Endringer i screeningsbrytningspunkt for påvisning av karbapenemaseproduserende Enterobacterales – konsekvenser for referansediagnostikk ved K-res

I 2017 publiserte EUCAST oppdaterte anbefalinger for påvisning av resistensmekanismer . Meropenem disk-diffusjon sonediameter screeningsbrytningspunkt for påvisning av karbapenemaseproduserende Enterobacterales.

Meropenem disk-diffusjon screeningsbrytningspunktet ble endret fra <27 mm til <28 mm. Videre er kriteriene for unntaket utvidet. Isolater med en meropenem sonediameter på 25-27 mm og som er piperacillin-tazobaktam I/S skal nå ikke undersøkes videre. Påvisning av karbapenemaseproduksjon skal alltid utføres på stammer med meropenem-sonediameter < 25 mm. Det er ikke gjort noen endringer i forhold til meropenem MIC screeningsbrytningspunkt (MIC > 0,125 mg/L).

Bakgrunnen for endringene var ønsket om økt sensitivitet for å fange opp lavgradig, men klinisk viktig karbapenemresistens forårsaket av karbapenemaseproduserende Enterobacterales. Endringene fører til at flere isolater må undersøkes. I et lavprevalensland som Norge må vi derfor evaluere innholdet i vår referansediagnostikk for påvisning av karbapenemaseproduksjon i forhold til sannsynligheten for positive funn og den samlede ressursbruk. K-res har derfor gjort en slik evaluering. Her har vi tatt hensyn til følgende: (i) Meropenem sonediameterdistribusjoner for de vanligste forekommende Enterobacterales og deres ulike muligheter til å erverve relativt vanlige forekommende mekanismer (utenom karbapenemaser) som fører til nedsatt følsomhet for meropenem. (ii) Erfaringer fra K-res med undersøkelse av Enterobacterales isolater med mistanke om karbapenemaseproduksjon. Analysen viser at vi har hatt en relativt stor økning i antall referanseundersøkelse av Enterobacter spp. uten en signifikant økning i antall positive funn.

Med denne bakgrunn vil derfor K-res endre sin referansediagnostikk for karbapenemaseproduksjon hos Enterobacter spp. til følgende:

  1. Isolater med meropenem-sonediameter 25-27 mm og piperacillin-tazobaktam resistent: Fenotypisk undersøkelse med β-CARBA test, KPC, MBL and OXA-48 Confirm Kit og AmpC Confirm Kit (ROSCO, Taastrup, Danmark). Isolatene vil også undersøkt med PCR for de mest vanlige karbapenemase-genene (KPC, VIM, NDM og OXA-48). K-res vil ikke utføre MIC bestemmelse med mikrobuljongfortynning med unntak der rekvirerende laboratorium spesifikt etterspør dette.
  2. Isolater med meropenem-sonediameter < 25 mm og alle isolater med sonediameter 25-27 mm med samtidig mistanke om importsmitte: Undersøkelse som i punkt 1, men vil i tillegg undersøkes i forhold til MIC-bestemmelse med mikrobuljongfortynning.

Basert på det estimerte antall ekstra isolater i Norge og ingen entydige ekstra tilleggundersøkelser/kriterer vil K-res fortsatt anbefale at laboratoriene sender inn isolater kun basert på meropenem screeningkriteriene.

Vi håper dette er klargjørende.

Kontaktpersoner:

  • Bjørg Haldorsen
  • Ørjan Samuelsen