HELSENORGE

Prioriterte analyser ved K-res 2018

I samarbeid med referansegruppen har K-res definert prioriterte analyser for 2018 (se også oppdatert rekvisisjon i vedlegg).

I denne forbindelse ønsker vi å gjøre oppmerksom på følgende endringer:

  • Meropenem screeningsbrytningspunkt for undersøkelse av ESBL-CARBA hos Enterobacteriaceae/Enterobacterales er blitt endret fra <27 mm til <28 mm, jamfør endring hos NordicAST/EUCAST. Det er ikke noen endringer i MIC screeningsbrytningspunkt
  • Etter samråd med referansegruppen er analysering av Enterobacteriaceae/Enterobacterales med tanke på ESBL-A og ESBL-M (plasmidmediert AmpC) fra 2018 tatt ut av panelet med prioriterte analyser
  • K-res vil også gjerne at laboratoriene sender alle enterokokk-isolater hvor man har genotypisk påvist vanA eller vanB, men hvor isolatet er fenotypisk følsomt (vancomycin MIC ≤ 4 mg/L) for å kunne analysere forekomst av og mekanismer for vankomycin variable enterokokker (Sivertsen et al., Antimicrob. Agents Chemother. 2016;60:4119-27)
  • Kriterier for undersøkelse av tigecyclinresistente enterokokker er endret for å inkludere intermediær kategori

Vi ønsker fortsatt raskt å formidle positive funn av ESBL-CARBA. Det er derfor ønskelig at dere gir oss tilbakemelding fra deres laboratorium med oppdaterte epost-adresser til de vi skal kontakte med foreløpige svar.

Vi mottar en del rekvisisjoner der rekvirent ikke er påført. Husk på å påføre dette!

Vi takker for et godt samarbeid i 2017 og vi håper på fortsatt godt samarbeid i 2018! Godt nyttår!

Kontaktinformasjon

For spørsmål kontakt Ørjan Samuelsen (orjan.samuelsen@unn.no) eller Arnfinn Sundsfjord (arnfinn.sundsfjord@uit.no)


20180105 Prioriterte analyser K-res 2018.pdf

SJ2610 - Rekvisisjon for resistensundersøkelse ved K-res.pdf

SJ2610 - Rekvisisjon for resistensundersøkelse ved K-res.doc