Midlene er gitt av Barnekreftforeningen i Troms og Finnmark

Utlysning av midler til forskning på kreft hos barn

Det lyses ut 1,5 million kr til forskning på kreft hos barn. Søknadsfrist: 8. januar 2018.

Hvem kan søke om midler?
Søker må være tilsatt i hovedstilling ved Finnmarkssykehuset, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Nordlandssykehuset, Helgelandssykehuset, Sykehusapoteket Nord, UiT Norges arktiske universitet (UiT) eller Nord universitet.

Søker må ha doktorgrad eller være tilkjent førsteamanuensiskompetanse. Personer som fyller 70 år eller mer i 2017 har ikke søknadsadgang, men kan være deltaker i prosjektet som part/prosjektmedarbeider.

Søkeinstitusjonens ansvar
Søkeinstitusjon er forskningsansvarlig institusjon og påtar seg det organisatoriske ansvaret for gjennomføringen av prosjektet, inkludert arbeidsgiveransvar for eventuelt tilsatte i prosjektet. Ved innlevering av søknad og aksept av tildeling påtar søkeinstitusjonen seg å dekke de økonomiske forpliktelser det innleverte budsjettet innebærer for gjennomføring av prosjektet.

Klinikksjef/avdelingsleder eller instituttleder skal godkjenne innsending av søknad og bekrefte at klinikken/avdeling eller instituttet påtar seg søkeinstitusjonens ansvar. I tillegg skal eventuelle frikjøp forhåndsgodkjennes. Dokumentet skal vedlegges søknaden.

Hva kan man søke midler til?
Maks søkebeløp kr 500 000 pr. søknad. Prosjektet kan ha en varighet i opptil to år.

Det kan søkes om midler til grunnlønn (inntil tre måneder) og driftsmidler. Midlene kan ikke dekke indirekte kostnader (overhead) hos søkeinstitusjon.

Egenfinansiering inn i prosjektet (fra søkeinstitusjon eller andre) kan med fordel synliggjøres.

Krav til søknaden
Søknaden skal bestå av en prosjektskisse (inntil 5 sider inkludert referanser), CV fra søker (maks 2 sider) og eventuelt CV fra andre sentrale prosjektmedarbeidere i prosjektet, samt dokumentasjon fra klinikksjef/avdelingsleder eller instituttleder. Alle nevnte dokumenter skal samles til en (1) pdf-fil.

Prosjektskissen kan være på inntil 5 sider inkludert referanser og må inneholde følgende elementer:

  • Problemstilling
  • Hovedresultater fra litteraturstudier av emnet
  • Studiens formål / primært endepunkt
  • Studiepopulasjon
  • Datainnsamling og metode
  • Framdriftsplan
  • Budsjett
  • Brukermedvirkning (pasient og/eller pårørende) skal beskrives
  • Etisk vurdering av prosjekt (inkludert REK og/eller personvernombud)
  • Referanser

Det forventes publisering fra prosjektet. I tillegg må prosjektleder påregne foredrag for styret i barnekreftforeningen og eventuelle pasientsamlinger i dennes regi etter at prosjektet er avsluttet.

Etter at prosjektet er avsluttet skal det leveres en sluttrapport til UNN (ved Klinisk forskningsavdeling) som videreformidler denne til barnekreftforeningen.  

Søknadsbehandling - vurdering av innkomne søknader
Innkomne søknader behandles av en vurderingskomité nedsatt av Felles forskningsutvalg (mellom UNN og UiT, heretter kalt FFU). Komiteen vil bestå av tre medlemmer med relevant bakgrunn. Komiteen skal vurdere søknadene og gi sin innstilling til FFU.

FFU foretar endelig innstilling og oversender saken til Barnekreftforeningen Troms og Finnmark som tildeler midler.  

I vurdering av søknaden gjelder habilitetsreglene i Forvaltningsloven (§ 6). I noen tilfeller kan det være utfordrende å avgjøre habilitetsspørsmål, i slike tilfeller vil bestemmelser og rutiner utarbeidet i Norges forskningsråd være retningsgivende. Se internett: http://www.forskningsradet.no/no/Habilitet/1183468209203    

Vurderingskriterier
Søknadene vurderes ut fra vitenskapelig kvalitet og forventet nytte. Vurderingskriteriene utarbeidet av de fire regionale helseforetakene vil bli benyttet, se vedlegg.

Søknadsfrist
Søknaden sendes til merethe.larsen@unn.no ved Klinisk forskningsavdeling, UNN innen 8. januar 2018.

Det antas at tildeling vil foreligge i mars/april 2018.

Vurderingskriterier (pdf)

Fant du det du lette etter?