HELSENORGE

Tildelte midler til kompetansehevende tiltak i 2021

8 kommuner har fått innvilget til sammen kr. 1.768.000 fra Helsedirektoratet. Pengene går til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt.

Nordland

Øksnes kommune


Delvis innvilgelse av søknad til kompetansehevende tiltak i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Systematisk kompetanseheving for ansatte innen pleie- og omsorgssektoren innen lindrende behandling. Søknaden begrunnes med at kommunen ønsker å være i utvikling til det beste for brukere/pasienter, deres pårørende og helsepersonell.
Kontaktperson: Merete Osnes, , tlf.  91 82 38 00 

Troms og Finnmark

Evenes kommune


Innvilgelse av søknad om tilskudd til kompetanseheving i lindrende omsorg ved livets slutt for ansatte i sykehjem- og hjemmetjenesten.  Brukes til digital opplæring og ønsker å legge til rette for at sykepleiere i kommunen kan hospitere på Palliativ avdeling ved UNN Harstad. De vil også fortsette fagnettverksmøter med Lindring i Nord. 
Kontaktperson: Stine Fedreheim,  tlf.  91 81 90 32 

 

Harstad kommune


Innvilgelse av søknad om tilskudd til kompetanseheving i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt.Øke kompetansen til ansatte, trygge brukerne og få bedre kvalitet i tjenesten. Tilskuddet gir mulighet til å delta på fagmøter, ha undervisning og få et tettere samarbeide med andre enheter i kommunen

Kontaktperson: Kamilla Torsdatter Isaksen, tlf.  94 82 38 00 

 

Målselv kommune


Delvis innvilgelse av søknad til kompetansehevende tiltak i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt.  Heve kompetansen i pårørendearbeidet, styrke den faglige kompetansen blant ansatte, utvikle rutiner og samarbeide internt med nyopprettet korttidsavdeling, legetjenesten og kreftsykepleierne. Målene er både intern og ekstern undervisning for smertelindring og palliativ behandling.
Kontaktpersoner:
Lena Kvernvold, tlf. 41 36 27 41
Siv Hege Severi,  tlf.  93 46 88 45 


Tromsø kommune


Delvis innvilgning til kompetanseheving i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt.  Prosjektet har vært drevet i samarbeid med andre utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i landet. Gjennomføre opplæring av facilitatorer i Tromsø kommune, med dertil gjennomføring av simuleringstrening for primærkontakter, sykepleiere og leger. Dette for bruk til evaluering og avslutning av prosjektet.
Kontaktperson: Leena Vuorinen, tlf.  40 55 38 64 

 

Tromsø kommune


Innvilgelse av søknad om tilskudd til kompetanseheving i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Tilskuddsmidler til å etablere team for samarbeid i kreftomsorgen. Dette teamet har behov for nødvendig kompetanse for å møte fremtidens behov. Her nevnes å gi pasienten lengst mulig tid hjemme, samt gi trygge rammer for pasienten å kunne dø hjemme. Utvikle rutiner og lage brosjyre som informerer pasienter, pårørende og samarbeidspartnere.
Kontaktperson: Karen Gjernes Isaksen, tlf  97 14 72 18 

 

Alta kommune


Delvis innvilgning til kompetanseheving i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt og tilskuddsmidler for å opprettholde og videreutvikle kompetansen til etablering av lindrende senger, palliativ plan, inkludert forhåndssamtaler.
Kontaktperson: Tom Erling Henriksen, tlf.  95 10 32 16 

 

Loppa kommune


Innvilgelse av søknad om tilskudd til kompetanseheving i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Kompetanseheving for ansatte for å kunne bidra til god omsorg og lindring i livets sluttfase for personer over 18 år, uavhengig av diagnose. Utvikle interne prosedyrer, rutiner og verktøy, samt etablere et palliativt team med helsepersonell fra sykehjem og hjemmebasert omsorg. 
Kontaktpersoner:
Solgunn Hansen, tlf. 45 66 79 22
Lasse Lund,  tlf.  94 78 84 02  eller  78 45 30 56