NMKs samarbeidspartnere

Det er inngått samarbeidsavtale mellom Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser og Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander (EMAN) ved OUS og Nevromuskulært kompetansesenter (NMK) ved UNN, kalt NMK-samarbeidet.

NMK-samarbeid
NMK-samarbeidet består av:
NMK -  som leder samarbeidet 
EMAN - Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander ved Oslo Universitetssykehus Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser
EMAN: oslo-universitetssykehus.no/eman
Frambu : www.frambu.no

Hovedformål med samarbeidsavtalen er å sikre et bærekraftig, likeverdig og effektivt landsdekkende kompetansetjenestetilbud til brukere med sjeldne nevromuskulære diagnoser, deres pårørende, helsetjenesten og andre tjenesteytere. 

Målet med virksomheten i NMK-samarbeidet er at personer med arvelige nevromuskulære sykdommer skal oppleve god og helhetlig oppfølging i et livsløpsperspektiv. Fagansvaret for diagnosegruppen ligger på hver enhet for seg, og i fellesskap. NMK har overordnet ansvar for og senterleder for NMK inngår i ledergruppen ved NKSD. Et senterråd som er ledet av brukerne er opprettet for å gi råd til NMK-samarbeidet.
Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)