Pårørende

Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling (Lindring i nord)

Pårørende er ofte pasientens viktigste støtte og de har behov for informasjon om sykdommen, behandlingen og forventet utvikling. Mange pårørende utøver betydelige ansvars- og omsorgsoppgaver overfor sine nærmeste og utgjør på denne måten en sentral del av vårt samfunns totale omsorgsressurs.

«Pårørende står i fare for å oppleve langvarige, negative konsekvenser for egen helse hvis de blir inkludert i sykdomsforløpet på en måte som de opplever som grenseoverskridende, eller uhensiktsmessig og hvis de opplever mangel på støtte, informasjon og kommunikasjon» (EAPC White Paper on improving support for family carers in palliative care, 2010).

Pårørende er ofte pasientens viktigste støtte gjennom sykdomsforløpet. Mange pårørende har store ansvars- og omsorgsoppgaver overfor sine nærmeste, og er en viktig del av den totale pasientomsorgen. Pårørende kan ha behov for informasjon om sykdom, behandling og forventet utvikling av tilstanden, og de kan selv trenge støtte for å klare å være til hjelp for den syke.

Kartleggingsverktøy pårørende

  Det finnes ulike typer skjema for å kartlegge pårørendes erfaringer og behov for støtte ved alvorlig sykdom hos sine nærmeste. Carer Support Needs Assessment Tool (CSNAT) © er et evidensbasert verktøy for å kartlegge pårørendes behov for støtte og hjelp som omsorgsgiver. Bruk av CSNAT © er et samarbeid mellom helsepersonell og pårørende, og er aktuelt for pårørende som har pleieoppgaver eller andre oppgaver og behov knyttet til en av sine nærmeste sin sykdom. Dersom dere ønsker å ta i bruk CSNAT, ta kontakt med Bente Ervik for nærmere informasjon.

CSNAT, kartleggingsverktøy pårørende

Pårørendeveileder

Helsedirektoratet ga i 2017 ut en veileder om pårørende, og målet med denne er:

  • Pårørende blir involvert i helse- og omsorgstjenesten til beste for pasienten/brukeren og pårørende
  • Barn som pårørende blir fanget opp tidlig og får nødvendig informasjon, støtte og oppfølging
  • Voksne pårørende med omsorgsoppgaver og/eller belastninger tilbys individuelt tilpasset støtte og avlastning, opplæring og veiledning. Dette gjelder særlig pårørende med krevende omsorgsoppgaver og belastninger

Pårørendeveileder Helsedirektoratet

Vedlegg pårørendeveileder

Pleiepenger for nærstående i livets sluttfase

Det kan søkes om pleiepenger som erstatning for tapt arbeidsinntekt i forbindelse med pleie av nærstående i livets sluttfase. Det kan ytes pleiepenger i inntil 60 dager. Dagene trenger ikke å være sammenhengende, og kan deles mellom flere personer. Det må fylles ut et skjema for hver pårørende (NAV).

Pleiepenger for nærstående i livets sluttfase

Nyttige brosjyrer/hefter                                                                                                                                                 

Det finnes flere gode og informative brosjyrer/hefter om det å være pårørende og å ivareta pårørende, blant annet fra Helsedirektoratet og Kreftforeningen

Når en av våre nærmeste dør, Helsedirektoratet

Brosjyre pårørende, Kreftforeningen

Rettigheter for pasienter og pårørende, Kreftforeningen

Andre nyttige nettressurser for og om pårørende:

Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen, Helsedirektoratet

Pårørendesenteret 

for pårørende

for helsepersonell

Lov om pasient- og brukerrettigheter § 1-3 b

Fant du det du lette etter?