Foto: colourbox.com

ADHD og omega-3 studien

​ADHD OMEGA-3 studien er en klinisk studie hvor vi vil undersøke hvilken effekt omega-3 fettsyrer har på symptomer hos barn med ADHD (hyperaktivitet,  impulsivitet, oppmerksomhetsvansker). Nesten alle barn i alderen 6-16 år med diagnosen ADHD vil kunne inngå i denne kliniske studien ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP). Vi begynte å rekruttere deltakere november 2017.

Forskningsgruppa ADHD og omega-3
Disse fire skal gjennomføre omega-3-prosjektet på BUP. Fra venstre Kristin Jenssen (forskningssykepleier), Siv Kvernmo (professor og prosjektleder), Joseph Judeson Royle (psykiater) og Sigrid Schøning Norberg (forskningsassistent). Foto: Jan Fredrik Frantzen, UNN

Disse kan være med i studien

Barn med ADHD eller ADD, i alderen 6 til 16 år, som ikke står på medisiner mot ADHD eller ADD.

Disse kan ikke være med i studien

Barn med infantil autisme, psykisk utviklingshemming, psykose, bipolar lidelse, annen alvorlig somatisk sykdom som for eksempel blodsykdom, kreftsykdom, eller alvorlige allergiske reaksjoner.

Dette skjer 

I forskningsprosjektet vil vi undersøke om Omega-3 har effekt på ADHD eller ADD. Prosjektet varer i ett år. I løpet av dette året vil barna få seks måneder med kapsler med enten omega-3 eller narrekapsler uten at verken legene, sykepleierne eller deltakerne, det vil si barna og familien, vil få vite hva de har fått før prosjektet er ferdig.

Slik tester vi

Det blir primært spørreskjema til foreldre og lærere. I tillegg blir tar vi en blodprøve før barna begynner med kapslene og en blodprøve etter, hvor vi måler omega-3 i blodcellene.

Vi har begynt å rekruttere deltakere og jobber foreløpig kun ut fra Tromsø, men alle som ønsker kan være med å delta og får dekket reise til Tromsø av Pasientreiser.

Vil du være med i studien? 

Last ned og skriv ut samtykkeskrivet i lenken nedenfor. Signér på den siste siden og send i posten til:

UNN HF
Klinisk forskningsavdeling
Forskningsposten
Postboks 27
9038 Tromsø


En forskningssykepleier vil ta kontakt med dere for å avtale nærmere tidspunkt. Forskningssykepleieren kan dere også nå på telefon på 906 45 795.

Dersom barnet for tiden ikke er i BUP-systemet trenger vi i tillegg til informasjons og samtykkeskrivet en henvisning fra fastlege merket "Kontrollundersøkelse av ADHD med utsikt til å være med i forskningsprosjekt ADHD OMEGA 3".

Mer informasjon for pasienter og pårørende

ADHD er en sammensatt nevrologisk og psykiatrisk utviklingsforstyrrelse som omtrent 5 prosent av alle barn har. Dette tilsvarer omtrent ett til to barn i hvert klasserom i Norge, og kjennetegnes ved hyperaktivitet, impulsivitet og oppmerksomhetsvansker. I tillegg kan barn med ADHD ha andre vansker med søvn, læring, språkutvikling, humørregulering og sosiale vansker med venner.

Hos barn med ADHD er det i tidligere studier blitt påvist omega-3 mangel som ikke skyldes lavt inntak i kostholdet. Vi vet ikke hva dette kommer av; om det er nedsatt opptak eller økt forbruk hos enkelte barn. Som kjent er ernæring viktig for vekst og utvikling hos alle barn, men spesielt viktig for hjerneutviklingen hos barn med ADHD. Mange barn spiser for lite fisk og får dermed ikke i seg tilstrekkelig med fettsyrer som omega-3, som er helt sentral i hjernens utvikling. 

I studien benytter vi omega-3 som medisin i form av produktet Calanus® Oil fra Calanus AS. Barna vil få 6 måneder med calanuskapsler eller placebo (”narrekapsler”). Verken studielege/studiesykepleier eller familien vil få vite hva de får i denne 6 måneders perioden. 

Vi tar en blodprøve før og en blodprøve etter disse seksmånedene for å måle nivået av omega-3 i kroppen. I tillegg vil foreldre og lærere være med på vurderingen av eventuell forskjell hos barnet ved å fylle ut spørreskjema. Barnet vil bli testet på datamaskin og vil også bli spurt spørsmål om livskvalitet.

Vi gjør vårt beste for at barna og foreldre skal ha en fin opplevelse med å være med å forske. Vi har satt av god tid, og under forskningsbesøk vil dere få både mat og tid for pause med blant annet TV og PlayStation.

Mer informasjon for helsepersonell

ADHD er en sammensatt nevrologisk og psykiatrisk utviklingsforstyrrelse som omtrent 5 prosent av alle barn har. Dette tilsvarer omtrent ett-to barn i hvert klasserom i Norge, og kjennetegnes ved hyperaktivitet, impulsivitet og oppmerksomhetsvansker. I tillegg kan barn med ADHD ha andre vansker med søvn, læring, språkutvikling, humørregulering og sosiale vansker med venner. 

Ettersom det er en klinisk diagnose er det viktig å standardisere og kvalitetssikre utredningen, herunder er det viktig å ekskludere andre årsaker som belastende opplevelser og hendelser i hverdagen som kan føre til atferd som lenger kjernesymptomene til ADHD. 

Rasjonale bak studien
Hos barn med ADHD er det i tidligere studier blitt påvist omega-3 mangel som ikke skyldes lavt inntak i kostholdet. Vi vet ikke hva dette kommer av; om det er nedsatt opptak eller økt forbruk hos enkelte barn.

Lavt omega-3 nivå i kroppen er direkte forbundet med lav kognitiv funksjon og atferdsvansker. Studier har påvist at omega-3 tilskudd forbedrer leseferdigheter, minne, reaksjonstid og reduserer atferdsvansker hos barn med ADHD.

Det er også i upubliserte resultater fra Ungdomshelseundersøkelsen i Nord-Norge fra 2003 til 2005 vist at ungdom som hadde høyt inntak av fisk hadde mindre hyperaktivitet og konsentrasjonsvansker enn jevnaldrende. Det er altså mange holdepunkter for at omega-3 tilskudd vil redusere ADHD relaterte symptomer.

Behandling med omega-3 fettsyrer er ikke entydig anbefalt som ledd i behandlingen hos barn med ADHD ennå. Dette er fordi vi mangler gode studier som kan bekrefte en klar effekt på de sentrale symptomene ved ADHD som hyperaktivitet og uoppmerksomhet.

Behandlingen er primært psykososial, det vil si tilrettelegging både hjemme, i fritiden og på skolen. For mange barn med ADHD er dette ikke nok og det blir nødvendig med behandling med medisiner. De vanligste medisinene er sentralstimulerende medikamenter som ofte har god virkning, men som dessverre også kan gi mange bivirkninger. 

Utover sentralstimulerende medisiner er det få alternativer som har vist bedring på tilstanden. Mange foreldre ønsker også andre virksomme behandlingsalternativer enn sentralstimulerende medikamenter.

Omega-3 fra Raudåte
I studien benyttes omega-3 som studiemedisin i form av produktet Calanus® Oil fra Calanus AS. Oljen utvinnes fra raudåten (Calanus Finnmarchicus) som er den desidert største biologiske ressursen i norske farvann og som høstes kommersielt. Oljen er et naturlig ubehandlet produkt som selges som kosttilskudd. Både sikkerhet og opptak av de viktige omega-3 fettsyrene EPA/DHA er bekreftet gjennom to studier på mennesker.

Primærendepunkt og videre forskning
Det primære endepunktet for studien er reduksjon i ADHD symptomer i utvalget av barn/unge i studien målt etter en ADHD vurderingsskala, mens det sekundære endepunktet er forbedringer på andre områder som blant annet læring, gjennomføringsgrad og utholdenhet.

Denne studien vil danne grunnlag for å følge opp studiedeltakerne over flere år etter avsluttet inntak av omega-3 for å se på langtidseffekter. I tillegg vil studien og oppfølgingen kunne gi grunnlag for en bedre utredning og behandling av barn med ADHD i landsdelen og av andre samtidige vansker samt kostholdsveiledning.

Metode
Rundt 330 barn i alderen 6-16 år har fått diagnosen ADHD etter standardiserte metoder vil sammen med foresatte bli forespurt om å delta i studien. De skal ikke stå på medisiner mot ADHD. Deltakere som oppfyller inklusjonskriteriene vil bli randomisert til to grupper, hvor en gruppe får daglig 6 små spesialbestilte kapsler med omega-3 og en kontrollgruppe som får tilsvarende 6 kapsler (totalvolum på 2 ml) med paprikafarget mineralolje parafin. (NB! 6 kapsler tilsvarer 4 normalstore som markedsføres som Calanus® Oil fra Calanus AS).

Eksklusjonskriterier er infantil autisme, psykisk utviklingshemming, psykose, bipolar lidelse, alvorlig somatisk sykdom.

De fleste barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikkene i Nord-Norge har sagt ja til å delta noe som gjør at vi har mulighet for å forespørre og nå omtrent alle barn med ADHD i landsdelen og deres foresatte. 

Resultater og formidling
Hvis omega-3 fettsyrer har en påvist effekt på ADHD relaterte symptomer, vil det medføre helsegevinster for barn med ADHD. Det vil kunne bety et mindre forbruk av sentralstimulerende medisiner enten ved at omega-3 erstatter disse eller som et tilskudd som kan redusere dosen. Videre kan en effektiv behandling med omega-3 bety mindre følelse av stigmatisering hos barn med ADHD. Dersom det viser seg at omega-3 ikke har effekt, vil unødig bruk av omega-3 tilskudd kunne unngås.

Resultatene vil bli publisert i nasjonale og internasjonale tidsskrifter i barnepsykiatri, barnepsykologi, folkehelse, pediatri, og ernæring, i tillegg til å bli presentert på nasjonale og internasjonale konferanser og workshops innen helse, næring og ernæring. Videre vil vi benytte media og sosiale media til presentasjon av funnene våre.

Det vil være egne informasjonsportaler for interessegrupper, pasientorganisasjoner og pasienter. Vi har planer om å lage informasjonsmateriell om ADHD spesielt tilpasset barn og ungdom gjennom apper, videoer, animasjoner.

Kontaktinformasjon 

Kontakt oss gjerne om dere har spørsmål

Judeson Joseph
Telefon 777 55 705
 


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.