NMK-samarbeidet

Det er inngått samarbeidsavtale mellom Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser og Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander (EMAN) ved OUS og Nevromuskulært kompetansesenter (NMK) ved UNN, kalt NMK-samarbeidet.

NMK-samarbeid
NMK-samarbeidet består av:
NMK -  som leder samarbeidet 
EMAN - Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander ved Oslo Universitetssykehus Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser
EMAN: oslo-universitetssykehus.no/eman
Frambu : www.frambu.no

Hovedformål med samarbeidsavtalen er å sikre et bærekraftig, likeverdig og effektivt landsdekkende kompetansetjenestetilbud til brukere med sjeldne nevromuskulære diagnoser, deres pårørende, helsetjenesten og andre tjenesteytere. 

Målet med virksomheten i NMK-samarbeidet er at personer med arvelige nevromuskulære sykdommer skal oppleve god og helhetlig oppfølging i et livsløpsperspektiv. Fagansvaret for diagnosegruppen ligger på hver enhet for seg, og i fellesskap. NMK har overordnet ansvar for og senterleder for NMK inngår i ledergruppen ved NKSD. Et senterråd som er ledet av brukerne er opprettet for å gi råd til NMK-samarbeidet.
Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)