingsvalg/Maler/Film/Film_Samtykkeerklæring.pdfFilm_Samtykkeerklæring.pdf
Film_Påmelding til informasjonsmøte for pasienter.pdfhttps://unn.no/Documents/Samvalg - Mine behandlingsvalg/Maler/Film/Film_Påmelding til informasjonsmøte for pasienter.pdfFilm_Påmelding til informasjonsmøte for pasienter.pdf
Film_Invitasjon til å delta i pasientfilmer.pdfhttps://unn.no/Documents/Samvalg - Mine behandlingsvalg/Maler/Film/Film_Invitasjon til å delta i pasientfilmer.pdfFilm_Invitasjon til å delta i pasientfilmer.pdf
Film_Intervjuguide filmteam.pdfhttps://unn.no/Documents/Samvalg - Mine behandlingsvalg/Maler/Film/Film_Intervjuguide filmteam.pdfFilm_Intervjuguide filmteam.pdf


Pilotering

Pilotering_Samtykkeerklæring pasienter.pdfhttps://unn.no/Documents/Samvalg - Mine behandlingsvalg/Maler/Pilotering/Pilotering_Samtykkeerklæring pasienter.pdfPilotering_Samtykkeerklæring pasienter.pdf
Pilotering_Oppsummeringsskjema.pdfhttps://unn.no/Documents/Samvalg - Mine behandlingsvalg/Maler/Pilotering/Pilotering_Oppsummeringsskjema.pdfPilotering_Oppsummeringsskjema.pdf
Pilotering_Piloteringsskjema helsepersonell.pdfhttps://unn.no/Documents/Samvalg - Mine behandlingsvalg/Maler/Pilotering/Pilotering_Piloteringsskjema helsepersonell.pdfPilotering_Piloteringsskjema helsepersonell.pdf
Pilotering_Piloteringsskjema pasienter.pdfhttps://unn.no/Documents/Samvalg - Mine behandlingsvalg/Maler/Pilotering/Pilotering_Piloteringsskjema pasienter.pdfPilotering_Piloteringsskjema pasienter.pdf
Pilotering_Observasjons- og intervjuguide.pdfhttps://unn.no/Documents/Samvalg - Mine behandlingsvalg/Maler/Pilotering/Pilotering_Observasjons- og intervjuguide.pdfPilotering_Observasjons- og intervjuguide.pdf
Pilotering_Informasjon til pasienter.pdfhttps://unn.no/Documents/Samvalg - Mine behandlingsvalg/Maler/Pilotering/Pilotering_Informasjon til pasienter.pdfPilotering_Informasjon til pasienter.pdf


Lytting

Lytting_Samtykkeerklæring.pdfhttps://unn.no/Documents/Samvalg - Mine behandlingsvalg/Maler/Lytting/Lytting_Samtykkeerklæring.pdfLytting_Samtykkeerklæring.pdf
Lytting_Observasjonsguide.pdfhttps://unn.no/Documents/Samvalg - Mine behandlingsvalg/Maler/Lytting/Lytting_Observasjonsguide.pdfLytting_Observasjonsguide.pdf
Lytting_Epost for rekruttering av pasienter.pdfhttps://unn.no/Documents/Samvalg - Mine behandlingsvalg/Maler/Lytting/Lytting_Epost for rekruttering av pasienter.pdfLytting_Epost for rekruttering av pasienter.pdf


Matriser

Matrise_Sammendrag.pdfhttps://unn.no/Documents/Samvalg - Mine behandlingsvalg/Maler/Matriser/Matrise_Sammendrag.pdfMatrise_Sammendrag.pdf
Matrise_Mine muligheter.pdfhttps://unn.no/Documents/Samvalg - Mine behandlingsvalg/Maler/Matriser/Matrise_Mine muligheter.pdfMatrise_Mine muligheter.pdf
Matrise_Mitt valg.pdfhttps://unn.no/Documents/Samvalg - Mine behandlingsvalg/Maler/Matriser/Matrise_Mitt valg.pdfMatrise_Mitt valg.pdf


Kunnskap

Kunnskap_Prosedyre for kunnskapsinnhenting.pdfhttps://unn.no/Documents/Samvalg - Mine behandlingsvalg/Maler/Kunnskap/Kunnskap_Prosedyre for kunnskapsinnhenting.pdfKunnskap_Prosedyre for kunnskapsinnhenting.pdf
Kunnskap_PICO-skjema.pdfhttps://unn.no/Documents/Samvalg - Mine behandlingsvalg/Maler/Kunnskap/Kunnskap_PICO-skjema.pdfKunnskap_PICO-skjema.pdf


Kartlegging

Kartlegging_Søk nye verktøy.pdfhttps://unn.no/Documents/Samvalg - Mine behandlingsvalg/Maler/Kartlegging/Kartlegging_Søk nye verktøy.pdfKartlegging_Søk nye verktøy.pdf
Kartlegging_Skjema for pasientorganisasjoner.pdfhttps://unn.no/Documents/Samvalg - Mine behandlingsvalg/Maler/Kartlegging/Kartlegging_Skjema for pasientorganisasjoner.pdfKartlegging_Skjema for pasientorganisasjoner.pdf
Kartlegging_Skjema for helsepersonell.pdfhttps://unn.no/Documents/Samvalg - Mine behandlingsvalg/Maler/Kartlegging/Kartlegging_Skjema for helsepersonell.pdfKartlegging_Skjema for helsepersonell.pdf


Interessekonflikter

Interessekonflikt_Epost til bidragsytere.pdfhttps://unn.no/Documents/Samvalg - Mine behandlingsvalg/Maler/Interessekonflikter/Interessekonflikt_Epost til bidragsytere.pdfInteressekonflikt_Epost til bidragsytere.pdf
Interessekonflikt_Erklæring om interessekonflikt.pdfhttps://unn.no/Documents/Samvalg - Mine behandlingsvalg/Maler/Interessekonflikter/Interessekonflikt_Erklæring om interessekonflikt.pdfInteressekonflikt_Erklæring om interessekonflikt.pdf


Implementering

Implementering_Informasjon om samvalgsverktøy.pdfhttps://unn.no/Documents/Samvalg - Mine behandlingsvalg/Maler/Implementering/Implementering_Informasjon om samvalgsverktøy.pdfImplementering_Informasjon om samvalgsverktøy.pdf
Implementering_Eksempel på rutine i klinisk drift for leger.pdfhttps://unn.no/Documents/Samvalg - Mine behandlingsvalg/Maler/Implementering/Implementering_Eksempel på rutine i klinisk drift for leger.pdfImplementering_Eksempel på rutine i klinisk drift for leger.pdfImplementering

Implementering av samvalg innebærer en rekke ulike tiltak på forskjellige nivåer og for ulike målgrupper, som for eksempel kommunikasjonsopplæring for helsepersonell og opplæring i samvalg for pasienter og helsepersonell. 

Etterhvert som dette området styrkes, vil du finne informasjon om implementering av samvalg og samvalgsverktøy her. Implementering er også en sentral del av oppdraget i Nasjonalt prosjekt for samvalg, som du kan lese mer om under.

samvalgssiden til Helse Sør-Øst finner du et e-læringskurs om samvalg. 

Der ligger også tre korte filmer som gir en introduksjon til hva samvalg er, viser hvordan samvalg kan utføres i 6 steg, og presenterer ulike tiltak som kan understøtte samvalg, som for eksempel bruk av samvalgsverktøy.


Samvalgsverktøy

Mine behandlingsvalg har hittil utviklet syv samvalgsverktøy: 

 • Prostatakreft lav risiko
 • Prostatakreft middels/høy risiko
 • Bukspyttkjertelcyste
 • Bukspyttkjertelkreft
 • Kneartrose
 • Sykelig overvekt
 • Kronisk nyresvikt

Alle samvalgsverktøyene er tilgjengelige på helsenorge.no. Flere verktøy er under utvikling.

Nasjonalt prosjekt for samvalg

Alle helseregioner i Norge har som oppdrag å utvikle samvalgsverktøy for å gi pasienter mulighet til å delta aktivt i egen behandling. De skal også sikre at kvalitetssikrede verktøy som publiseres på helsenorge.no tas i bruk i alle helseforetak. 

Helseministeren gav i 2017 følgende oppdrag til Helse Nord RHF:

«Helse Nord RHF skal lede et fellesprosjekt mellom de regionale helseforetakene for å samordne arbeidet med nye samvalgsverktøy og bidra til at eksisterende verktøy tas i bruk. (…) Prosjektet bør i tillegg omfatte Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse, FHI, KS, relevante profesjonsorganisasjoner og brukere/pasientorganisasjoner.»
 

Helse Nord har gitt Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) ansvar for å lede dette arbeidet i Oppdragsdokument 2018, kap. 5.

Prosjektet omfatter de fire regionale helseforetakene, Helsedirektoratet, direktoratet for e-helse, Folkehelseinstituttet (FHI), Kommunenes sentralforbund (KS), relevante profesjonsorganisasjoner og bruker-/pasientorganisasjoner.  

Prosjektlederen skal koordinere fellesprosjektet i nært samarbeid med oppdragsgiver, prosjektgruppe og styringsgruppe. Stillingen blir organisert i arbeidsfellesskap med Mine behandlingsvalg ved UNN Tromsø.


Kontakt oss

Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål eller vil snakke om samvalg: 

Tove Skjelbakken
prosjektleder
telefon 930 48 973
tove.skjelbakken@unn.no

 

Tove Skjelbakken
Anne Regine Lager
prosjektmedarbeider
telefon 917 11 630
anne.regine.lager@unn.no

Mirjam Lauritzen
prosjektmedarbeider
telefon 959 49 739
mirjam.lauritzen@unn.no

Solveig Jacobsen
prosjektmedarbeider
telefon 957 99 792
solveig.jacobsen@unn.no

Kirsti Rakkenes

prosjektmedarbeider
telefon 930 05 609
kirsti.rakkenes@unn.no

 
Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)