Midler til kompetansehevende tiltak

Helsedirektoratet utlyser midler til kompetansehevende tiltak i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt, søknadsfrist 8.mars 2021

Det er kun kommuner som kan søke.

I Nord Norge forvaltes tilskuddsordningen av Statsforvalteren i Troms og Finnmark  på vegne av Helsedirektoratet.

Mer informasjon og hvordan du søker