HELSENORGE

Praktisk palliasjon

Nyttige verktøy og skjema for deg som jobber med alvorlig syke og døende og deres pårørende.


Forhåndssamtale og palliativ plan

Sympt​omkar​tlegging

ESAS-r

Edmonton Symptom Assessment System (ESAS-r) er anbefalt som standard kartleggingsverktøy for pasienter som får lindrende behandling. Skjemaet brukes i kommunehelsetjenesten og på sykehus. ESAS-r inneholder de vanligste symptomene og plagene kreftpasienter ofte opplever. Pasientens egen vurdering av plagene er viktig for å kunne gi best mulig behandling og pleie.

ESAS-r på flere språk

Cancer Care Ontario, Canada, har ESAS-r på mange ulike språk på sin hjemmeside. 
Du finner disse under General symptoms.

Sekundær observasjonsskjema

Dersom pasienten ikke kan fylle ut skjema eller medvirke til intervju kan observasjonsskjema benyttes.

Personer med demens og utviklingshemming

Det er utviklet eget kartleggingsverktøy for smertekartlegging av personer med demens

 

Prosedyrer

​Kontinuerlig subcutan medikamenttilførsel

Medikamentene må kunne administreres subcutant, dvs. ikke gi lokal irritasjon, og medikamentene må ikke forårsake utfellinger.

Bruk av subkutan kanyle PDF

CADD-Legacy

Opplæringsguide CADD-Legacy PDF

Rekvisisjonsskjema for smerteblandinger CADD-Legacy PDF

Kontrollskjema CADD-Legacy PDF

Produktinformasjon

CADD-Solis Vip

Hurtigguide CADD-Solis VIP

eHåndbok CADD-Solis infusjonspumpe, Oslo universitetssykehus, avd. for kreftbehandling

Produktinformasjon

Dette punktet er under revidering

Graseby MS26

Hastighet/ døgn. Sprøyter med luer-lock 2-35 ml anvendes. Infusjonssett med slange og butterfly brukes til.

Graseby. Bruk av subcutan «smertepumpe» PDF

Graseby. Brukermanual engelsk PDF

Prosedyre for tunnelerte spinal (intratekal)- og epiduralkateter til smertebehandling hos palliative pasienter

Smerteavdelingen ved UNN Tromsø har utgitt en prosedyre for Smertebehandling med spinalkateter i Docmap - dokumentnr. PR50646 (29.11.2019). Prosedyren er gyldig for UNN ansatte, men tilgjengelig for alle ansatte i Helse Nord. Den nye prosedyren bygger blant annet på nasjonal kunnskapsbasert fagprosedyre - Håndtering av spinal (intratekal)- og epiduralkateter til smertebehandling av palliative pasienter utviklet av Helse Bergen. Denne er tilgjengelig på Helsebiblioteket under fagprosedyrer.

Smertebehandling med spinalkateter i Docmap - dokumentnr. PR50646

Fagprosedyre på Helsebiblioteket - Håndtering av spinal (intratekal)- og epiduralkateter til smertebehandling av palliative pasienter

Filmer - Tunnelert spinal – eller epiduralkateter
Kompetansesenter i lindrande behandling Helse Vest 

PleurX™ dren – for tapping av pleuravæske og ascites

​Bestilling av medikamenter

Bestilling og forsendelse av smerteblandinger  Midlertidig løsning - magistrelle e-resepter på smerteblandinger

Lindrende behandling ved Covid-19

Prosedyre for helsepersonell for lindring av døende Covid-19 pasienter som ikke skal intensivbehandles eller hvor intensivbehandling avsluttes.

Prosedyrene er utarbeidet ved UNN, men kan også være aktuelle i kommunehelsetjenesten.

Selve prosedyren


Lindrende behandling i livets sluttfase

»Lindrende skrin»

"Lindrende skrin" er medikamentskrin for symptomlindring i livets sluttfase for voksne. Hensikten er å ha tilgang på viktige medikamenter til å lindre de vanligste symptomene som kan oppstå i livets sluttfase.

Medikamentskrin for barn, Helse Bergen

 Nasjonale faglige råd for lindrende behandling i livets sluttfase

De nasjonale faglige rådene omhandler lindrende behandling i livets sluttfase til personer over 18 år, uavhengig av diagnose.  Med livets sluttfase menes her de siste uker, dager og timer. De faglige rådene belyser også involvering av og støtte til pårørende i denne fasen.

Tiltaksplan for ivaretakelse av den døende

En tiltaksplan for døende pasienter bør inneholde følgende delmål (3-4):

  • Pasient og pårørende er forberedt på at pasienten er døende og forstår innholdet i tiltaksplanen.
  • Seponering av uhensiktsmessig behandling
  • Optimal lindring av plagsomme symptomer
  • Pasientens eksistensielle og åndelige behov er ivaretatt
  • Pårørende er inkludert og ivaretatt

Planen bør også inneholde klare retningslinjer i forhold til forventet utvikling og mulige komplikasjoner.

Ref.: Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen (2015) s.35-36

Livets siste dager - Plan for lindring i livets sluttfase er eksempel på en slik tiltaksplan.

Livets siste dager er en videreutvikling av Liverpool Care Pathway (LCP), tilpasset for bruk i Norge. Kompetansesenter i lindrande behandling, Helse Vest har nasjonalt koordineringsansvar for Livets siste dager.

Pårørende


Pårørende

Barn som pårørende

 
Tilbake til startsida for lindrende behandling (Lindring i Nord).

Fant du det du lette etter?