HELSENORGE

Nye anbefalinger fra NordicAST angående genotypisk påvisning av vankomycinresistens i invasive enterokokkisolater

Det presiseres i nytt metodedokument fra NordicAST at genotypisk testing for invasive vankomycin variable enterokokker (VVE) er mest relevant for ampicillinresistente Enterococcus faecium. 

K-res og AFA anbefalte i 2017 norske laboratorier å undersøke alle invasive E. faecalis og E. faecium for vanA og vanB gener. Denne anbefalingen ble gjort etter et større utbrudd av VVE ved St Olavs sykehus og påvisning av lavMIC vanB E. faecium (1, 2). NordicAST har på bakgrunn av erfaringer fra de nordiske land nylig oppdatert metodedokumentet som omhandler påvisning av glykopeptidresistens hos enterokokker (http://www.nordicast.org/d/5448?store_referer=true). I dokumentet presiseres: «På grunn av forekomst av vankomycin variable enterokokker og lav MIC vanB enterokokker, anbefales det å vurdere genotypisk testing for vankomycinresistens i invasive enterokokkisolater basert på lokal epidemiologi og ressurser. Dette er mest relevant for ampicillinresistente E. faecium.»

K-res gjennomførte i 2020 en brukerundersøkelse som blant annet omhandlet påvisning av vankomycinresistente enterokokker. Ett norsk laboratorium stilte da spørsmål om anbefalingen om påvisning av vanA og vanB resistensgener, uavhengig av fenotypiske funn i invasive enterokokkisolater, burde revideres sett i lys av at de så langt ikke hadde funnet VVE.

Med bakgrunn i de nye anbefalingene fra NordicAST og spørsmålet i brukerundersøkelsen, anbefaler K-res at laboratoriene gjør vanA/B-påvisning kun på invasive ampicillinresistente E. faecium og ved invasive enterokokkinfeksjoner hvor man vurderer å bruke glykopeptidantibiotika i behandling. Dette rådet må også vurderes i forhold til den regionale og nasjonale epidemiologiske situasjonen, slik man anbefaler i metodedokumentet fra NordicAST. I den sammenheng viser vi til utbruddet av VVE vanA E. faecium i Danmark som fortsatt pågår (3).

Referanser

  1. Sivertsen A, Pedersen T, Wik Larssen K, Bergh K, Gresdal Rønning T, Radtke A, Hegstad K. A silenced vanA gene cluster on a transferable plasmid caused an outbreak of vancomycin-variable enterococci. Antimicrob Agents Chemother 2016;60(7):4119-27.
  2. EUCAST warning i samarbeid med K-res: https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_docs/Warning_-_glycopeptide_gradient_tests_in_Enterococci.pdf
  3. Hammerum AM, Justesen US, Pinholt M et al. Surveillance of vancomycin-resistant enterococci reveals shift in dominating clones and national spread of a vancomycin-variable vanA Enterococcus faecium ST1421-CT1134 clone, Denmark, 2015 to March 2019. Eurosurveillance 2019;24(34):1900503.