Prioriterte analyser ved K-res 2019

K-res har i samarbeid med referansegruppen definert prioriterte analyser for 2019.

Liste over prioriterte analyser og revidert rekvisisjon finner du nederst i artikkelen

I forbindelse med at K-res er tildelt medisinsk referansefunksjon for vancomycinresistente enterokokker og colistin-resistens hos Gram-negative stavbakterier, ønsker vi å spesielt gjøre oppmerksom på følgende følgende punkter:

Vancomycinresistente enterokokker:

  1. Alle kliniske E. faecium og E. faecalis VRE isolater: Disse vil bli analysert med helgenomsekvensering (HGS) for å overvåke genetisk slektskap og mobile genetiske elementer. Hvis HGS-data allerede finnes, ønskes kun fastq-filer sammen med nødvendig epidemiologisk informasjon.
  2. Representative kliniske og/eller bærerisolater av Enterococcus spp. (etter   nærmere avtale) fra mistenkt VRE-utbrudd, samt informasjon om utbruddet. Isolatene vil bli analysert for genetisk slektskap med HGS.
  3. Enterokokker hvor det er diskrepans mellom vankomycin feno- og genotype, dvs vanAB-gen positive vankomycinfølsomme enterokokker og vankomycinresistente E. faecium og E. faecalis som er vanAB-gen negative. Disse vil undersøkes nærmere med buljongfortynning og/eller genetiske analyser alt etter hva problemstillingen er.
Colistin-resistens

Det er ingen endringer fra 2018 med tanke på innsendingskriterier for stammer med spørsmål om colistin-resistens.

K-res vil utføre bekreftende buljongfortynning på isolater med mistanke om colistinresistens, før genetisk undersøkelser for overførbar colistinresistens (PCR/HGS). Isolater innsendt med tanke på andre undersøkelser, men som under analysering blir funnet å være colistinresistente, vil også bli undersøkt for overførbar colistinresistens. 

Analyse av Enterobacterales med tanke på ESBL-A eller ESBL-M gjøres kun ved mistanke om smitteutbrudd etter nærmere avtale.

Kontaktinformasjon
For spørsmål kontakt Kristin Hegstad (kristin.hegstad@uit.no), Ørjan Samuelsen (orjan.samuelsen@unn.no) eller Arnfinn Sundsfjord (arnfinn.sundsfjord@uit.no).

Vedlegg:

Prioriterte analyser K-res 2019-pdf

Rekvisisjon for resistensundersøkelse ved K-res –pdf

Rekvisisjon for resistensundersøkelse ved K-res –doc