HELSENORGE

Strategisk satsing på fysioterapeuter

Fysioterapeuten er en viktig ressurs for å bedre livssituasjonen til pasienter med progredierende nevromuskulære muskelsykdommer. NMK har derfor kunnskapsspredning/deling som strategisk satsingsområde for fysioterapeuter som jobber innenfor feltet.

Kompetansebygging gjennom klinisk virksomhet

Etter opphold med nevromuskulær bevegelsesterapi på NMK, videreformidles relevante tiltak til lokal fysioterapeut via videoopptak som er gjort under oppholdet. NMK-fysioterapeutene oppfordrer lokal fysioterapeut til å ta kontakt ved behov for veiledning og erfaringsutveksling.


Kompetansebygging gjennom kurs

En del av oppgaven kompetanse-senteret har, er å spre diagnosespesifikk kunnskap til tjenesteytere med behandlings-ansvar. NMK arrangerer landsdekkende kurs om nevromuskulær bevegelsesterapi for fysioterapeuter, og bidrar med kunnskap i tverrfaglige kurs om puste-problematikk. NMK arrangerer også lokale kurs i samarbeid med habiliteringstjenester/rehabiliteringssentre ulike steder i landet.

Målet er at kunnskapsdelingen skal bidra til å bedre kvaliteten på tjenestene til personer med nevromuskulære sykdommer og deres familier.