HELSENORGE

Tilskudd til utviklingsprogram for hjemmetid og hjemmedød for kommuner

Helsedirektoratet utlyser 3 mill. kroner til kommuner for etablering av utviklingsprogram for hjemmetid og hjemmedød.

​De kommunene som blir innvilget sine søknader i utviklingsprogrammet, får tilskudd tre år på rad, under forutsetning at det bevilges midler over statsbudsjettet. Det må søkes om midler for hvert budsjettår. Utviklingsprogrammet inngår som et av tiltakene i Meld. St. 24 (2019–2020) Lindrende behandling og omsorg. Søknadsfrist er 15.oktober.

Les mer om tilskuddet