HELSENORGE

Pasienter som trenger kommunalt ansatt ledsager – nye retningslinjer

Det er utviklet retningslinjer for det praktiske samarbeidet mellom UNN og kommunene omkring kommunalt ansatt ledsager under innleggelse eller ved poliklinisk besøk/dagbehandling. Du finner også skjemaer tilbruk for vurdering, avtale, timeføring og fakturering. Et e-læringskurs presenterer hele prosessen.

Hovedregelen er at sykehuset ivaretar pasientens behov for omsorg, bistand, mat, medisiner med mer i forbindelse med sykehusbesøk eller innleggelser. I særskilte tilfeller har pasienter behov for bistand fra kommunale tjenester også under opphold på sykehuset. Dette kan skyldes kommunikasjonsvansker, kognitive vansker, avanserte tekniske hjelpemidler, utfordrende atferd, eller andre individuelle forhold som krever kjent personell. 

 
Retningslinjene gjelder for UNN og kommunene i UNN-området. Det er ei retningslinje for innleggelser/døgnopphold og ei for poliklinikk/dagopphold. Disse gir oversikt over ansvarsfordeling, det praktiske arbeidet omkring vurdering, avtale og plan for ledsageroppgavene, samt for det økonomiske oppgjøret.

Retningslinjer for ledsagelse av pasienter under døgnopphold ved UNN HF
  • Det beskrives ulike prosedyrer for planlagte og akutte innleggelser, og for innleggelser på virkedager, kveld, natt og helg.
  • Skjemaer for vurdering av ledsagerbehov, avtale mellom sykehuset og kommunen, timeføring for kommunal ledsager og kommunens fakturering av sykehuset kan lastes ned her.
  • Ledere ved UNN må være oppmerksom på at alle utgifter til kommunal ledsager nå skal konteres på Art. 4592 slik at sykehuset får en samlet oversikt over disse utgiftene. 
  • Retningslinja for ledsager ved døgnopphold ligger også i DocMap;   RL8548  (lenke virker når du er kobla til sykehusnettet).
  • E-læringskurs ledsager til pasienter under innleggelse/døgnopphold​

Retningslinjer for ledsagelse av pasienter ved poliklinisk-/dagbehandling ved UNN HF
  • UNN dekker utgiftene for kommunalt ansatt ledsager som er vurdert som nødvendig for pasienter under poliklinisk undersøkelse eller dagbehandling ved UNN.
  • Kommunen kan sende refusjonskrav for utgifter til kommunalt ansatt ledsager til UNN ved økonomiavdelinga. Skjema og adresse for refusjonskrav er integrert i retningslinja. 
  • Retningslinja for ledsager ved dag-/polikliniske opphold ligger også i DocMap;          RL8544 (lenke virker når du er kobla til sykehusnettet).
Ledere og klinisk personell som kommer i kontakt med pasienter med behov for ledsager i forbindelse med sykehusbesøk/-opphold skal finne tilstrekkelig informasjon i retningslinjene. Ved mer overordnede spørsmål kan man gå inn i selve avtaleteksten. Retningslinjene er utarbeidet av et klinisk samarbeidsutvalg med representanter fra sykehuset, kommunene og brukerutvalget, og godkjent av Overordnet samarbeidsutvalg i juni 2020. Arbeidet ble ledet av Samhandlingsavdelinga.

 
Ledsager på reise til/fra UNN er ikke inkludert i revidert avtale/nye retningslinjer. Informasjon om reiseledsager er tilgjengelig på helsenorge.no/pasientreiser/ eller hos Pasientreiser på telefon 05515 .

Retningslinjer for transport og ledsagelse av pasienter som skal innlegges ved psykiatrisk akuttpost reguleres av egne retningslinjer som er vedlagt tjenesteavtale 3. Disse er ikke endret.

Nedenfor følger lenker til informasjon på www.unn.no/samhandling. Gi tilbakemelding om erfaringer med ordningene