HELSENORGE
Pressemelding fra EMA (Det Europeiske legemiddel kontoret)

Behandling for Spinal muskelatrofi

For første gang en medisin for behandling av Spinal muskelatrofi i Europa

piller i ulike farger.jpg

Om behandling av Spinal muskelatrofi (SMA)

Oversatt av Irene Lund, Senterleder NMK 29. juni 2017

Tillatt å drive markedsføring i Europa

Det europeiske legemiddelkontoret (European Medicines Agency - EMA) har anbefalt å gi markedsføringstillatelse i EU for Spinraza (nusinersen) som behandling av pasienter med spinal muskelatrofi (SMA). Det er en sjelden og ofte dødelig genetisk sykdom som forårsaker progredierende muskelsvakhet og tap av bevegelsesevne. Spinraza skal gis ved hjelp av injeksjon (i ryggen) i spinalvæsken hver fjerde måned.

Det er ennå ingen godkjent medikamentell terapi i EU for behandling av spinal muskelatrofi. Pasienter får støttende og symptomatisk behandling for å hjelpe barna og deres familier til å takle symptomene på sykdommen best mulig. Behandlingen er i form av fysioterapi og tilrettelegging med hjelpemidler for å støtte opp om og kompensere for svakhet i muskulaturen. For å kompensere for svekket pustefunksjon brukes mekaniske ventilatorer (pustemaskin). Det er stort behov for medisinsk hjelp hos disse pasientene.

Hva er SMA?

Spinal muskelatrofi er en arvelig sykdom som vanligvis diagnostiseres i det første leveår. Sykdommen påvirker motorneuronene (nervene fra hjernen og ryggmargen som styrer muskelbevegelser). Pasienter med sykdommen mangler et protein kalt "survival motor neuron" (SMN). Proteinet er essensielt for normal funksjon og for at motorneuronene bevares. Uten dette proteinet degenererer motorneuronene og dør. Da mister musklene funksjonsevne, og det gir redusert muskelmasse (muskelatrofi) og svakhet.

SMN-proteinet er laget ved hjelp av to gener, SMN1 og SMN2. De fleste pasienter med spinal muskulær atrofi mangler SMN1 genet, men har SMN2 genet. SMN2-genet produserer et "kort" SMN-protein som ikke har god nok funksjon alene. Spinraza er en "antisense oligonukleotid" -medisin. Det har som oppgave å få SMN2-genet til å produsere tilstrekkelige nivåer av SMN-proteinet med normal lengde, og dermed øke overlevelse av motorneuroner.

Anbefalt som godkjent behandling for SMA

Anbefalingen fra CHMP (Komite for legemidler til mennesker) er basert på resultatene av en klinisk studie som er gjennomført, og flere studier som ennå ikke er avsluttet. Deltakere er pasienter med spinal muskelatrofi med forskjellige typer og alvorlighetsgrader. Studiene har inkludert pasienter med symptomdebut i spedbarnsalder, så vel som senere i barnealder, samt barn som ennå ikke har symptomer (pre-symptomatisk fase).

(CHMP er utvalget som er ansvarlig for å utarbeide European Medicines Agency (EMA) sine avgjørelser i spørsmål om human-medisin. For ytterligere informasjon, se Commitee for Human Medicinal Products - CHMP.)

Kontrollerte kliniske studier

Hoveddelen av de innsamlede dataene ble gjennomført med 121 pasienter med spedbarns-debut (infantil-onset). Deltakerne ble tilfeldig utvalgt (randomisert) til enten å motta en injeksjon av Spinraza i spinalvæsken, eller gjennomgå en prosedyre uten injeksjon (men stikk 2

i huden). Det ble vurdert prosentandel av pasientene som oppnådde en på forhånd definert bedring av motoriske milepæler. Det var for eksempel hodekontroll (å holde hodet), rulle rundt (snu seg), sitte-, krabbe-, stå- og gå-funksjon.

Omtrent halvparten av deltakerne i studiene oppnår klar forbedring

Det var 51 % av deltakere som oppfylte kriteriene til positiv respons på behandling med Spinraza. Seksten pasienter (22%) oppnådde full hodekontroll, seks pasienter (8%) oppnådde å sitte selvstendig, og en pasient (1%) oppnådde å kunne stå med støtte, mens ingen i kontrollgruppen oppnådde noen av disse milepælene. I samme forsøk var risikoen for død eller å ha behov for permanent ventilasjon 47% mindre hos pasienter behandlet med Spinraza. Dessverre var det også 49% av pasientene behandlet med Spinraza som ikke kunne defineres som respondere mht motoriske milepæler.

Behandlingseffekten vurderes å være av stor klinisk betydning, da pasienter med spinal muskelatrofi i spedbarnsalder vanligvis ikke oppnår å kunne sitte uten støtte. De opplever vanligvis heller ikke noen forbedring i de motoriske ferdigheter utover de som er tilstede på diagnosetidspunktet. Som et resultat av sykdommens progresjon med utviklingen av muskelsvakhet, oppleves vanligvis dødsfall innenfor de første to årene hvis ikke barna får intensiv symptombehandling.

Ytterligere data ble samlet inn i en annen pågående klinisk studie. Der deltar 126 personer med spinal muskelatrofi som har hatt symptomdebut senere i barnealder. Deltakerne er randomisert til å motta Spinraza eller gjennomgå en prosedyre uten injeksjon. Forsøket sammenlignet pasientenes motoriske ferdigheter målt før og etter 15 måneders behandling. Målemetoden var Hammersmith Functional Motor Scale - Expanded (HFMSE). Gruppen av pasienter behandlet med Spinraza opplevde forbedring på 4 poeng på skalaen i løpet av 15 måneder, mens kontrollene gikk ned med 1,9 poeng. Dette er et viktig positivt resultat for pasienter som vanligvis opplever en gradvis tilbakegang i den motoriske funksjon over tid.

Vet lite om langtidseffekter ennå

Resultatene som ble oppnådd i disse to randomiserte, dobbelt-blindede, placebo-kontrollerte kliniske studier ble støttet av resultater fra kliniske studier uten kontrollgruppe. I en av disse studiene fikk spedbarn som ikke hadde symptomer, men fått genetisk påvist SMA, injeksjoner med Spinraza. Det kan synes som at barna oppnår motoriske milepæler som kan sammenlignes med normal utvikling.

Fordi pasienter behandlet med Spinraza ennå ikke er fulgt over lang tid, er det ikke kjent om effekten av Spinraza vil opprettholdes på lengre sikt, eller om Spinraza faktisk kan være i stand til å kurere noen av SMA pasientene. Mer informasjon om disse aspektene vil bli tilgjengelig med tiden.

Mildere former av SMA – er det effekt også der?

Det er gjort svært lite erfaring med de mildere former for SMA med senere debutalder, og mindre alvorlige utvikling. Likevel tror man på en positiv effekt av Spinraza også hos disse pasientene - fordi medikamentet fungerer på samme måte her som hos pasienter med mer alvorlige typer SMA. Data vil bli samlet inn når behandlingen tas i bruk for å bekrefte om dette er tilfelle. 3

Bivirkninger

De vanligste bivirkningene som ble funnet hos deltakerne i de kliniske studiene for Spinraza, var øvre luftveisinfeksjon, nedre luftveisinfeksjon og forstoppelse. Behandlingen må utføres av helsepersonell som har erfaring med spinal-punksjoner.

EMAs behandling av Spinraza-søknaden

Spinal muskelatrofi er en sjelden sykdom, og pasienter med diagnosen har omfattende uoppfylte behov for medisinsk behandling. EMA har en rekke stimuleringstiltak for utvikling av medisiner for slike sykdomstilstander. Spinraza fikk betegnelse som «Orphan drug» (medikament for behandling av sjeldne tilstander) i 2012. Utvikling av medikamenter med betegnelsen Orphan drug, gir incentiver til forskningsmiljøer i form av gratis vitenskapelig rådgivning om kliniske og ikke-kliniske aspektene ved medisinen. Da søknaden ble sendt inn, vurderte EMA den i et hurtigarbeidende vurderingsprogram. Programmet er etablert for å gi bedre tilgang til medisiner som oppfyller et uoppfylt medisinsk behov hos pasienter med alvorlige tilstander.

Samarbeidsmøte i november 2016 I november 2016 arrangerte EMA et samarbeidsmøte med pasientrepresentanter og akademikere for å fremme forskningsutviklingen og raskere oppnå utvikling av nye behandlingsmetoder innen spinal muskelatrofi.

Innstillingen levert av CHMP i april 2017 er et delmål på vei mot Spinraza som et medikament pasientene kan få tilgang til. CHMP-uttalelsen vil nå bli sendt til EU-kommisjonen for en beslutning om EU-markedsføringstillatelse. Når en markedsføringstillatelse er innvilget, vil hvert enkelt EU-land ta avgjørelser om pris og refusjon idet man vurderer potensiell rolle/bruk av denne medisinen i kontekst av det nasjonale helsesystem.

Merknader:

1. Denne pressemeldingen er tilgjengelig sammen med alle relaterte dokumenter på EMAs websider

2. Søknad om godkjenning av Spinraza er fremmet av Biogen Idec Ltd.

3. Etter denne positive CHMP-uttalelsen vil Komiteen for sjeldne legemidler (COMP) vurdere om betegnelsen «Orphan drug» bør opprettholdes.

4. Mer informasjon om EMAs arbeid finner du her: www.ema.europa.eu

Pressekontakt Monika Benstetter Tel. +44 (0) 20 3660 8427 E-post: press@ema.europa.eu Følg oss på Twitter: @EMA_News

Pressemelding: First medicine for spinal muscular atrophy 21/04/2017

Europakommisjonen godkjente anbefaling om markedsføringstillatelse i hele EU 30.mai 2017

Som EØS-medlem gjelder denne godkjenningen også for Norge.

Oversatt av Irene Lund, 29.juni 2017 Feltkod