Praksisstudier

Elever og studenter gjennomfører sine praksisstudier innen profesjonsutdanninger, grunn-, videre- og mastergradsutdanninger ved UNN, i samarbeid med videregående skoler, fagskoler, høgskoler og universiteter. Samarbeidet med utdanningsinstitusjonene er regulert i egne samarbeidsavtaler.

Videregående og fagskoler

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) har elever på videregående skolenivå i praksisstudier innen ulike helsefag. Her kan nevnes:

  • Vg2 Elever fra Helseservicefag, Helsefagarbeider og Ambulansefag.
  • Vg3 Elever fra Helsesekretær og Apotekteknikk

Praksisplasser organiseres i samarbeid med de ulike videregående skolene i Troms og er i stor grad regulert gjennom samarbeidsavtaler.

For studenter som tar videreutdanning på fagskolenivå, og som ikke er ansatt i UNN, er det mulig å avvikle deler av praksisstudiene i UNN. Praksisplasser organiseres i samarbeid med de ulike fagskolene og er regulert gjennom samarbeidsavtaler.

Pr. august 2016 har UNN samarbeidsavtale med:

  • Fagskolen i Troms, avdeling Tromsø, Helse – og oppvekstfag for fagene  

Helse, aldring og aktiv omsorg

Psykisk helsearbeid og rusarbeid

  •  Nordland fagskole i helse- og sosialfag, Narvik for faget Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Bachelor- og profesjonsstudier  

UNN er praksisarena for studenter innen helse- og sosialfag på bachelornivå. De fleste studentene som har praksis på sykehusene studerer ved UiT Norges arktiske universitet. I 2015 hadde 1 064 studenter praksis i foretaket.  

UNN er praksisarena for studenter i profesjonsstudiet i henholdsvis medisin og psykologi. Foretaket sørger for praktisk klinisk undervisning til medisinstudenter ved UiT Norges arktiske universitet. 

Masterutdanninger og videreutdanninger innen høyere utdanning

Masterutdanning
UNN er praksisarena for studenter innen helse- og sosialfag på masternivå, blant annet innen fysioterapi, farmasi og psykisk helse. De fleste studentene som har praksis på sykehusene studerer ved UiT Norges arktiske universitet. 

Videreutdanning på høyere nivå
Videreutdanningsstudenter innen helse- og sosialfag har praksis på UNNs sykehus, blant annet innen psykisk helsearbeid og jordmor samt anestesi-, barne-, kreft-, intensiv- og operasjonssykepleie. De fleste videreutdanningsstudentene studerer ved UiT Norges arktiske universitet.