Månedens forskningsartikkel desember 2016

Renal Sympathetic Denervation for Treatment Resistant Hypertension and Potential Effects on Glucose Metabolism and Cardiovascular Risk-Factors   (The “Re-Shape CV-Risk” study)

Illustrasjon

Månedens artikkel er artikkel nummer 2 som er publisert fra det lokale behandlingsprosjektet om Renal Denervering.

Artikkelen er publisert i prestisjetunge «Diabetes», som regnes som verdens fremste tidsskrift innenfor diabetes og sukkeromsetning.

Det dreier seg om behandling av hypertensjon (Høyt blodtrykk). Prosjektet er et samarbeid mellom flere grupper i UNN, initiert fra Hjertemedisinsk avdeling i samarbeid med Nyremedisinsk forskningsgruppe. Pasientene fortjener stor takk for sin velvilje.

INTERVJU MED ATENA MIROSLAWSKA, PhD stipendiat på prosjektet.

Kan du fortelle kort om bakgrunnen for studien?

Hypertensjon er et betydelig folkehelseproblem og opptrer hos mer enn 25 % av voksne i vår del av verden. Prevalensen ventes å øke, spesielt i industrialiserte land. Hver 20 mmHg systolisk- og 10 mmHg diastolisk- trykkøkning medfører en dobling av risiko for kardiovaskulær død og økt sykelighet. Studier har vist at bare halvparten av identifiserte pasienter når definerte blodtrykksmål ved medikamentell behandling. Det er også mange pasienter som ikke tar tablettene regelmessig, av diverse grunner.  Omlag 10 % av hypertensjonspasientene har behandlings-resistent hypertensjon, disse når ikke behandlingsmålene tross adekvat behandling med 3 eller flere blodtrykksmedikamenter, dosert i maksimalt tolererte doser. Da hypertensjon er så utbredt representerer pasienter med behandlings-resistent hypertensjon en relativt stor gruppe mennesker med betydelig risiko for hjerneslag, hjerteinfarkt og nyresvikt.

Prosjektet: Re-Shape CV-Risk er en klinisk studie på innføring av renal sympaticus denervering (RSD) som en ny behandlingsmetode i Norge, for en gruppe høyrisikopasienter med behandlingsresistent hypertensjon.  Ved RSD brukes en mini-invasiv, perkutan teknikk via lyskearterie, der et radiofrekvens-ablasjons kateter føres inn i nyrearteriene for ablasjon av adrenerge nervebaner som ligger i adventitia . Metodeartikkelen, publisert i Lancet, viste imponerende blodtrykksreduksjon (BT-fall 33/11 mmHg). I en pilotstudie synes RSD også å ha gunstige effekter på glukoseomsetningen. Vi har prøvd ut metoden her på UNN, som et forskningsprosjekt for å kvalitetssikre eventuell overføring fra klinisk utprøving til klinisk praksis. Vi har evaluert tekniske, metodiske aspekt, effekt på blodtrykk, livskvalitet, arytmitendens, ulike former for subklinisk organskade og mekanismer bak evt. bedring i glukoseomsetning.

Vi har behandlet og testet 25 pasienter som ikke har oppnådd blodtrykksmål tross massiv medikamentell behandling. Observasjonstid 6 mnd og 2 år.

Den aktuelle publikasjonen sammenligner glukose-turnover og insulin-følsomhet, før og 6 måneder etter RSD- behandlingen. Vi brukte målinger anerkjent som internasjonal «gullstandard» for målingene av glukoseomsetningen i kroppen.

Pasientene gjennomgikk glukosebelastning, 2-steps eukglykemisk clamp med tracer-metodologi for måling av endogen glukoseproduksjon, hepatisk insulinfølsomhet samt perifer insulinfølsomhet. Disse avanserte undersøkelsene er omfattende, og pasientene tilbrakte hele dagen i en hvilestol for blodprøvetakning.

PhD-stipendiat Atena Miroslawska, lønnet av Helse-Nord har vært førsteforfatter sammen med et team av medarbeidere. Behandlingen inngår i klinisk drift UNN Tromsø.

Innovasjonsverdi

Det har vært skrevet mye om renal denervering, noen er skeptiske og det forskes fortsatt mye omkring effekter av denne behandlingen. Nytt utstyr er utviklet og randomiserte, store studier pågår. Dersom RSD viser seg å ha så god effekt på blodtrykket som flere tidligere publikasjoner beskriver, vil dette nye behandlingsprinsippet være av stor verdi for en pasientgruppe som i dag ikke har noe behandlingsalternativ. Dersom RSD i tillegg bedrer metabolsk status (glukoseomsetningen), vil det ha store konsekvenser for valg av type primær- og sekundærprofylakse for en stor gruppe pasienter med svært høy kardiovaskulær risiko og vil være relevant med tanke på pre-diabetes og diabetes.

Hva var så hovedfunnene?

Dette er den eneste studien i verden som har målt glukoseomsetningen før og etter renal denervering med disse avanserte «gullstandard» målingene.

I vår studie (The "Re-Shape CV-Risk" study) fant vi signifikant blodtrykkssenkende effekt av behandlingen, dette har vi publisert tidligere. På tross av blodtrykkssenkende effekt fant vi ikke effekt på sukkeromsetningen. Dette er et viktig funn, selv om det er negativt. Tidligere publikasjoner, som har funnet en gunstig effekt på glukoseomsetningen etter renal denervering, er basert på indirekte metoder. Vår studie avkrefter denne effekten.

Var dette overraskende?

Hva skal man si til det? Vi visste at de tidligere studiene hadde brukt enklere og mindre presise metoder. Som forskere må man ha et åpent sinn og utforske de mekanismer som antas virksomme på best mulig måte. Funnene er ganske sikre, selv om de bør følges opp i større studier. Det er imidlertid en veldig krevende forskningsmetode som vi har måttet arbeide svært hardt for å få gjennomført hos nærmere 30 pasienter.

Det har vært lærerikt, men veldig arbeidskrevende for en liten gruppe. Vi føler at vi har lyktes når vi oppnår publisering i et verdensledende tidsskrift.

Har funnene noen konsekvenser i klinikken eller for videre forskning?

Ja, siden dette er den første studien av dette med en så nøyaktig metode har de negative funnene bidratt til bedre forståelse av sukkeromsetningen etter renal denervering. Vår studie indikerer at man ikke skal forvente metabolske effekter av betydning av denne behandlingen. Dette kan forstås i et fysiologisk perspektiv, at kroppens mekanismer er mer komplekse enn antatt i de tidligere studiene med enklere metoder.

Det henvises nå til vår studie i internasjonale diskusjoner om emnet.

Kommer det flere artikler fra dere om emnet?

Ja, så absolutt! Vi har data til flere doktorgrader på gang. Vi har kontrollert pasientene etter 6 måneder og 2 år, så det er fortsatt mye å berette. Vi har flere artikler klare for publisering, og i tillegg deltar vi i et europeisk konsortium som samarbeider om emnet. Der er vi invitert inn som førsteforfatter på et samlearbeid om metabolske effekter (Atena Miroslawska).

Vi har fulgt opp pasientene med livskvalitetsmålinger før og etter behandling, helt til 2 år etter. Vi har også her interessante funn som snart blir publisert.

Vi har i tillegg publisert helsefaglig forskning omkring smertebehandling av disse pasientene.

I det hele viser resultatene at der er evne og vilje i UNN til å gjøre tunge studier, selv uten støtte fra Forskningsposten.

Studien er støtte av Helse Nord, Diabetesforbundet, Odd Bergs Medisinske forskningsfond og Medtronic.

 

Diabetes. 2016 Aug;65(8):2164-8. doi: 10.2337/db16-0205. Epub 2016 May 31.

Renal Denervation for Resistant Hypertension Fails to Improve Insulin Resistance as Assessed by Hyperinsulinemic-Euglycemic Step Clamp.

Miroslawska AK1, Gjessing PF2, Solbu MD3, Fuskevåg OM4, Jenssen TG5, Steigen TK6