HELSENORGE

Vi reviderer tjenesteavtalene og ønsker dine innspill

Vi har nå startet arbeidet med å gjennomgå og revidere de 12 lovpålagte tjenesteavtalene mellom UNN og lokalsykehuskommunene. Alle som ønsker det kan komme med innspill. Ta gjerne kontakt med lederen for arbeidsutvalget for avtalen du ønsker å gi innspill på.

OSO har opprettet tre arbeidsutvalg, med følgende tjenesteavtaler:

Arbeidsutvalg 1 behandler følgende tjenesteavtaler:

 • Tjenesteavtale 1; «enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre»
 • Tjenesteavtale 6; «retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering» 
 • Tjenesteavtale 7; «samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid»
 • Tjenesteavtale 9; «samarbeid om IKT-løsninger lokalt»
Kontaktpersoner er Guri Lajord, Guri.Moen.Lajord@unn.no eller Beate.nyheim@unn.no

Arbeidsutvalg 2 behandler følgende tjenesteavtaler:

 • Tjenesteavtale 2;» retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester»
 • Tjenesteavtale 3; «retningslinjer for innleggelse i sykehus»
 • Tjenesteavtale 4; «beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5 tredje ledd»
 • Tjenesteavtale 5; «retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon»
Kontaktperson er Marit Berg, Marit.Bergh@unn.no eller Audhild Høyem Audhild.Hoyem@unn.no

Arbeidsutvalg 3 behandler følgende tjenesteavtaler: 

 • Tjenesteavtale 8; «samarbeid om jordmortjenester»
 • Tjenesteavtale 10; «samarbeid om forebygging»
 • Tjenesteavtale 11; «omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden»
Kontaktperson Magne Nikolaisen, Magne.Nicolaisen@unn.no, eller beate.nyheim@unn.no

Tjenesteavtalene er tilgjengelige her: